Αναζήτηση στο site
  Δίκτυα Ύδρευσης

Έκδοση 18.0 - Οκτώβριος 2019

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό επιλύει βροχωτά ή ακτινωτά δίκτυα ύδρευσης υπό πίεση χρησιμοποιώντας έναν εκ των τύπων Manning, Darcy-Weisbach ή Hazen-Williams για τον υπολογισμό των απωλειών ενέργειας κατά μήκος των αγωγών. Εκτός από τους υδραυλικούς υπολογισμούς, είναι δυνατή και η ποιοτική επίλυση του δικτύου. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξεύρεση της μόνιμης λύσης (σχεδίαση με παροχές αιχμής) ή της μη μόνιμης λύσης, στην οποία διάφορα μεγέθη μεταβάλλονται (όπως συμβαίνει με τις παροχές, με τις στάθμες στις δεξαμενές, κλπ). Στο δίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οσαδήποτε στοιχεία κόμβων, αγωγών, δεξαμενών, ταμιευτήρων, δικλείδων, κρουνών, αντλιών, αεροεξαγωγών και εκκενωτών. Οι κατά μήκος τομές των αγωγών μπορούν να σχεδιαστούν με το ενσωματωμένο πρόγραμμα σχεδίασης μηκοτομών δικτύων.

Δυνατότητες

 • Επίλυση δικτύων ύδρευσης.
 • Επίλυση δικτύων άρδευσης υπό πίεση.
 • Επίλυση εξωτερικών υδραγωγείων.
 • Μόνιμη ή χρονικά μεταβαλλόμενη επίλυση.
 • Ποιοτικός επιλυτής:
  • Ανίχνευση στοιχείου
  • Γήρανση νερού στους σωλήνες
  • Εξάπλωση στοιχείου.
 • Απεριόριστος αριθμός κόμβων:
  • απλοί κόμβοι ή με κρουνούς πυρόσβεσης
  • ενδιάμεσοι κόμβοι
  • εκκενωτές
  • αεροεξαγωγοί
  • δεξαμενές
  • ταμιευτήρες.
 • Απεριόριστος αριθμός συνδέσμων:
  • αγωγοί
  • βαλβίδες
  • αντλίες.
 • Περιβάλλον εργασίας τύπου CAD με δυνατότητες γραφικής προσθήκης, αφαίρεσης, μετακίνησης, αλλαγής και άλλες χρήσιμες λειτουργίες.
 • Απεριόριστος αριθμός καμπύλων μεταβλητότητας, λογικών κανόνων και κανόνων λειτουργίας.
 • Υποστηρίζόμενοι τύποι τριβής για τον υπολογισμό των γραμμικών απωλειών κατά μήκος των στοιχείων του δικτύου:
  • Manning
  • Darcy-Weisbach
  • Hazen-Williams
 • Λειτουργίες ρύθμισης διευκολύνουν την επαλήθευση της λειτουργίας του δικτύου.
 • Εισαγωγή υποβάθρου από DXF.
 • Εισαγωγή / εξαγωγή από DXF/GIS/GPS/EPANET/LandXML.
 • Εισαγωγή / εξαγωγή δεδομένων από Microsoft Excel ή άλλα spreadsheets.
 • Βάσεις δεδομένων:
  • συντελεστές τριβής
  • καταναλώσεις
  • υλικά.
 • Σχεδίαση μηκοτομών και εξαγωγή αυτών σε αρχείο DXF.
 • Πινακοποιημένα αποτελέσματα.
 • Γραφικές παραστάσεις αποτελεσμάτων.
 • Κινούμενες απεικονίσεις.
 • Δυνατότητα δημιουργίας υποβάθρου με δορυφορικές εικόνες. Οι εικόνες εισάγονται μέσω ειδικού παραθύρου σε οποιαδήποτε ευκρίνεια επιθυμεί ο χρήστης. Οι εικόνες τροποποιούνται αυτόματα (μετακίνηση, περιστροφή, στρέβλωση) και μετατρέπονται σε κατάλληλο σύστημα αναφοράς (π.χ. ΕΓΣΑ '87). Η αλληλεπικάλυψή τους είναι ακριβής και το όριο μεταξύ τους πρακτικά είναι μη ορατό. Αυτό επιτρέπει την πλήρη κάλυψη του χώρου του έργου και την αποφυγή λαθών κατά την σχεδίαση του έργου. Οι εικόνες εξάγονται και σε αρχείο DXF. Η δυνατότητα αυτή απαιτεί σύνδεση με το Internet και η ποιότητα των δορυφορικών εικόνων ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή.
 • Υποστήριξη εξυπηρετούμενων επιφανειών ως γραφικά αντικείμενα (κλειστά πολύγωνα με συνδεόμενους κόμβους).
 • Ευέλικτη παραγωγή αρχείου DXF της οριζοντιογραφίας. Μέτρηση με βάση το εκτυπωμένο αποτέλεσμα και αυτόματη ρύθμιση μεγεθών με βάση την κλίμακα εκτύπωσης. Πλήρης ελευθερία στην επιλογή του κειμένου των ετικετών των αντικειμένων.
 • Επιλογή χρώματος αγωγού ανά προδιαγραφή.
 • Εισαγωγή δικλείδας χωριστά για το ανάντη ή το κατάντη άκρο κάθε αγωγού.
 • Εμφάνιση δικλείδων στα σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομών.
 • Δυνατότητα SNAP σε αντικείμενα που βρίσκονται στο υπόβαθρο.
 • Μορφοποιημένο Microsoft Word για ακόμα καλύτερες εκτυπώσεις.
 • Προαιρετικά συνδυάζεται με το πρόγραμμα εργαλεία δικτύων ύδρευσης.
 • Πλήρης συμβατότητα με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος.
 • Αναίρεση και επαναφορά πολλαπλών επιπέδων.
 • Χρωματισμός αντικειμένων με βάση ιδιότητές τους ή αποτελέσματα και κατηγοριοποίησή τους σε μέχρι 255 κλάσεις.
 • Δυναμική αλλαγή μεγέθους συμβόλου ανάλογα με την μεγέθυνση.
 • Συμβουλή ημέρας.
 • Αυτοματισμός για τον υπολογισμό του υψομέτρου άξονα είτε με σταθερό βάθος είτε με γραμμική παρεμβολή μεταξύ γνωστών υψομέτρων.
 • Δυνατότητα αυτόματης μετονομασίας κόμβων μηκοτομής.
 • Εργαλείο υπολογισμού υψομέτρων εδάφους από δορυφόρο.
 • Φίλτρα αποτελεσμάτων.
 • Επαγγελματικές εκτυπώσεις αποτελεσμάτων.
 • Πλήθος εργαλείων και αυτοματισμών.
 • Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
 • Παραδείγματα χρήσης.
 • Live Update.
 • Ελληνικά και Αγγλικά.
Demo
Φυλλάδιο Πληροφοριών
Εγχειρίδιο Χρήσης
Παράδειγμα 1
Παράδειγμα 2
Παράδειγμα 3
Παράδειγμα 4
Δείγμα Τεύχους
Δείγμα Τεύχους Προμέτρησης
Δείγμα DXF οριζοντιογραφίας

Κεντρική φόρμα προγράμματος
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Ιδιότητες αγωγών
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Καμπύλες μεταβλητότητας
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Πίνακες αποτελεσμάτων
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Προδιαγραφές αγωγών
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Προμέτρηση υλικών
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Σχέδια μηκοτομών
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Επαγγελματικές εκτυπώσεις
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

 


999.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA