Αναζήτηση στο site
  ATENA Science + GiD
Έκδοση 4.2.7g - Ιούνιος 2011


Περιγραφή

Το ATENA είναι ένα λογισμικό αιχμής για τη μη γραμμική στατική και δυναμική ανάλυση φορέων από σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Μπορεί να προσομοιώσει την πραγματική συμπεριφορά των κατασκευών, συμπεριλαμβάνοντας φαινόμενα όπως ρηγμάτωση και συντριβή σκυροδέματος καθώς και διαρροή οπλισμών. Προσφέρει στον μηχανικό τη δυνατότητα λεπτομερούς ελέγχου των αναλυτικών αποτελεσμάτων, μέσω ενός πρωτοποριακού και φιλικού προς το χρήστη γραφικού περιβάλλοντος. Με περισσότερες από 400 άδειες χρήσης ανά τον κόσμο, το ΑΤΕΝΑ διαδέχεται με επιτυχία το ήδη αναγνωρισμένο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων SBETA. Το ATENA αναπτύσσεται από την εταιρεία Červenka Consulting, Ltd. (www.cervenka.cz).

Χαρακτηριστικά

 • Πεπερασμένα στοιχεία
  • Ισοπαραμετρικά δύο διαστάσεων : τετράπλευρα, τριγωνικά, αξονοσυμμετρικά στοιχεία.
  • Στερεά τριών διαστάσεων : τετράεδρα, εξάεδρα, σφήνες, κατώτερης και ανώτερης τάξης. Κελύφη (με στρωμάτωση). Δοκοί (προσομοίωση ινών).
  • Στοιχεία ράβδου για οπλισμούς.
  • Ελατηριακές στηρίξεις.
  • Τένοντες προέντασης.
  • Διεπιφάνεια, μονόπλευρη επαφή.
 • Καταστατικοί νόμοι υλικών
  • Καταστατικός νόμος SBETA δύο διαστάσεων, επιπλέον για υψηλή αντοχή και ινοπλισμένο σκυρόδεμα : κατανεμημένη ρηγμάτωση, θεώρηση ζώνης ρηγμάτωσης, χαλάρωση συναρτήσει της ενέργειας θραύσης, αντοχή σε διαξονική θλίψη τύπου Kupfer’s, μεταβλητός συντελεστής διατμητικής συνοχής, απώλεια θλιπτικής αντοχής λόγω ρηγμάτωσης.
  • Καταστατικός νόμος θραύσης-πλαστικότητας τριών διαστάσεων με κριτήριο αντοχής Menetrey-Willam : κατανεμημένη ρηγμάτωση, χαλάρωση συναρτήσει της ενέργειας θραύσης, εμπλοκή αδρανών σε διάτμηση βάσει θεωρίας θλιπτικού πεδίου, μη-συσχετισμένος νόμος πλαστικής ροής, συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη, μεταβλητές ιδιότητες υλικού.
  • Διγραμμικός και πολυγραμμικός καταστατικός νόμος για τους οπλισμούς. Προσομοίωση συνάφειας οπλισμών.
  • Καταστατικός νόμος πλαστικότητας Von-Mises για μέταλλα.
  • Καταστατικός νόμος πλαστικότητας Drucker-Prager με συσχετισμένο ή μη νόμο πλαστικής ροής για βραχομάζα και έδαφος.
  • Καταστατικός νόμος Bazant M4 Μicroplane.
  • Ανακυκλιζόμενος καταστατικός νόμος οπλισμών.
  • Καταστατικός νόμος διεπιφάνειας Mohr-Coulomb.
  • Καταστατικός νόμος ισότροπης ελαστικότητας.
  • Μη-γραμμικά ελατήρια.
  • Ιδιότητες σκυροδέματος συναρτήσει της θερμοκρασίας (πυρκαγιά).
  • Ερπυσμός και συστολή ξήρανσης (Bazant, Ευρωκώδικες, ACI).
  • Μεταφορά υγρασίας/θερμότητας.
  • Κόπωση σκυροδέματος σε εφελκυσμό.
  • Δυνατότητα δημιουργίας καταστατικού νόμου από το χρήστη.
 • Φορτίσεις
  • Φορτιστικές καταστάσεις : ογκομετρική φόρτιση (ίδιο βάρος), δυνάμεις, στηρίξεις, καταναγκασμένη μετακίνηση, θερμοκρασία, συστολή ξήρανσης, προένταση.
  • Φορτιστικά βήματα : συνδυασμοί φορτιστικών καταστάσεων, αλγόριθμοι επίλυσης.
  • Τυχαία χρονοιστορία φόρτισης, μη-προοδευτική, ανακυκλιζόμενη, δυναμική.
  • Προσομοίωση κατασκευής σε στάδια.
 • Μέθοδοι επίλυσης
  • Απλός επιλυτής και επιλυτής αραιών μητρώων. Επιλυτής ιδιομορφών.
  • Αλγόριθμοί επίλυσης Newton-Raphson και τροποποιημένος Newton-Raphson με Line-search.
  • Αλγόριθμος επίλυσης Arc-length με Line-search.
  • Επικαιροποίση δυσκαμψιών με εφαπτομενική ή ελαστική πρόβλεψη.
 • Γραφικό περιβάλλον
  • AtenaWin : Γενικό οιωνεί-γραφικό περιβάλλον για το ΑΤΕΝΑ, για επίλυση και μετεπεξεργασία 2D και 3D προσομοιωμάτων. Χρειάζεται αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text).
  • Διασύνδεση με το πρόγραμμα GiD (γενικός γραφικός προ/μετεπεξεργαστής της εταιρίας CIMNE, Ισπανία).
Κατώτατες απαιτήσεις συστήματος
 •  MS Windows XP SP2/W7/Vista SP1/2000 SP4 Rollup 1, μνήμη RAM 512 MB RAM (1GB για W7 και Vista) και 40 GB δίσκο, ανάλυση 1024x768.
Συνιστώμενα χαρακτηριστικά συστήματος
 •  MS Windows XP/Vista/7, μνήμη RAM 4GB RAM, 500 GB δίσκο, ανάλυση 1280x1024 και επιτάχυνση OpenGL 3D, ειδικευμένη για CAD (π.χ. nVidia Quadro, ATI FireGL/FirePro).
Σύγκριση μεταξύ εκδόσεων ΑΤΕΝΑ

  Έκδοση  Eng. 2D Eng. 3D Science Full
           
1. Πεπερασμένα στοιχεία        
1.1 Βασικά στοιχεία 2D
1.2 Αξονοσυμμετρικά στοιχεία
1.3 Βασικά στοιχεία 3D  
1.4 Στοιχεία 2D ανώτερης τάξης    
1.5 Αξονοσυμμετρικά στοιχεία ανώτερης τάξης    
1.6 Στοιχεία 3D ανώτερης τάξης  
1.7 Στοιχείο κελύφους ανώτερης τάξης  
1.8 Στοιχείο δοκού ανώτερης τάξης    
1.8 Στοιχείο διεπιφάνειας 2D
1.9 Στοιχείο διεπιφάνειας 3D  
1.10 Στοιχείο τένοντα 2D
1.11 Στοιχείο τένοντα 3D  
1.12 Συνάφεια οπλισμών
           
2. Καταστατικοί νόμοι υλικών        
2.1 Βασικοί νόμοι 2D
2.2 Βασικοί νόμοι 3D
2.3 Νόμοι 3D με μεταβλητές ιδιότητες
2.4 Νόμοι 3D χρήστη
2.5 Nόμος Bazant M4 Μicroplane
2.6 Νόμος Drucker-Prager
2.7 Μονότονος νόμος οπλισμών
2.8 Ανακυκλιζόμενος νόμος οπλισμών
2.9 Νόμος διεπιφάνειας
2.10 Νόμος συνάφειας
2.11 Νόμος για πυρκαγιά    
           
3. Μέθοδοι επίλυσης        
3.1 Απλός επιλυτής Gauss LU
3.2 Επιλυτής αραιών μητρώων  
3.3 Επιλύτής ιδιομορφών    
           
4. Κατηγορίες ανάλυσης        
4.1 Στατική
4.2 Δυναμική    
4.3 Μεταφοράς υγρασίας/θερμότητας    
4.4 Ερπυσμός και συστολή ξήρανσης    
4.5 Κατασκευή σε στάδια  
           
5. Γραφικό περιβάλλον        
5.1 Περιβάλλον ATENA 2D  
5.2 Περιβάλλον ATENA 3D    
5.4 Περιβάλλον AtenaWin
5.5 Αυτ. διακριτοποίηση
5.4 Διασύνδεση ATENA-GiD    
5.5 Προ/μετεπεξεργαστής GiD    

Περιορισμοί demo έκδοσης
 • ATENA2D
  • μέγιστος αριθμός 100 επιφανειακών στοιχείων
  • δεν αποθηκεύονται αποτελέσματα
 • ATENA3D
  • μέγιστος αριθμός 300 στερεών στοιχείων
  • μέγιστος αριθμός 50 επιφανειακών στοιχείων
  • δεν αποθηκεύονται αποτελέσματα
  • δεν φορτώνονται αποτελέσματα
  • δεν φορτώνονται εξωτερικά αρχεία INP
 • ATENAWin
  • μέγιστος αριθμός 300 στερεών στοιχείων
  • μέγιστος αριθμός 50 στοιχείων κελύφους

Δείτε επίσης

Παρατηρήσεις
 • Το ATENA Science απαιτεί το πρόγραμμα GiD. Η τιμή περιλαμβάνει μια USB άδεια του GiD.
 • Το ATENA Science κοστίζει 9500€. Το πρόγραμμα GiD (άδεια USB) κοστίζει 1680€.
 • Προσφέρεται ειδική έκπτωση για πολλαπλές άδειες.
 • Προσφέρεται 50% έκπτωση για ακαδημαϊκές άδειες του ATENA Science. Προσφέρεται 65% έκπτωση για ακαδημαϊκές άδειες του GiD.
ΑΤΕΝΑ Full Demo 4.2.7g
ΑΤΕΝΑ αναβάθμιση 4.2.7g (30/5/11)
 
Tεχνικές λεπτομέρειες
 
ATENA Θεωρία
ATENA Σύνταξη αρχείου δεδομένων
 
ATENA Sci - Εγχειρίδιο παραδειγμάτων
ATENA Sci - Κατ. νόμος χρήστη
ATENA Sci - Εγχειρίδιο ATENAWin
ATENA Sci - Εγχειρίδιο GiD
ATENA Sci - Εγχειρίδιο εκπαίδευσης GiD
 
GiD - Εγχειρίδιο αναφοράς
GiD - Εγχειρίδιο προσαρμογών
GiD - Εγχειρίδιο χρήστη

GiD με διασύνδεση ΑΤΕΝΑ

Επίλυση με ATENAWin

Υποστύλωμα Ο/Σ (*)

Τοιχείο Ο/Σ (*)

Τοιχείο Ο/Σ (*)

Κυκλικό κοίλο υποστύλωμα (*)

(*) Ευγενική παραχώρηση Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας, Τμ. Πολ. Μηχ. ΑΠΘ

 

11180.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA