Αναζήτηση στο site
  Βελτιστοποίηση για Excel

Έκδοση 9.0 - Οκτώβριος 2019

Σημείωση: περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον εξειδικευμένο ιστότοπο: www.xloptimizer.com

 

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα γενικό εργαλείο βελτιστοποίησης το οποίο χρησιμοποιεί το Microsoft Excel (έκδοση 2003 ή νεώτερη) ως πλατφόρμα ορισμού του προβλήματος. Πρακτικά, οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να οριστεί σε λογιστικό φύλλο, μπορεί να αντιμετωπιστεί από το πρόγραμμα αυτό. Παραδείγματα περιλαμβάνουν προβλήματα στα οικονομικά, μηχανική, κατανομή πόρων, σχεδίαση δρομολογίων, εύρεση διαδρομών, κλπ.

Το xlOptimizer διαφέρει ριζικά από τον "solver" του Microsoft Excel υπό την έννοια ότι υλοποιεί ένα πλήθος σύγχρονων, παραμετροποιήσιμων Εξελικτικών Αλγορίθμων (Evolutionary Algorithms - EAs), οι οποίοι έχουν ομογενοποιηθεί και έχουν διαρρυθμιστεί σε ένα ενιαίο και απλό περιβάλλον. Οι αλγόριθμοι αυτοί θεωρούνται πολύ καλοί "γενικοί βελτιστοποιητές", δηλαδή βρίσκουν πολύ καλές λύσεις (από πρακτικής άποψης) με λίγες επιλύσεις της αντικειμενικής συνάρτησης. Αυτό τους καθιστά ιδανικούς για πολύ δύσκολα (πολυ-παραμετρικά, μη-διαφορίσιμα, ασυνεχή, συνδυαστικά, κλπ) ή/και ακριβά προβλήματα (στα οποία μία και μόνη επίλυση μπορεί να απαιτεί αρκετά λεπτά).

Εκτός από τις συναρτήσεις του Microsoft Excel, οι οποίες είναι φυσικά διαθέσιμες, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εξωτερικών συναρτήσεων μέσω δυναμικών βιβλιοθηκών (dynamic link libraries -dlls), ώστε πρακτικά οποιοδήποτε πρόβλημα να μπορεί να οριστεί σε ένα λογιστικό φύλλο.

Το xlOptimizer είναι κατάλληλο για επαγγελματίες με μικρή ή και καθόλου γνώση της λειτουργίας των Εξελικτικών Αλγορίθμων. Από την στιγμή που το πρόβλημα μπορεί να οριστεί πλήρως σε ένα λογιστικό φύλλο, είναι πολύ εύκολη η δημιουργία σεναρίων και η βελτιστοποίηση, το οποίο μεταφράζεται σε κέρδος ή αύξηση της απόδοσης. Όλες οι παράμετροι που ελέγχουν τους αλγορίθμους τίθενται αυτόματα σε συνήθεις τιμές. Συνοπτική βοήθεια είναι διαθέσιμη σε κάθε βήμα μάγων εισαγωγής δεδομένων (wizards). Εκτενής βοήθεια είναι επίσης διαθέσιμη, τόσο on-line όσο και off-line.

Το xlOptimizer είναι επίσης ιδανικό για ερευνητές σε οποιοδήποτε ερευνητικό πεδίο, οι οποίοι αναζητούν ένα απλό αλλά ισχυρό εργαλείο για βελτιστοποίηση. Όλες οι παράμετροι που ελέγχουν την συμπεριφορά κάθε αλγόριθμου είναι παραμετροποιήσιμες, ούτως ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση των βέλτιστων τιμών για κάθε πρόβλημα. Επιπλέον, ένας απλός υπολογιστής συναρτήσεων, στα πρότυπα του Excel, είναι διαθέσιμος, έτσι ώστε οι τιμές των παραμέτρων να μην είναι παγιωμένες, αλλά να υπολογίζονται δυναμικά. Για παράδειγμα, η βέλτιστη τιμή του πληθυσμού σε έναν Γενετικό Αλγόριθμο εξαρτάται από την δυσκολία του προβλήματος. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα με χρήση συνάρτησης που επιστρέφει τον πληθυσμό με βάση π.χ. το μήκος του χρωμοσώματος. Επίσης, είναι διαθέσιμα εργαλεία για την εξέταση της απόδοσης των αλγορίθμων. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η αυτόματη εκτέλεση πολλαπλών ανεξάρτητων αναλύσεων. Κάθε ανάλυση παράγει ξεχωριστό αρχείο υπολογισμών, το οποίο είναι εύκολα επεξεργάσιμο με έναν απλό επεξεργαστή κειμένου. Οι βιβλιοθήκες του xlOptimizer έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΤεχνοΛογισμική.
 

Δυνατότητες

  • Αντιμετώπιση πρακτικά κάθε προβλήματος που μπορεί να καταστρωθεί σε ένα λογιστικό φύλλο (απαιτείται Microsoft Excel 2003 ή νεώτερο), με χρήση είτε ενσωματωμένων είτε εξωτερικών συναρτήσεων.
  • Διαχείριση οποιουδήποτε πλήθους μεταβλητών σχεδιασμού, περιορισμών (με την μορφή συναρτήσεων ποινής) και σεναρίων. Αυτά περιορίζονται μόνο από τις δυνατότητες του υπολογιστή.
  • Το πρόβλημα μπορεί να είναι μονοκριτηριακό, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης ή πρόβλημα εύρεσης τιμής στόχου.
  • Είναι διαθέσιμο πλήθος Εξελικτικών Αλγορίθμων, πλήρως παραμετροποιήσιμων: Custom Genetic Algorithm (GA), Micro-GA, Sawtooth-GA, Simple Particle Swarm Optimization (PSO), Enhanced PSO, Differential Evolution (DE), Artificial Bee Colony (ABS), Genetic Algorithms for permutation problem (GAPerm). Όλοι οι αλγόριθμοι είναι ομογενοποιημένοι και εντεταγμένοι σε ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον.
  • Παράγονται πλήρη αρχεία υπολογισμών, τα οποία είναι εύκολα επεξεργάσιμα με χρήση απλών επεξεργαστών κειμένου ASCII.
  • Προαιρετικά, είναι δυνατή η γραφική απεικόνιση της εξέλιξης, η οποία εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες όπως την βέλτιστη/μέση/χείριστη τιμή, το πλήθος των υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης, την πρόοδο στα τελευταία εξελικτικά βήματα, κλπ.
Demo
Εγχειρίδιο Χρήσης
Παράδειγμα 1
Δείγμα 1

Κύρια φόρμα προγράμματος
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Σενάρια
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Μεταβλητές
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Περιορισμοί
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Πρόοδος
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο

Αρχείο υπολογισμών
Κάντε κλικ για να δείτε όλη την εικόνα σε νέο παράθυρο


349.00 €

  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

Copyright © 2020 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA