Αναζήτηση στο site
  Κατάστημα
Υδραυλική
Δίκτυα Αποχέτευσης

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων σε ομοιόμορφη ή ανομοιόμορφη ροή. 
999.00€
Εργαλεία Δικτύων Αποχέτευσης

Επεκτείνετε τις δυνατότητες των Δικτύων Αποχέτευσης με αυτή τη συλλογή εργαλείων. 
349.00€
Δίκτυα Ύδρευσης

Σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης και άρδευσης. 
999.00€
Εργαλεία Δικτύων Ύδρευσης

Επεκτείνετε τις δυνατότητες των Δικτύων Ύδρευσης με αυτή τη συλλογή εργαλείων. 
499.00€
Βελτιστοποίηση Άρδευσης

Εργαλεία για βελτιστοποίηση και εξειδικευμένη ανάλυση ακτινωτών δικτύων άρδευσης. 
499.00€
Βελτιστοποίηση Δικτύων

Εργαλεία για βελτιστοποίηση δικτύων με χρήση Γενετικών Αλγορίθμων. 
299.00€
Ποτάμια Ροή

Επίλυση ομοιόμορφης και ανομοιόμορφης ροής και καθορισμός οριογραμμών σε χείμαρρους και ποτάμια. 
499.00€
Υδραυλικός Επιλυτής

Υπολογισμός και διαστασιολόγηση διατομών, υπερχειλιστών, θυροφραγμάτων, σχαρών, στομίων, αντλιών, κλπ. 
225.00€
Φρεάτια Υδροσυλλογής

Σχεδιασμός και επίλυση φρεατίων υδροσυλλογής. 
199.00€
Οχετοί

Επίλυση οχετών και υπολογισμός παραμέτρων ροής σε οχετούς. 
149.00€
Υδραυλικό Πλήγμα

Υπολογισμός υδραυλικού πλήγματος σε κλειστούς αγωγούς. 
99.00€
Προσομοίωση Ταμιευτήρα

Προσομοίωση λειτουργίας ταμιευτήρα πολλαπλής σκοπιμότητας. 
99.00€
Υδρολογία
Πλημμύρες Σχεδιασμού

Εκτίμηση της πλημμυρικής αιχμής λεκανών, διόδευση πλημμύρας σε ποτάμια και ταμιευτήρες. 
99.00€
Υδατικό Ισοζύγιο

Προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου λεκάνης απορροής. 
129.00€
Όμβριες Καμπύλες

Δημιουργία ομβρίων καμπυλών από μέγιστα ύψη βροχόπτωσης ή δεδομένα ενός ή περισσοτέρων βροχομετρικών σταθμών. 
145.00€
Ανάλυση Κατασκευών
ATENA Engineering 2D

Στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα με πεπερασμένα στοιχεία. 
4000.00€
ATENA Engineering 3D

Στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα με πεπερασμένα στοιχεία. 
8000.00€
ATENA Science + GiD

Στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα και οπλισμένο σκυρόδεμα με πεπερασμένα στοιχεία. 
11180.00€
ATENA Full + GiD

Στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα με πεπερασμένα στοιχεία. 
15180.00€
Διαξονική Κάμψη

Ανάλυση τυχαίων διατομών σε διαξονική κάμψη με ταυτόχρονη αξονική δύναμη. 
239.00€
Περιβαλλοντικά
Ρύποι Οχημάτων

Μοντέλο υπολογισμού και προσομοίωσης της εκπομπής ρύπων οχημάτων. 
249.00€
Ρύπανση Οδών

Μοντέλο διασποράς για την πρόβλεψη συγκεντρώσεων αέριων ρύπων πλησίον οδών. 
399.00€
Εκπομπές Χ.Υ.Τ.Α.

Μοντέλο υπολογισμού και προσομοίωσης της εκπομπής ρύπων από Χ.Υ.Τ.Α. 
179.00€
Σημειακοί Ρύποι

Μοντέλο υπολογισμού συγκεντρώσεων ρύπων από σημειακές, επιφανειακές ή χωρικές πηγές. 
179.00€
Ηχορύπανση Εργοταξίων

Μοντέλο υπολογισμού ηχορύπανσης σε εργοτάξια. 
179.00€
Λιμενικά
Χαρακτηριστικό Κύμα

Υπολογισμός παραμέτρων χαρακτηριστικού κύματος με την μέθοδο SMB. 
129.00€
Οικονομικά
Αμοιβές Μελετών

Προεκτίμηση των αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 3316/05. 
179.00€
Τεύχη Δημοπράτησης

Δημιουργία τευχών δημοπράτησης για κατασκευές έργων. 
319.00€
Αμοιβές Αδειών

Υπολογισμοί αμοιβών αδειών και φορολογικών. 
99.00€
Δηλώσεις ΙΚΑ

Δημιουργία Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), τευχών και αρχείων για το ΙΚΑ. 
49.00€
Εργαλεία
Βελτιστοποίηση για Excel

Γενικό εργαλείο βελτιστοποίησης για Microsoft Excel. 
349.00€
Μετατροπή συντεταγμένων

Μετατροπή γεωγραφικών συντεταγμένων σε άλλα προβολικά ή υψομετρικά συστήματα. 
49.00€
Μοντέλο εδάφους

Δημιουργία μοντέλου εδάφους από σημειακά δεδομένα. 
99.00€
Μετατροπή μονάδων

Εργαλείο μετατροπής μονάδων σε άλλες συμβατές. 
 
Προγραμματισμός
Hackman Suite

Το Hackman 9.3 είναι ένας προχωρημένος hex editor, disassembler και template editor. Έχει ενσωματωμένες δυνατότητες κρυπτογράφησης, αποκρυπτογράφησης με αλγορίθμους και έναν πλήρη editor. Μπορείτε να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε αρχείο, φυσικό δίσκο, διαδικασία στη μνήμη, οδηγό ZIP και άλλα. 
21.00€
Βιβλία
Περί Λιμένων

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το τρίτο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τους λιμένες. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων των νόμων 2971/2001, 2932/2001, 2160/1993 και πολλών άλλων συναφών νομοθετημάτων που αφορούν τους τουριστικούς, εμπορικούς, αλιευτικούς, κ.λπ. λιμένες στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά. 
20.00€
Περί Ρεμάτων

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το δεύτερο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τα ρέματα. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων όλων των νομοθετημάτων που αφορούν τα ρέματα στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά. 
20.00€
Περί Αιγιαλού και Παραλίας

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το πρώτο της σειράς Εφαρμογές Τεχνικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς και επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τον αιγιαλό και την παραλία. Επιχειρείται η κωδικοποίηση και παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων 100 και πλέον νομοθετημάτων που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά. 
20.00€
Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής Δεύτερη Έκδοση

Αντιμετωπίζονται θέματα Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Τεχνικής Υδρολογίας όπως οι επιλύσεις δικτύων υποδομής, καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων και ποταμών, διαστασιολόγηση ανοικτών και κλειστών διατομών, οχετών και άλλων συναφών προβλημάτων. Περιλαμβάνεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο συνοδευόμενο από αναλυτικά επιλυμένες εφαρμογές. 
28.17€
Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων

Αναπτύσσονται επιλεγμένα θέματα ροής με ελεύθερη επιφάνεια τα οποία συνοδεύονται από αναλυτικά επιλυμένες εφαρμογές. Η θεματολογία του βρίσκει εφαρμογή μεταξύ άλλων σε δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, οχετούς και αποχέτευση έργων οδοποιίας. 
28.17€
Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδραυλικής

Αντιμετωπίζονται θέματα Εφαρμοσμένης Υδραυλικής και Τεχνικής Υδρολογίας όπως οι επιλύσεις δικτύων υποδομής, καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων και ποταμών, διαστασιολόγηση ανοικτών και κλειστών διατομών, οχετών και άλλων συναφών προβλημάτων. Περιλαμβάνεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο συνοδευόμενο από αναλυτικά επιλυμένες εφαρμογές. 
28.17€
Πακέτα προσφορών
TechnoLogismiki Works

Αποκτήστε όλα τα προγράμματα της σουίτας TechnoLogismiki Works 2016 σε προνομιακή τιμή. 
4499.00€
Υδραυλικό Πακέτο

Το πληρέστερο Πακέτο Υδραυλικής και Υδρολογίας της αγοράς. 
3299.00€
Πακέτο Δικτύων Πίεσης

Συνδυάστε τα δίκτυα ύδρευσης, τα εργαλεία δικτύων ύδρευσης, την βελτιστοποίηση αρδευτικών δικτύων, τα προγράμματα βετιστοποίησης άρδευσης και δικτύων και το υδραυλικό πλήγμα σε ένα πακέτο. 
1799.00€
Πακέτο Αποχέτευσης

Συνδυάστε τα δίκτυα αποχέτευσης, τον υδραυλικό επιλυτή, τους οχετούς, τα φρεάτια υδροσυλλογής και τις πλημμύρες σχεδιασμού σε ένα πακέτο. 
1699.00€
Πακέτο Ποταμών

Συνδυάστε την ποτάμια ροή με τις πλημμυρικές αιχμές και τον υδραυλικό επιλυτή. 
699.00€
Περιβαλλοντικό Πακέτο

Μοντέλο εκτίμησης εκπομπής ρύπων οχημάτων, ρύπων από Χ.Υ.Τ.Α. και μοντέλο υπολογισμού της ρύπανσης οχημάτων λόγω κίνησης ή / και αναμονής σε οδούς, ηχορύπανσης εργοταξίων. 
999.00€


  Προτεινόμενο Προϊόν  
Υδραυλικό Πακέτο


Το Υδραυλικό Πακέτο αποτελείται από τα: Δίκτυα Αποχέτευσης με τα Εργαλεία, Δίκτυα Ύδρευσης με τα Εργαλεία και τις Βελτιστοποιήσεις δικτύων, Ποτάμια Υδραυλική, Επιλυτής Διατομών, Οχετοί, Υδραυλικό Πλήγμα και Προσομοίωση Ταμιευτήρα. Αποκτήστε το τώρα!


  e-Shop  

Καλάθι Αγορών
Κατάστημα

  Newsletter  


e-mail:
Γλώσσα: Ελληνικά
Αγγλικά


Copyright © 2019 Technologismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Προσωπικά Δεδομένα |  EULA