Απόφαση 107017/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διασυνοριακές διαβουλεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κρίνει ότι η εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμματος ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όταν το ζητήσει ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενδέχεται να υποστεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του από την εφαρμογή ενός ελληνικού σχεδίου ή προγράμματος, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία πριν προβεί στην έγκριση ή μη της υποβληθείσας στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

 

α) διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος το ταχύτερο δυνατόν αντίγραφο του φακέλου της σχετικής στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα περιλαμβάνει, εκτός των προβλεπόμενων στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11, επιπλέον και κάθε πληροφορία σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και τις προτεινόμενες προτάσεις, κατευθύνσεις και μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την, κατά το δυνατόν, εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων.

 

β) καλεί το εν λόγω Κράτος Μέλος να συμμετάσχει στη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης με την παροχή σχετικής γνωμοδότησης επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράμματος μέσα σε εύλογη προθεσμία που τίθεται με το διαβιβαστικό έγγραφο.

 

2. Αντίστοιχη δυνατότητα με την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο παρέχεται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναφορικά με την εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμματος σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της χώρας.

 

Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης:

 

α) Μεριμνά, ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περιγραφή του σχεδίου ή προγράμματος και κάθε πληροφορία σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό ή εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων, να τίθενται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στη διάθεση των δημοσίων αρχών της παραγράφου 4.1.α του άρθρου 7 και του κοινού.

 

β) Να διασφαλίζει ότι οι κατά περίπτωση δημόσιες αρχές της παραγράφου 4.1.α του άρθρου 7, το(α) οικείο(α) Περιφερειακό(ά) Συμβούλιο(α) και το ενδιαφερόμενο κοινό μέσα σε εύλογη προθεσμία θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους επί του περιεχομένου των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Η προαναφερόμενη στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιοποίηση χρησιμεύει ως βάση των αναγκαίων, διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών, οι γνωμοδοτήσεις και οι λοιπές πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του σχεδίου ή προγράμματος.

 

4. Η απόφαση έγκρισης ή μη της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράμματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διαβιβάζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. για ενημέρωση και προς το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Σε περίπτωση σχεδίου ή προγράμματος της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η σχετική απόφαση, όταν αυτή θα διαβιβαστεί για ενημέρωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, δημοσιοποιείται από αυτό, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

 

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορούν να καθορίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και από το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.