Απόφαση 112433/57

Απόφαση 112433/1957: Περί καταλληλότητας των διδακτηρίων των Ιδιωτικών Σχολείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 112433/1957: Περί καταλληλότητας των διδακτηρίων των Ιδιωτικών Σχολείων, (06-08-1957)

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων κ.λ.π., τις εκθέσεις των επιτροπών ελέγχου καταλληλότητας διδακτηρίων ως και τις επιθεωρήσεις ιδιωτικών σχολείων εκ μέρους της υπηρεσίας του καθ' ημάς Υπουργείου, εξ ων εμφαίνεται, ότι πολλά των ιδιωτικών σχολείων στεγάζονται και λειτουργούν εις οικήματα ακατάλληλα, αποφασίζουμε:

 

Άρθρον μόνον

 

Παραγγέλνουμε, όπως οι Επιτροπές καταλληλότητας διδακτηρίων, προκειμένου ν' αποφανθούν περί της καταλληλότητας διδακτηρίου τινός, εξετάζουν επιμελώς εάν πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις απαραίτητοι δια την έκδοση της σχετικής αδείας στεγάσεως και λειτουργίας στο αυτό σχολείο τινός στοιχειώδους ή μέσης εκπαιδεύσεως.

 

I. Δια τις αίθουσες διδασκαλίας.

 

1. Το εμβαδόν των αιθουσών διδασκαλίας δεν πρέπει να είναι μικρότερο του απαιτουμένου δια να περιλάβει (16) δέκα έξι μαθητές.

2. Ουδεμία αίθουσα εγκρίνεται ως κατάλληλος, εάν δεν έχει εμβαδόν τουλάχιστον 14 m2.

3. Η ελαχίστη απόστασις των θρανίων από του πίνακα δέον να είναι 1.50 m. Οι μεταξύ των στοίχων των θρανίων διάδρομοι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 0,50 m.

4. Το ελάχιστον εμβαδόν ανά μαθητή ορίζεται εις 0,90 m2 ο δε ελάχιστος όγκος εις 3,30 m3.

5. Το ελάχιστον ύψος της αιθούσης ορίζεται εις 3.00 m και το μέγιστον εις 5.000 m.

6. Η ελαχίστη φωτιστική επιφάνεια δέον να είναι 20% του εμβαδού της αιθούσης.

7. Ο φωτισμός των αιθουσών διδασκαλίας πρέπει να γίνεται εξ αριστερών ή εξ αριστερών και δεξιών ή και εξ αριστερών και όπισθεν.

8. Ο εξαερισμός των αιθουσών δέον να επιτυγχάνεται ή δια φεγγιτών, που ανοίγουν εκ των άνω προς τα κάτω δια μηχανικών μέσων εύχρηστων ή σε απόλυτη ανάγκη δι' ηλεκτρικών εξαεριστήρων.

9. Η μεγίστη απόστασις των θρανίων από της φωτιστικής πλευράς δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 7.00 m.

10. Οι θύρες των αιθουσών πρέπει να ανοίγουν εκ των έσω προς τα έξω.

11. Οι αίθουσες προς τις οποίας η πρόσβασις γίνεται δια κλιμάκων, εχουσών βαθμίδας περισσότερες των 10 είναι ακατάλληλοι δια την στέγαση και λειτουργία στων αυτών νηπιαγωγείων.

12. Εις νέα ανεγερθησόμενα νηπιαγωγεία δέον όπως αποφεύγονται οι κλίμακες και να αντικαθίστανται δια κεκλιμένων επιπέδων.

 

ΙΙ. Δια την αυλή.

 

1. Εις διδακτήρια στα οποία λειτουργούν σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως, πρέπει να υπάρχει ιδία αυλή δι' έκαστον τούτων καταλλήλως και μονίμως κεχρισμένη.

2. Η αυλή πρέπει να προστατεύεται κατά το δυνατόν από του βορρά.

3. Το ελάχιστον εμβαδόν αυλής ανά μαθητή σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως ως πρέπει να είναι 2 m2 ανά μαθητή ημερησίου μεν σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως 2,50 m2 νυκτερινού δε 1,50 m2.

4. Εις περιοχές στις οποίες η εξεύρεσις μεγάλων γηπέδων προς σχολική χρήσιν είναι εφικτή, κατά την κρίσιν της επιτροπής, το ανωτέρω οριζόμενο ελάχιστον εμβαδόν δύναται να αυξηθεί μέχρι 3,50 m2 ανά μαθητή.

5. Εις το εμβαδόν της αυλής συνυπολογίζονται:

 

α) Οι υπόστεγοι χώροι, στους οποίους είναι δυνατή η διαμονή των μαθητών κατά τα διαλείμματα κ.λ.π.

 

β) Οι ανοικτοί διάδρομοι και τω δώματα του διδακτηρίου, όταν υπάρχει βεβαίωσις δύο διπλωματούχων Μηχανικών περί της αντοχής αυτών κατά τους ισχύοντας κανονισμούς και όταν προστατεύονται απολύτως από του Βορρά και έχουν στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας και το έτερον τούτων ύψος τουλάχιστον 1,30 m. Επί των δωμάτων των διωρόφων και άνω διδακτηρίων απαραιτήτως πρέπει να υπάρχει εγκατάστασις ποσίμου ύδατος και αριθμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων ανάλογος προς τον αριθμόν των μαθητών οίτινες θα αυλίζονται επ' αυτών.

 

γ) Εις τα νέα ανεγερθησόμενα διδακτήρια δεν υπολογίζονται εις τους χώρους της αυλής και τα δώματα εκτός εάν ταύτα εξυπηρετούν απ' ευθείας αίθουσες διδασκαλίας.

 

6. Οι προς αυλισμό των μαθητών των νυκτερινών γυμνασίων χώροι πρέπει να φωτίζονται καταλλήλως δι' ηλεκτρικού φωτός.

 

III. Δια τα κλιμακοστάσια

 

1. Απαγορεύονται οι κλίμακες με σφηνοειδείς βαθμίδας. Δύναται όμως να γίνει αρκετή κλίμακα με μικρό αριθμό (1-8) σφηνοειδών βαθμίδων, όταν το πάτημα εκάστης τούτων εις την στενότερη πλευρά δεν είναι μικρότερο των 0,15 m τηρουμένου όμως του 1,30 m ως ελευθέρου μήκους βαθμίδας.

2. Το μήκος των βαθμίδων πρέπει να είναι ανάλογο προς τον αριθμόν των μαθητών του σχολείου, υφ' ων χρησιμοποιείται η κλίμακα, αλλά ουχί μικρότερο του 1,20 m.

3. Απαγορεύεται να είναι ξύλινοι οι κλίμακες, εκτός εάν στο διδακτήριον δύναται να χρησιμοποιείται και ετέρα κλίμακα ασφαλείας, εν ουδεμιά όμως περιπτώσει αυτή ξύλινη.

 

IV. Δια τους διαδρόμους

 

1. Οι κλειστοί διάδρομοι που εξυπηρετούν εκ της μιας πλευράς αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν ελάχιστον πλάτος 1,50 m.

2. Οι κλειστοί διάδρομοι, που εξυπηρετούν αμφίπλευρα αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν ελάχιστον πλάτος 2,00 - 2,50 m. Αναλόγως των εξυπηρετουμένων αιθουσών.

3. Εις τους ανοικτούς διαδρόμους το ελάχιστον πλάτος πρέπει να είναι 1.20 m.

4. Απαγορεύεται η απ' ευθείας εκ του αυτού πλατύσκαλου εξυπηρέτησις αιθουσών περισσοτέρων της μιας.

 

V. Δια τα αποχωρητήρια

 

1. Ορίζεται ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων 1 ανά 60 μαθητές και 1 ανά 40 μαθήτριας.

2. Ορίζεται ελάχιστος αριθμός ουρητηρίων 1 ανά 30 μαθητές.

3. Εις τα αποχωρητήρια πρέπει να λειτουργεί πλήρης υδραυλική εγκατάστασις καθαρισμού και αποχετεύσεως.

4. Εις τα αποχωρητήρια των νυκτερινών γυμνασίων και τα λειτουργούντα σε υπόγειους χώρους, που δεν φωτίζονται επαρκώς, απαραιτήτως πρέπει να είναι εν λειτουργία εγκατάστασις ηλεκτρικού φωτός.

5. Εις α διδακτήρια στεγάζονται και συλλειτουργούν σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως τα αποχωρητήρια πρέπει να είναι κεχωρισμένα.

6. Δια τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία δέον να προβλέπεται ιδία εγκατάστασις αποχωρητηρίων απ' ευθείας από την αίθουσα ή μέσω κλειστού χώρου.

 

VI. Δια το πόσιμο ύδωρ

 

1. Εις κατάλληλη θέσιν της αυλής πρέπει να γίνεται εγκατάστασις υδραυλική ποσίμου ύδατος.

2. Οι χρησιμοποιούμενοι υπό των μαθητών κρουνοί ποσίμου ύδατος πρέπει να είναι κατά προτίμηση πίδακες και ποσοτικά ανάλογοι προς τον αριθμόν των μαθητών εκάστου σχολείου.

3. Η εγκατάστασις ποσίμου ύδατος δι' έκαστον των συστεγαζόμενων στο ίδιο διδακτήριο σχολείων πρέπει να είναι ξεχωριστή και δη εν τω προς αυλισμό των ιδιαίτερο χώρο.

 

VII. Γενικοί όροι

 

1. Προκειμένου περί σχολείων λειτουργούντων ή μελλόντων να λειτουργήσουν εις διδακτήρια κείμενα εκτός σχεδίου πόλεως, ο αρμόδιος Επιθεωρητής πρέπει εις περίπτωσιν, καθ' ην δι' οιανδήποτε αιτία ήθελον ταύτα διακόψει την λειτουργία των, να αναφέρει τούτο εις το τμήμα Αυθαιρέτων του Γραφείου σχεδίου πόλεως της οικείας περιοχής.

 

2. Η τυχόν συνυπάρχουσα μετά του διδακτηρίου κατοικία του Διευθυντού του διδακτηρίου δεν προσμετράται εις τους χώρους του διδακτηρίου και δέον όπως κατά το δυνατόν καταστεί ανεξάρτητος της κινήσεως του διδακτηρίου.

 

3. Δια νέα διδακτήρια των οποίων τα σχέδια θεωρήθηκαν υπό της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου χορηγείται άδεια λειτουργίας εφ' όσον ταύτα ανεγέρθηκαν συμφώνως προς την μελέτη που θεωρήθηκε και πληρούν κατά τα άλλα τους όρους της παρούσης κατά την κρίσιν της Επιτροπής αδείας λειτουργίας.

 

4. Η εις ανεγερθησόμενα νέα διδακτήρια πρόβλεψις κατοικίας Διευθυντού δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση, ότι αυτή θα είναι ανεξάρτητος της κινήσεως του διδακτηρίου.

 

5. Απαγορεύεται άνευ ειδικής εκδιδομένης υπό του Υπουργείου Παιδείας μετά γνώσιν της αρμοδίας Επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας διδακτηρίων μετά ακριβή εκτίμησιν των συνθηκών χώρου και στεγάσεως.

 

α) ο διαχωρισμός τάξεων εις τμήματα.

β) η λειτουργία στο ίδιο διδακτήριο Σχολείων στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως του μεν ενός π.μ. του δε ετέρου μ.μ.

 

6. Εις λειτουργούντα σχολεία, των οποίων τα διδακτήρια δεν πληρούν τους όρους της παρούσης δεν δίδεται άδεια ανεγέρσεως νέων αιθουσών διδασκαλίας και δεν θεωρούνται σχέδια προσθηκών και μεταρρυθμίσεων, εφ' όσον το ούτως που θα ανεγερθεί τμήμα του διδακτηρίου δεν θα πληροί τους όρους της παρούσης.

 

7. Εφ' όσον εις λειτουργούντα σχολεία τα διδακτήρια των πληρούν τους δια την αυλή όρους της παρούσης δίδεται άδεια λειτουργίας νέων τάξεων, υπό την προϋπόθεση, ότι η άδεια αυτή δεν αίρει την υποχρέωσιν του ιδιοκτήτου του σχολείου προς αναδιοργάνωση του διδακτηρίου συμφώνως προς τους όρους της παρούσης.

 

8. Διδακτήριον στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει μεταφερόμενο εξ άλλου διδακτηρίου ήδη λειτουργούν σχολείον και διδακτήριον στο οποίο πρόκειται να συνεχισθεί η στέγασις και λειτουργία ήδη λειτουργούντος σχολείου, νομίμως μεταβιβαζομένου εις νέον ιδιοκτήτη θα χαρακτηρίζονται ως διδακτήρια σχολείων μελλόντων το πρώτον να λειτουργήσουν και κατά συνέπειαν θα εφαρμόζονται δια ταύτα πλήρως οι ισχύουσες διατάξεις της παρούσης αποφάσεως, πλην των σχολείων των ήδη λειτουργούντων και μεταβιβαζομένων νομίμως εις σύζυγο ή τέκνα του μέχρι τούδε ιδιοκτήτου ή ιδιοκτησίας των.

 

9. Επιτρέπεται η χορήγηση αδείας λειτουργίας νέων τάξεων εις ήδη λειτουργούντα σχολεία, υπό τον όρον το σύνολον των μαθητών απασών των τάξεων του σχολείου να μη υπερβαίνει τον καθορισμένο υπό της Επιτροπής καταλληλότητας συνολικόν αριθμόν μαθητών, τον ανάλογο προς την χωρητικότητα των μαθητών αιθουσών διδασκαλίας και προς την επάρκεια της αυλής.

 

10. Η χρήσις θρανίων μη εγκεκριμένου υπό του Υπουργείου Παιδείας τύπου, δέον να αποτελεί κώλυμα δια την χορήγηση αδείας λειτουργίας σχολείου ή τάξεων αυτού.

 

Τα τυχόν χρησιμοποιούμενα θρανία, μη εγκεκριμένου τύπου, δέον όπως αντικατασταθούν εντός έτους από της ισχύος της παρούσης.

 

11. Άπαντα τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται απαραιτήτως να εφοδιασθούν δι' ειδικών πυροσβεστικών μηχανημάτων.

 

12. Οι υποδεικνυόμενες υπό των Επιτροπών εις τους ιδιοκτήτες των σχολείων επενεκτέες τροποποιήσεις, προσθήκες νέων αιθουσών ή ανέγερσις νέων διδακτηρίων, δέον να περατώνονται μέχρι της προτεραίας της ενάρξεως του διδακτικού έτους, διαπιστουμένου τούτου υπό των Επιτροπών κατά τα ισχύοντα. Η Επιτροπή κατά την κρίσιν της και εφ' όσον πρόκειται περί επουσιωδών ελλείψεων, κατά την ως άνω προθεσμία, οι οποίες δεν παρακωλύουν την λειτουργία των μαθημάτων, θα δύναται να χορηγήσει μικράν παράτασιν χρόνου δια την πλήρη αποπεράτωση και πέραν της προθεσμίας ταύτης.

 

13. Δια τα φροντιστήρια ισχύουν οι διατάξεις περί αιθουσών διδασκαλίας βοηθητικών χώρων των ιδιωτικών Νυκτερινών σχολείων.

 

14. Εις τα ήδη λειτουργούντα σχολεία η Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας Διδακτηρίων δύναται να ανέχεται παρέκκλιση από των διατάξεων της παρούσης εφ' όσον πλήρως αιτιολογεί ταύτη εν τη εκθέσει της. Τούτο αφορά εις τις σχετικές διατάξεις, τις αναφερόμενες μόνον εις τους διαδρόμους, θύρας και εις θέματα βοηθητικών χώρων.

 

15. Εις τα συστεγαζόμενα και σχολεία που συλλειτουργούν στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως η εφαρμογή της παρούσης θα ελέγχεται υπό των κατά Νόμον οικείων Επιτροπών καταλληλότητας κεχωρισμένως.

 

16. Δια την επίσκεψιν των διδακτηρίων προς εφαρμογήν της παρούσης και την εν γένει συνεδρίοις απασχόληση των κατά Νόμον Επιτροπών Ελέγχου καταλληλότητας διδακτηρίων προς τον σκοπόν τούτον, δέον όπως από της τρεχούσης περιόδου καταβάλλεται υπό των ιδιοκτητών των σχολείων το ποσόν των 200 δραχμών δι' έξοδα κινήσεως των κατ' επίσκεψιν εις το Γραφείον του οικείου Επιθεωρητού δια λογαριασμό όλων των μελών των Επιτροπών.

 

VIII. Ειδικές διατάξεις

 

Επί τη βάσει των ήδη συντεταγμένων εκθέσεων καταλληλότητας διδακτηρίων λειτουργούντων σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως των υποβληθεισών στο Υπουργείο Παιδείας εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμού 88827/1956 διαταγής αυτού, οι αρμόδιες Επιτροπές σε ίδιες συσκέψεις δέον να καθορισθούν τις κατά διδακτήριον επενεκτέες δυνατές τροποποιήσεις των, συνισταμένων εις κατασκευές, επισκευές και προμήθειες σχολικών ειδών.

 

Τα πορίσματα των συσκέψεων τούτων θα ανακοινωθούν εις τους ιδιοκτήτες των σχολείων, εις όσους και όσα αυτούς αφορούν δια του οικείου Επιθεωρητού των. Σε αυτό θα τάσσεται σε αυτά υπό των Επιτροπών προθεσμία μέχρι λήξεως της οποίας θα υποχρεώνονται κατά τις υποδείξεις των Επιτροπών κλιμακωτά να συμμορφωθούν προς αυτές, προτιμώντας εν τη εκτελέσει των τις χαρακτηριζόμενες ως ουσιωδώς αναγκαίας δια την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

 

Οι ιδιοκτήτες δέον άμα τη λήψη των άνω ανακοινώσεων

 

α) Να υποβάλουν τη προϊσταμένη των Επιθεωρήσει υπεύθυνη δήλωση περί της ενός του τασσομένου χρονικού διαστήματος εκτελέσεως των σαφώς ορισμένων σε αυτές ποικίλης φύσεως εργασιών στα διδακτήρια των.

 

β) Άμα τη αποπερατώσει των άνω εργασιών να καλέσουν την οικεία Επιτροπή καταλληλότητας προς έλεγχο και διαπίστωσιν των γενομένων εργασιών.

 

Οι Επιτροπές καταλληλότητας συντάσσουν μετά ταύτα νέα έκθεση εν ή περιλαμβάνουν και γνωμάτευση των περί περαιτέρω ή μη λειτουργίας των σχολείων των συνεπεία πλήρους τηρήσεως ή μη των εν τη δηλώσει που έχουν υποσχεθεί.

 

Εν Αθήναις τη 06-08-1957

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.