Απόφαση 13104/79

Απόφαση ΣΤ/13104/1979: Περί κριτηρίων καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων ιδιωτικής γενικής Εκπαιδεύσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΣΤ/13104/1979: Περί κριτηρίων καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγαση σχολείων ιδιωτικής γενικής Εκπαιδεύσεως, (ΦΕΚ 79/Β/1980), 29-01-1980.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 682/1977.

 

2. Τις διδακτηριακές ανάγκες της χώρας.

 

3. Τα κριτήρια και τις παραδοχές καθώς και κτιριολογικά προγράμματα, που εφαρμόζονται στα διδακτήρια της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, αποφασίζουμε:

 

Να ισχύουν εφεξής τα κατωτέρω κριτήρια για την ανέγερση των νέων διδακτηρίων ιδιωτικής γενικής εκπαιδεύσεως, καθώς και για τη λειτουργία ιδιωτικών σχολείων σε ήδη υπάρχοντα κτίρια.

 

Ι. Κριτήρια διδακτηρίων προσχολικής Εκπαιδεύσεως

 

Α. Γενικά

 

1. Τα κτίρια που προορίζονται για νηπιαγωγεία πρέπει να είναι ισόγεια. Ισόγειος χώρος θεωρείται αυτός, που το δάπεδό του βρίσκεται στο ύψος της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου (όχι της στάθμης της αφετηρίας μετρήσεως του επιτρεπομένου ύψους της οικοδομής κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό) ή που είναι υπερυψωμένο μέχρι το πολύ, 1,00 m.

 

2. Σε περίπτωση που υπάρχει μικρή υπερύψωση, για την πρόσβαση στους χώρους διδασκαλίας, καλόν είναι να αποφεύγονται οι κλίμακες, όπου είναι δυνατόν, και να αντικαθίστανται και με κεκλιμένα επίπεδα που να έχουν μικρή κλίση.

 

3. Ο ελάχιστος αύλειος χώρος ορίζεται σε 3,00 m2 ανά νήπιο. Στο εμβαδόν της αυλής υπολογίζονται τα τυχόν υπόστεγα και οι ανοικτοί διάδρομοι. Ο αύλειος χώρος θα πρέπει να προστατεύεται, κατά το δυνατόν, από το βορρά.

 

Β. Χώροι διδασκαλίας

 

1. Ο μέγιστος αριθμός νηπίων ορίζεται σε 30 ανά αίθουσα.

 

2. Το ελάχιστο εμβαδόν της αίθουσας να είναι τέτοιο, ώστε να υπάρχει η αναλογία των 1,7 m2 ανά νήπιο. Πάντως το εμβαδόν της, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των 30 m2 ανεξάρτητα από τον αριθμό των νηπίων.

 

3. Το μέγιστο ελεύθερο ύψος της αίθουσας ορίζεται σε 3,5 m και το ελάχιστο σε 2,8 m. Σε περίπτωση δοκών το ελεύθερο ύψος κάτω από την κρέμαση των δοκών δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 2,5 m.

 

4. Η ελάχιστη φωτιστική επιφάνεια της αίθουσας ορίζεται σε 20% της επιφάνειας του δαπέδου της.

 

5. Ο εξαερισμός πρέπει να γίνεται με φεγγίτες που θα ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω με εύχρηστα μηχανικά μέσα, και θα βρίσκονται σε κατάλληλο ύψος ώστε να μη εμποδίζεται η κυκλοφορία. Σε απόλυτη ανάγκη ο εξαερισμός μπορεί να γίνεται με ηλεκτρικούς εξαεριστήρες.

 

6. Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω.

 

Γ. Χώροι υγιεινής

 

1. Ελάχιστος αριθμός WC: 1 ανά 10 νήπια. Τα WC να επικοινωνούν απ' ευθείας με την αίθουσα μέσω κλειστού διαδρόμου και να είναι εφοδιασμένα με ειδικού τύπου λεκάνες, προσαρμοσμένες για τα νήπια.

 

2. Ελάχιστος αριθμός νιπτήρων: 1 ανά 5 νήπια. Οι νιπτήρες να είναι μικροί, χαμηλοί και προσαρμοσμένοι, για τα νήπια. Από αυτούς 1 να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα.

 

Δ. Λοιποί χώροι

 

Εκτός των αιθουσών και των χώρων υγιεινής πρέπει να υπάρχουν:

 

1. Ιματιοθήκη μέσα ή έξω (σε κλειστό διάδρομο) από την αίθουσα.

 

2. Γραφείο νηπιαγωγού.

 

3. Μικρός χώρος κουζίνας.

 

4. Χώρος ελευθέρων δραστηριοτήτων για 30 νήπια ελαχίστης επιφανείας 60 m2 εφοδιασμένος με ένα νιπτήρα απαραίτητα. Σε περίπτωση που η δυναμικότητα του νηπιαγωγείου είναι από 60 νήπια και άνω ο χώρος ελευθέρων δραστηριοτήτων αυξάνεται αναλόγως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι.Δ.4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν ΣΤ1/671/2000 απόφασης (ΦΕΚ 271/Β/2000).

 

5. Μικρή αποθήκη.

 

ΙΙ. Κριτήρια διδακτηρίων δημοτικής και μέσης Εκπαιδεύσεως

 

Α. Γενικά

 

1. Τα διδακτήρια Δημοτικής Εκπαιδεύσεως δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 3 ορόφους (ισόγειο και 3 όροφοι) εφόσον βέβαια το επιτρέπουν και οι Πολεοδομικοί Κανονισμοί της περιοχής. Μπορεί να εγκριθεί 5ος όροφος στα κτίρια τα προοριζόμενα να στεγάσουν σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως, όταν σ' αυτόν περιλαμβάνονται βοηθητικοί μόνον χώροι.

 

2. Ο ελάχιστος χώρος αυλισμού των μαθητών ορίζεται σε 3,00 m2 ανά μαθητή σε πόλεις πληθυσμού άνω των 20.000 κατοίκων και σε 4,5 m2 ανά μαθητή σε πόλεις κάτω των 20.000 κατοίκων. Στο χώρο της αυλής συνυπολογίζονται και τα υπόστεγα και οι ανοικτοί διάδρομοι, αλλά όχι τα δώματα, έστω και αν αυτά χρησιμοποιούνται για αυλισμό των μαθητών.

 

Ο χώρος αυτός θα πρέπει να προστατεύεται κατά το δυνατόν από το βορρά.

 

3. Προκειμένου για νυκτερινά σχολεία ο ελάχιστος χώρος αυλισμού περιορίζεται σε 1,50 m2 ανά μαθητή, απαραίτητος όμως είναι ο επαρκής φωτισμός του με ηλεκτρικό ρεύμα.

 

4. Ξύλινες σκάλες απαγορεύονται, αν αυτές αποτελούν το μοναδικό τρόπο εξόδου των μαθητών.

 

5. Απαγορεύονται οι σκάλες με σφηνοειδείς βαθμίδες. Είναι όμως δυνατό να εγκριθεί σκάλα με μικρό αριθμό σφηνοειδών βαθμίδων, (όχι μεγαλύτερο των 2 του συνόλου των βαθμίδων) όταν το πάτημά τους στη στενότερη πλευρά είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0,15 m.

 

6. Το μήκος των βαθμίδων δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1,20 m. Εάν το σχολείο έχει περισσότερους από 120 μαθητές, τότε το μήκος των βαθμίδων αυξάνει πλέον του 1,20 m ως εξής:

 

Κατά 0,70 m όταν το μαθητικό δυναμικό είναι από 120 έως 600 μαθητές.
Κατά 1,20 m από 600 έως 1200 μαθητές.
Κατά 1,50 m για πάνω από 1200 μαθητές.

 

7. Οι σκάλες απαραίτητα έχουν κιγκλίδωμα ύψους 1,10 m και σε περίπτωση που το πλάτος τους υπερβαίνει τα 2,00 m πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.

 

8. Το ελάχιστο πλάτος ανοικτών διαδρόμων που εξυπηρετούν το πολύ 120 μαθητές ορίζεται σε 1,20 m. Το ελάχιστο πλάτος κλειστών διαδρόμων που εξυπηρετούν το πολύ 120 μαθητές ορίζεται σε 1,50 m όταν υπάρχουν αίθουσες μόνο από τη μία πλευρά και σε 2,00 m όταν υπάρχουν αίθουσες και από τις δύο πλευρές του διαδρόμου. Για ανοικτούς ή κλειστούς διαδρόμους που εξυπηρετούν περισσότερους από 120 μαθητές τα ανωτέρω ελάχιστα πλάτη λαμβάνουν προσαύξηση όμοια της προσαυξήσεως της παραγράφου 6.

 

9. Τα στηθαία και κιγκλιδώματα εξωστών και δωμάτων να έχουν συνολικό ύψος τουλάχιστον 1,10 m από τη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου.

 

10. Σε περίπτωση συστεγάσεως και συλλειτουργίας σχολικών μονάδων Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως πρέπει για κάθε μονάδα να υπάρχει ιδιαίτερη αυλή, ανεξάρτητη και μόνιμα χωρισμένη η μια από την άλλη.

 

Β. Χώροι διδασκαλίας

 

1. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα ορίζεται σε 35 για τα Δημοτικά και 40 για τα Γυμνάσια και Λύκεια.

 

2. Το ελάχιστο εμβαδόν της αίθουσας να είναι τέτοιο, ώστε να υπάρχει η αναλογία των 1,50 m2 ανά μαθητή.

 

3. Το εμβαδόν της αίθουσας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 25 m2, δηλαδή του απαιτούμενου να περιλάβει 16 μαθητές.

 

4. Το μέγιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών ορίζεται σε 4,00 m και το ελάχιστο σε 3.00 m.

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν δοκοί, το ελεύθερο ύψος κάτω από την κρέμαση των δοκών δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 2,60 m.

 

5. Η ελάχιστη φωτιστική επιφάνεια της αίθουσας ορίζεται σε 20% της επιφάνειας του δαπέδου της.

 

6. Η φωτιστική επιφάνεια των αιθουσών διδασκαλίας πρέπει να βρίσκεται αριστερά των μαθητών ή αριστερά και δεξιά ή αριστερά και πίσω.

 

7. Ο εξαερισμός πρέπει να γίνεται με φεγγίτες που θα ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω με εύχρηστα μηχανικά μέσα, και θα βρίσκονται σε κατάλληλο ύψος ώστε να μη εμποδίζεται η κυκλοφορία. Σε απόλυτη ανάγκη ο εξαερισμός μπορεί να γίνεται με ηλεκτρικούς εξαεριστήρες.

 

8. Οι πόρτες να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω, και να έχουν πλάτος ανοίγματος τουλάχιστον 1.00 m και ύψος τουλάχιστον 2,20 m (άνοιγμα κτίστη).

 

9. Το πλάτος της αίθουσας να μην είναι μεγαλύτερο των 8,00 m το δε μήκος να μη υπερβαίνει τα 9,00 m (δηλαδή η απόσταση από τη θέση του πίνακα μέχρι τον απέναντι τοίχο).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΙ.Β.9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν ΣΤ1/671/2000 απόφασης (ΦΕΚ 271/Β/2000).

 

10. Ελάχιστη απόσταση των θρανίων από τον πίνακα ορίζεται σε 2,00 m.

 

11. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας μέσα στην αίθουσα να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,65 m.

 

Στα σχολεία Δημοτικής Εκπαιδεύσεως πρέπει να προβλέπεται ειδική αίθουσα Φυσικής - Χημείας με εμβαδόν τέτοιο ώστε να ισχύει η αναλογία των 2,00 m2 ανά μαθητή.

 

Πάντως το εμβαδόν της δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 30 m2, ανεξάρτητα του αριθμού των μαθητών.

 

Στα Γυμνάσια και Λύκεια πρέπει να προβλέπεται η ανωτέρω αίθουσα Φυσικής - Χημείας, στην οποία όμως προστίθεται και ιδιαίτερος μικρός χώρος ως παρασκευαστήριο.

 

13. Στα Γυμνάσια πρέπει να προβλέπεται απαραίτητα εργαστηριακός χώρος Τεχνολογικών μαθημάτων με αποθήκη. Το εμβαδόν της να είναι τέτοιο ώστε να ισχύει η αναλογία των 2,50 m2 ανά μαθητή. Πάντως το εμβαδόν αυτό δεν θα είναι σε καμιά περίπτωση μικρότερο των 50 m2 ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών.

 

14. Στα Λύκεια πρέπει να προβλέπεται ειδική αίθουσα Τεχνικών με εμβαδόν τέτοιο, ώστε να ισχύει η αναλογία των 1,70 m2 ανά μαθητή, με ελάχιστο εμβαδόν τα 35 m2.

 

15. Το μάθημα της Γυμναστικής τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση Εκπαίδευση μπορεί να γίνεται και στον αύλειο χώρο, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και ότι θα υπάρχει και ο κατάλληλος εξοπλισμός (για μπάσκετ, volley κ.λ.π.)

 

Γ. Χώροι υγιεινής

 

1. Ελάχιστος αριθμός WC: 1 ανά 40 αγόρια και 1 ανά 20 κορίτσια.

 

2. Ελάχιστος αριθμός ουρητηρίων: 1 ανά 20 αγόρια.

 

3. Ελάχιστος αριθμός νιπτήρων: 1 ανά 30 μαθητές.

 

4. Ελάχιστα WC προσωπικού: 2 WC ανά 10 άτομα (1 ανδρών και 1 γυναικών)

 

5. Στα WC πρέπει να λειτουργεί πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχετεύσεως.

 

6. Στον αύλειο χώρο πρέπει να προβλέπεται εγκατάσταση πόσιμου νερού (προτιμότερη είναι η ύπαρξη πιδάκων αντί κρουνών).

 

7. Σε περιπτώσεις συστεγάσεως Δημοτικών με Γυμνάσια - Λύκεια οι χώροι αυλισμού και οι χώροι υγιεινής να είναι χωρισμένοι.

 

8. Στα δωμάτια διωρόφων και άνω διδακτηρίων πρέπει να προβλέπεται εγκατάσταση πόσιμου νερού και αριθμός WC ανάλογος με τον αριθμό των μαθητών.

 

ΙΙΙ. Γενικοί όροι

 

1. Κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας υπάρχοντος κτιρίου πρέπει να ελέγχεται και η αντοχή του κτιρίου καθώς και οι υπάρχουσες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τους Ελληνικούς Τεχνικούς Κανονισμούς, που ισχύουν από διπλωματούχους Μηχανικούς αναλόγως ειδικότητας, οι οποίοι ορίζονται από τους ενδιαφερομένους.

 

2. Οι οικοπεδικοί χώροι στους οποίους ανεγείρονται τα σχολεία, πρέπει να μην έχουν κοινά όρια με νοσοκομεία, νεκροταφεία, κλινικές, εργοστάσια, συνεργεία, να απέχουν από ασκεπείς αγωγούς ακαθάρτων υδάτων και γενικά από εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν δυσχέρειες στη λειτουργία του σχολείου ή να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία των μαθητών.

 

3. Η πρόβλεψη μιας κατοικίας Διευθυντού, στα νέα σχολεία που θα ανεγερθούν, μπορεί να επιτραπεί, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι ανεξάρτητη της κινήσεως του διδακτηρίου.

 

4. Η χρήση τύπου θρανίων μη εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί κώλυμα για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας σχολείου ή τάξεων αυτού.

 

5. Όλα τα Ιδιωτικά Σχολεία υποχρεούνται απαραίτητα να διαθέτουν ειδικά πυροσβεστικά μηχανήματα.

 

6. Προκειμένου για τη σύσταση επιτροπών ελέγχου καταλληλότητας των διδακτηρίων έχουν εφαρμογή όσα ορίζονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 2545/1940 (άρθρο 16 παράγραφος 2).

 

7. Για τα σχολεία των οποίων τα σχέδια έχουν θεωρηθεί αρμοδίως χορηγείται άδεια λειτουργίας, εφ' όσον αυτά ανεγέρθηκαν σύμφωνα με τη θεωρηθείσα μελέτη.

 

8. Στα λειτουργούντα σχολεία δεν δίδεται άδεια ανεγέρσεως νέων αιθουσών διδασκαλίας και δεν θεωρούνται σχέδια προσθηκών και μεταρρυθμίσεων, εφ' όσον το νέο τμήμα του διδακτηρίου που θα ανεγερθεί δεν θα πληρεί τους όρους του παρόντος κανονισμού.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήναι, 05-12-1979

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.