Απόφαση 170/77

Απόφαση 170/1977: Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθμόν 150/5/1976 απόφασης της Υποεπιτροπής και Συναλλάγματος περί χορηγήσεως υπό των εμπορικών Τραπεζών δανείων δια την ανέγερση, επέκτασιν και αποπεράτωση ακινήτων ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας πασχόντων ατόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 170/1977: Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθμόν 150/5/1976 απόφασης της Υποεπιτροπής και Συναλλάγματος περί χορηγήσεως υπό των εμπορικών Τραπεζών δανείων δια την ανέγερση, επέκτασιν και αποπεράτωση ακινήτων ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας πασχόντων ατόμων, (ΦΕΚ 48/Α/1977), 18-02-1977.

 

Έγγραφο Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος 23-11-1976 (ΝΕ 7690)

 

Απόσπασμα πρακτικών της υπ' αριθμόν 170/1977 συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Δανείων και Συναλλάγματος

 

Νομισματική Επιτροπή

 

Η Υποεπιτροπή Δανείων και Συναλλάγματος, λαβούσα υπόψη:

 

α) Την υπ' αριθμόν 150/5/1976 απόφαση αυτής, δι' ης επετράπη η υπό των εμπορικών Τραπεζών χορήγηση, κατά την κρίσιν των και βάσει καθαρώς τραπεζικών κριτηρίων, δανείων εις φυσικά και νομικά πρόσωπα δια την ανέγερση και εξοπλισμό νέων ή την επέκτασιν υφισταμένων μονάδων περιθάλψεως υπερηλίκων ή εκ κινητικής αναπηρίας πασχόντων ατόμων, ως και την αποπεράτωση ή συμπλήρωση ημιτελών τοιούτων, ανεξαρτήτως περιοχής εγκαταστάσεώς των.

 

β) Το περιεχόμενο του από 23-11-1976 εγγράφου της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος, απεφάσισε:

 

Συμπληρώνοντας την υπ' αριθμόν 150/5/1976 απόφασή της, όπως επιτρέψει την υπό τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις της προμνησθείσης αποφάσεώς της, χορήγηση υπό των Εμπορικών Τραπεζών, κατά την κρίσιν των και βάσει καθαρώς τραπεζικών κριτηρίων, δανείων εις φυσικά και νομικά πρόσωπα δια την ανέγερση και εξοπλισμό νέων ή την επέκτασιν υφισταμένων μονάδων αγωγής διανοητικά αναπήρων και απροσάρμοστων παίδων ως και την αποπεράτωση ή συμπλήρωση ημιτελών τοιούτων ανεξαρτήτως περιοχής εγκαταστάσεώς των.

 

Η παρούσα απόφασις να δημοσιευτεί δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 27-01-1977

 

Ο Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.