Απόφαση 226/89

Απόφαση ΕΠΑ/226/1989: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 4267/1986 απόφασης Νομάρχη Ημαθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/226/1989: Τροποποίηση της υπ' αριθμόν 4267/1986 απόφασης Νομάρχη Ημαθίας, (ΦΕΚ 194/Δ/1989), 12-04-1989.

 

Ο Νομάρχης Ημαθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 183/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Την 4267/1986 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας περί καθορισμού ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Κάτω Βέρμιου Νομού Ημαθίας.

 

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού, που συνοδεύει την παραπάνω απόφαση.

 

4. Την 58/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βέρμιου, που εκφράστηκε στο 13ο/1988 πρακτικό (πράξη 12η).

 

5. Την από 16-02-1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Ημαθίας όπως αυτή διατυπώνεται στο 1ο πρακτικό του πράξη 3η, αποφασίζουμε:

 

1. Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την 4267/1986 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας, όπως παρακάτω:

 

Ι. Συμπληρώνουμε την παράγραφο 1, χαρακτηρίζοντας τον οικισμό Κάτω Βέρμιο επί πλέον ως ενδιαφέροντα.

 

ΙΙ. Τροποποιούμε την παράγραφο ΙΙΙΑ, που αφορά το επιτρεπόμενο ύψος στέγης, ως εξής:

 

Υπεράνω του πραγματοποιούμενου ύψους των κτισμάτων επιβάλλεται στέγη μέγιστου ύψους 2 m με μέγιστη κλίση 40%, στην περίπτωση εξάντλησης του συντελεστή δόμησης ή στην περίπτωση δόμησης και δευτέρου ορόφου. Η στέγη να είναι τετράκλινης με δυνατότητα κατασκευής δικλινούς ή τρικλινούς κ.λ.π. μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Η στέγη πρέπει να εξέχει από το περίγραμμα του κτιρίου (όπου επιτρέπεται) κατά 0.6 m σχηματίζοντας γείσα που κατασκευάζονται από ξύλο.

 

Το υλικό της κάλυψης να είναι κεραμίδι (χρώματος κεραμιδί) Βυζαντινού, Ρωμαϊκού ή Γαλλικού τύπου καθώς και πλάκες πέτρινες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος II τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Δ13Α/3089/2005 απόφαση (ΦΕΚ 1119/Δ/2005).

 

ΙΙΙ. Συμπληρώνουμε την παράγραφο ΙΙΙΒ, που αφορά τους ειδικούς όρους δόμησης ως εξής:

 

α. Επιτρέπεται στον όροφο η κατασκευή ανοικτού καλυμμένου εξώστη του οποίου το μήκος προσδιορίζεται από τη σχέση 1:3 ως προς το μήκος της αντίστοιχης όψης. Το πλάτος αυτού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1.3 m με εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 τόσο για το πλάτος, όσο και για το ελεύθερο ύψος από τη στάθμη του πεζόδρομου.

 

Το υλικό κατασκευής του αφήνεται στην επιλογή του μελετητή.

 

β. Επιτρέπεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων, οι οποίοι πρέπει να διαμορφώνονται σε εσοχή έτσι ώστε να δημιουργείται ενιαίο πρόσωπο στο κτίριο και οι οποίοι δεν μπορούν να καταλαμβάνουν το σύνολο της όψης.

 

Επίσης επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών.

 

γ. Τα ανοίγματα των παραθύρων πρέπει να κατασκευάζονται με τονισμένο τον κατακόρυφο άξονα, με αναλογίες διαστάσεων πλάτους προς ύψος 1:1.6.

 

Οι αντίστοιχες αναλογίες πόρτας μπαλκονιού πρέπει να είναι 1:2, με δυνατότητα κατασκευής μικρότερου πλάτους.

 

Οι προσθήκες των καταστημάτων πρέπει να διαιρούνται με κατακόρυφα στοιχεία σε επιμέρους ανοίγματα με τις παραπάνω αναφερόμενες αναλογίες.

 

Το υλικό κατασκευής τους να είναι από ξύλο.

 

δ. Το συνολικό εμβαδόν των ανοιγμάτων στην πρόσοψη δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του συνολικού εμβαδού της αντίστοιχης όψης με εξαίρεση τα κτίσματα των οποίων το ισόγειο έχει χρήση καταστήματος, όπου το συνολικό εμβαδόν των ανοιγμάτων δεν πρέπει να ξεπερνά το 50% της συνολικής επιφάνειας της όψης.

 

IV. Επίσης συμπληρώνονται τα εξής:

 

α. Επιτρέπεται η κατασκευή περίφραξης της οποίας το συμπαγές τμήμα να έχει ύψος μέχρι 1 m και να κατασκευάζεται από πέτρα ουσιαστικού πάχους ή να είναι επιχρισμένο με σοβά χρώματος λευκού.

 

Πάνω από το συμπαγές επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινου ή σιδερένιου (μασίφ) κιγκλιδώματος ύψους μέχρι 1.5 m.

 

β. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής σκάλας. Το υλικό του στηθαίου αυτής πρέπει να είναι από ξύλινο ή σιδερένιο (μασίφ) κιγκλίδωμα.

 

V. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα παραπάνω επιτρέπεται μετά από έγκριση, με συγκεκριμένη τεκμηρίωση, της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης.

 

Βέροια, 14-03-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.