Απόφαση 23908/91

Απόφαση 23908/1991: Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του νόμου 1892/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 23908/1991: Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του νόμου 1892/1990, (ΦΕΚ 208/Β/1991), 09-04-1991.

 

Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Εθνικής Οικονομίας, Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

2. Το νόμο [Ν] 1835/1989 Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 76/Α/1989).

 

3. Το νόμο 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις και ιδίως τη διάταξη της παραγράφου 1 εδάφιο ι)στ του άρθρου 1 του νόμου αυτού.

 

4. Τις διατάξεις της Υ1201/1990 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ευθύμιου Χριστοδούλου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Καθορίζουμε ως ακολούθως τις προδιαγραφές ανέγερσης Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του νόμου 1892/1990 άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο ι)στ.

 

Προδιαγραφές Ανέγερσης Συνεδριακών Κέντρων

 

Περιεχόμενα

 

Άρθρο 1: Στόχοι

Άρθρο 2: Γενικά

Άρθρο 3: Διαδικασία έγκρισης συνεδριακών κέντρων

Άρθρο 4: Επιλογή θέσης συνεδριακών κέντρων

Άρθρο 5: Κτιριοδομικές προδιαγραφές

Άρθρο 6: Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Άρθρο 7: Δικαιολογητικά έγκρισης σχεδίων

Παράρτημα

Συμπληρωματικό Παράρτημα

.

Άρθρο 2

 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 01-02-1991

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.