Απόφαση 27960/1665/70

Απόφαση 27960/1665/1970: Περί εγκρίσεως προδιαγραφών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενέργειας αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 27960/1665/1970: Περί εγκρίσεως προδιαγραφών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενέργειας αυτών, (ΦΕΚ 684/Β/1970), 30-09-1970.

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 5367/1932 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και των κατ' εξουσιοδότηση του νόμου τούτου εκδοθέντων βασιλικών διαταγμάτων.

 

2. Το νομοθετικό διάταγμα 2386/1953 περί ενοποιήσεως και αποκεντρώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους.

 

3. Το νομοθετικό διάταγμα υπ' αριθμό [Ν] 1/1968 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων (ΦΕΚ 270/Α/1968).

 

4. Το υπ' αριθμό βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 863/1960, ως τροποποιήθηκε δια του υπ' αριθμού [ΒΔ] 201/1965 βασιλικού διατάγματος περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και περί Οργανισμού της παρ' αυτό Γενικής Διευθύνσεως Έργων.

 

5. Την υπ' αριθμό 81177/1967 απόφαση Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί διατηρήσεως Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητος Υπουργείου Δημοσίων Έργων κ.λ.π. (ΦΕΚ 586/Β/1967)

 

6. Το υπ' αριθμό βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 572/1967 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων εις Περιφερειακά Όργανα του Υπουργείου.

 

7. Την υπ' αριθμό [Α] Α/17848/21-011969 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημοσίων Έργων που ισχύει από 16-02-1969, (ΦΕΚ 64/Β/1969).

 

8. Την υπ' αριθμό 28/1970 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, αποφασίζομεν:

 

Εγκρίνουμε τις κατωτέρω προδιαγραφές περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενέργειας αυτών, ως τούτο διατυπώθηκε υπό της Ομάδος Εργασίας Μελέτης Προδιαγραφών, συσταθείσης κατόπιν της υπ' αριθμού 4343/ΓΒ944 υπό 21-01-1969 απόφασης του Υπουργού Συντονισμού και ως τούτο τροποποιήθηκε υπό του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Άρθρο 1: Περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και όρων διενέργειας τούτων

Άρθρο 2: Χαρακτηρισμός έργων ως αξιόλογων

Άρθρο 3: Σύνθεση γνωμοδοτικής επιτροπής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

Άρθρο 4: Γνωμοδότηση επιτροπής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

Άρθρο 5: Θεμελιώδεις κανόνες και αντικείμενο του Διαγωνισμού

Άρθρο 6: Χαρακτηρισμός Διαγωνισμών βάσει συμμετοχής

Άρθρο 7: Είδη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών βάσει των δεδομένων του προγράμματος

Άρθρο 8: Συμμετοχή εις τους διαγωνισμούς

Άρθρο 9: Επιτροπή επεξεργασίας διακηρύξεων και προγραμμάτων διαγωνισμών

Άρθρο 10: Περιεχόμενο της διακηρύξεως

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις διαγωνιζομένων

Άρθρο 12: Καθορισμός των χρηματικών βραβείων, Αμοιβές - Αγορές

Άρθρο 13: Κριτική επιτροπή. Σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής.

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις των Κριτών

Άρθρο 15: Δημοσιεύσεις

Άρθρο 16: Ιδιοκτησία και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Εν Αθήναις τη 07-09-1970.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 26804/2011 απόφασης (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.