Απόφαση 29089/77

Απόφαση 29089/1977: Περί συμπληρώσεως του κανονισμού πολυώροφων κτιρίων για τη λειτουργία Κεντρικής Θερμάνσεως και ανελκυστήρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29089/1977: Περί συμπληρώσεως του κανονισμού πολυώροφων κτιρίων για τη λειτουργία Κεντρικής Θερμάνσεως και ανελκυστήρων, (ΦΕΚ 1296/Β/1977), 18-12-1977.

 

Από τον εισηγητή διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών Θ. Παχνή αναφέρονται στο διοικητικό συμβούλιο τα ακόλουθα:

 

Όπως είναι γνωστό το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας κατά, την υπ' αριθμόν 23/1976 συνεδρίασή του ενέκρινε τον Κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών πολυώροφων κ.λ.π. κτιρίων βάσει των διατάξεων του νόμου 3741/1929 περί της κατ' όροφο ιδιοκτησίας όπως τροποποιήθηκε εις το νομοθετικό διάταγμα 1024/1971 και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 163/1967, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από τα νομοθετικά διατάγματος [Ν] 946/1971 και [Ν] 145/1973. Ο Κανονισμός αυτός δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 441/Β/1976) και περιλαμβάνει το Γενικό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών εν σχέσει με τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους του όλου οικισμού και τον Ειδικό Κανονισμό Συνιδιοκτητών κάθε μιας πολυκατοικίας ή στοίχου.

 

Ο ανωτέρω κανονισμός είναι ανάγκη να συμπληρωθεί για να ρυθμίζει και την σχέση των συνιδιοκτητών στα κτίρια που διαθέτουν εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως και ανελκυστήρων για τις δαπάνες συντηρήσεως και λειτουργίας των, η δε συμπλήρωση αυτή να γίνει με προσθήκη παραγράφων Γ και Δ στο άρθρο 4 αυτού, που θα έχουν ως κατωτέρω:

 

Γ. Θέρμανση

 

Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας ή στίχου εξυπηρετουμένων υπό εγκαταστάσεως Κεντρικής θερμάνσεως, κάθε δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κ.λ.π. της εγκατάστασης αυτής και των εν γένει μηχανημάτων της, καθώς και η δαπάνη λειτουργίας της (καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λ.π.), βαρύνει κάθε εξυπηρετούμενη από την εγκατάσταση κατοικία κατά ποσοστό που θα είναι ο λόγος του εμβαδού αυτής σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό της εγκατάστασης κατοικιών και των τυχόν θερμαινόμενων κοινόχρηστων χώρων.

 

Σε όσες περιπτώσεις από το ίδιο το λεβητοστάσιο της Κεντρικής Θερμάνσεως τροφοδοτούνται και εξυπηρετούνται περισσότερα του ενός κτιρίου (πολυκατοικίες ή στοίχοι), όλες οι δαπάνες συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής, λειτουργίας κ.λ.π. του κοινού λεβητοστασίου και των επί μέρους κοινών εγκαταστάσεων επιμερίζονται και βαρύνουν κάθε ένα κτίριο (πολυκατοικία και στοίχο) κατά ποσοστό που θα είναι ο λόγος του ολικού εμβαδού αυτών προς το συνολικό εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό του κοινού λεβητοστασίου κτιρίων (πολυκατοικιών ή στοίχων).

 

Στην περίπτωση κατά την οποία μία κατοικία παραμένει εντελώς αχρησιμοποίητη για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 30 ημερών κατά την χειμερινή περίοδο λειτουργία της Κεντρικής Θερμάνσεως, η κατοικία αυτή απαλλάσσεται κατά ποσοστό 70% της συμμετοχής μόνο στη δαπάνη της λειτουργίας της εγκαταστάσεως κεντρικής θερμάνσεως (όχι και της συμμετοχής στη δαπάνη συντηρήσεως, επισκευής, αντικαταστάσεως κλπ αυτής στην οποία η συμμετοχή της παραμένει στο ακέραιο) υπό τον όρο ότι θα έχουν απομονωθεί (σφραγιστεί) τα θερμαντικά σώματα που υπάρχουν μέσα σ' αυτή.

 

Δ. Ανελκυστήρες

 

Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας που έχει ανελκυστήρα, κάθε δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κλπ της εγκαταστάσεως αυτής και των μηχανημάτων της (εκτός από την τακτική περιοδική συντήρηση) βαρύνει κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας, περιλαμβανομένων και των διαμερισμάτων του ισογείου, σε περίπτωση βατών δωμάτων, με ποσοστό που θα είναι ο λόγος του εμβαδού αυτού σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν των διαμερισμάτων όλης της πολυκατοικίας (όπως δηλαδή γίνεται και η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών).

 

Όσον αφορά τον επιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρα, δηλαδή της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνησή του, ως και της δαπάνης περιοδικής συντηρήσεώς του, θα γίνεται με βάση τους συντελεστές του κατωτέρω πίνακα.

 

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε όροφο:

 

1) Ισόγειο (περίπτωση βατού δώματος), Συντελεστής 0,30

Ισόγειο (περίπτωση μη βατού δώματος), Συντελεστής 0,00

2) 1ος όροφος, Συντελεστής 1,00

3) 2ος όροφος, Συντελεστής 1,10

4) 3ος όροφος, Συντελεστής 1,20

5) 4ος όροφος, Συντελεστής 1,30

6) 5ος όροφος, Συντελεστής 1,40

7) 6ος όροφος, Συντελεστής 1,50

8) 7ος όροφος, Συντελεστής 1,60

9) 8ος όροφος, Συντελεστής 1,70

10) 9ος όροφος, Συντελεστής 1,80

11) 10ος όροφος, Συντελεστής 1,90

12) 11ος όροφος, Συντελεστής 2,00

13) 12ος όροφος, Συντελεστής 2,10

 

Για περισσότερους από 12 ορόφους προστίθεται για κάθε όροφο 0,1 της μονάδας.

 

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε διαμέρισμα:

 

Αθροίζουμε αρχικά τους ανωτέρω συντελεστές των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρανομαστή κλάσματος με αριθμητή τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου.

 

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα και έτσι βρίσκεται η δαπάνη που αναλογεί σε κάθε όροφο.

 

Στη συνέχεια η δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδόν κάθε διαμερίσματος του ορόφου, δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα που έχει σαν αριθμητή το εμβαδόν κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδόν των διαμερισμάτων του ορόφου.

 

Παράδειγμα:

 

Έστω πενταώροφη πολυκατοικία με βατό δώμα που στον τρίτο όροφό της έχει 4 διαμερίσματα εμβαδού 30 m2, 40 m2, 50 m2 και 80 m2 και η συνολική δαπάνη λειτουργίας του ανελκυστήρα ανέρχεται σε 1260 δραχμές

 

α) Άθροισμα συντελεστών πενταώροφης πολυκατοικίας βάσει του σχετικού πίνακα.

 

Ισόγειο (βατό δώμα)

0,30

1ος όροφος

1,00

2ος όροφος

1,10

3ος όροφος

1,20

4ος όροφος

1,30

5ος όροφος

1,40

 

6,30

 

β) Δαπάνη κάθε ορόφου

 

Ισόγειο (βατό δώμα) 0,30 / 6,30 x 1.260 =

60 δραχμές

1ος όροφος 1,00 / 6,30 x 1.260 =

200 δραχμές

2ος όροφος 1,10 / 6,30 x 1.260 =

220 δραχμές

3ος όροφος 1,20 / 6,30 x 1.260 =

240 δραχμές

4ος όροφος 1,30 / 6,30 x 1.260 =

260 δραχμές

5ος όροφος 1,40 / 6,30 x 1.260 =

280 δραχμές

 

1.260 δραχμές

 

γ) Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων 3ου ορόφου

 

Συνολικό εμβαδόν των 4 διαμερισμάτων του ορόφου Α = 30 m2, Β = 40 m2, Γ = 50 m2 και Δ = 80 m2, δηλαδή σύνολον 200 m2.
Δαπάνη ορόφου προς κατανομή 240 δραχμές.

 

Α διαμερίσματος (των 30 m2) 30/200 x 240 =

36 δραχμές

Β διαμερίσματος (των 40 m2) 40/200 x 240 =

48 δραχμές

Γ διαμερίσματος (των 50 m2) 50/200 x 240 =

60 δραχμές

Δ διαμερίσματος (των 80 m2) 80/200 x 240 =

96 δραχμές

 

240 δραχμές

 

πάντα τα ανωτέρω ετέθησαν υπ' όψιν του Τεχνικού Συμβουλίου για γνωμοδότηση προκειμένου να αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο αναφέροντας συγχρόνως ότι οι ανωτέρω προτάσεις έτυχαν και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Το Τεχνικό Συμβούλιο κατά την υπ' αριθμόν 41/1977 συνεδρίασή του και κατόπιν ευρύτατης διαλογικής συζητήσεως μεταξύ των μελών του και υπηρεσιακών παραγόντων επί του θέματος τούτου, στο τέλος της οποίας αφού διεπίστωσε την ανάγκη συμπληρώσεως του Κανονισμού συμφώνησε με τις προτάσεις της Υπηρεσίας και γνωμοδότησε υπέρ της εγκρίσεως συμπληρώσεως του Κανονισμού που διέπει τις σχέσεις συνιδιοκτητών των ανεγερθέντων και ανεγειρομένων υπό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας κτιρίων (πολυκατοικιών ή στοίχων) που έχουν εγκαταστάσεις Κεντρικής Θερμάνσεως και Ανελκυστήρων για την κατανομή των δαπανών συντηρήσεως, λειτουργίας των κλπ, όπως προτείνεται από την Υπηρεσία ως αναφέρεται ανωτέρω στην εισήγηση δια προσθήκης παραγράφων Γ και Δ στο άρθρο 4 του εγκριθέντος ήδη υπό του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΔΣ 23/1976) και δημοσιευθέντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 441/Β/1976) Κανονισμού.

 

Ακολούθως το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και Υπηρεσιακών παραγόντων και έχοντας υπόψη τα διατάξεις:

 

α) Του νόμου 3741/1929 περί της κατ' όροφο ιδιοκτησίας όπως τροποποιήθηκε εις το νομοθετικό διάταγμα 1024/1971 και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

 

β) Του αναγκαστικού νόμου [Ν] 163/1967, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από τα νομοθετικά διατάγματος [Ν] 946/1971 και [Ν] 145/1973.

 

γ) Την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που ελήφθη κατά την υπ' αριθμόν 23/1976 συνεδρίασή του και δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 441/Β/1976) με την οποία καταρτίσθηκε ο κανονισμός συνιδιοκτησίας και περιλαμβάνει Α) τον Γενικό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών εν σχέσει με τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους του όλου οικισμού και Β) τον Ειδικό Κανονισμό συνιδιοκτητών εκάστης πολυκατοικίας ή στοίχου.

 

δ) Σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που ελήφθη κατά την υπ' αριθμόν 41/1977 συνεδρίαση αυτού.

 

Αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και προβαίνει στην συμπλήρωση του Ειδικού Κανονισμού συνιδιοκτητών κάθε μιας πολυκατοικίας ή στοίχου που αποτελεί το Β μέρος του Κανονισμού συνιδιοκτησίας που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμόν 23/1976 συνεδριάσεώς του και δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 441/Β/1976) ως ακολούθως:

 

Στο άρθρο 4 αυτού προστίθεται παράγραφοι Γ και Δ που έχουν ως εξής:

 

Γ. Θέρμανση

 

Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας ή στίχου εξυπηρετουμένων υπό εγκαταστάσεως Κεντρικής θερμάνσεως, κάθε δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κ.λ.π. της εγκατάστασης αυτής και των εν γένει μηχανημάτων της, καθώς και η δαπάνη λειτουργίας της (καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λ.π.), βαρύνει κάθε εξυπηρετούμενη από την εγκατάσταση κατοικία κατά ποσοστό που θα είναι ο λόγος του εμβαδού αυτής σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό της εγκατάστασης κατοικιών και των τυχόν θερμαινόμενων κοινόχρηστων χώρων.

 

Σε όσες περιπτώσεις από το ίδιο το λεβητοστάσιο της Κεντρικής Θερμάνσεως τροφοδοτούνται και εξυπηρετούνται περισσότερα του ενός κτιρίου (πολυκατοικίες ή στοίχοι), όλες οι δαπάνες συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής, λειτουργίας κ.λ.π. του κοινού λεβητοστασίου και των επί μέρους κοινών εγκαταστάσεων επιμερίζονται και βαρύνουν κάθε ένα κτίριο (πολυκατοικία και στοίχο) κατά ποσοστό που θα είναι ο λόγος του ολικού εμβαδού αυτών προς το συνολικό εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό του κοινού λεβητοστασίου κτιρίων (πολυκατοικιών ή στοίχων).

 

Στην περίπτωση κατά την οποία μία κατοικία παραμένει εντελώς αχρησιμοποίητη για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 30 ημερών κατά την χειμερινή περίοδο λειτουργία της Κεντρικής Θερμάνσεως, η κατοικία αυτή απαλλάσσεται κατά ποσοστό 70% της συμμετοχής μόνο στη δαπάνη της λειτουργίας της εγκαταστάσεως κεντρικής θερμάνσεως (όχι και της συμμετοχής στη δαπάνη συντηρήσεως, επισκευής, αντικαταστάσεως κλπ αυτής στην οποία η συμμετοχή της παραμένει στο ακέραιο) υπό τον όρο ότι θα έχουν απομονωθεί (σφραγιστεί) τα θερμαντικά σώματα που υπάρχουν μέσα σ' αυτή.

 

Δ. Ανελκυστήρες

 

Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας που έχει ανελκυστήρα, κάθε δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κλπ της εγκαταστάσεως αυτής και των μηχανημάτων της (εκτός από την τακτική περιοδική συντήρηση) βαρύνει κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας, περιλαμβανομένων και των διαμερισμάτων του ισογείου, σε περίπτωση βατών δωμάτων, με ποσοστό που θα είναι ο λόγος του εμβαδού αυτού σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν των διαμερισμάτων όλης της πολυκατοικίας (όπως δηλαδή γίνεται και η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών).

 

Όσον αφορά τον επιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας του ανελκυστήρα, δηλαδή της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνησή του, ως και της δαπάνης περιοδικής συντηρήσεώς του, θα γίνεται με βάση τους συντελεστές του κατωτέρω πίνακα.

 

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε όροφο:

 

1) Ισόγειο (περίπτωση βατού δώματος), Συντελεστής 0,30

Ισόγειο (περίπτωση μη βατού δώματος), Συντελεστής 0,00

2) 1ος όροφος, Συντελεστής 1,00

3) 2ος όροφος, Συντελεστής 1,10

4) 3ος όροφος, Συντελεστής 1,20

5) 4ος όροφος, Συντελεστής 1,30

6) 5ος όροφος, Συντελεστής 1,40

7) 6ος όροφος, Συντελεστής 1,50

8) 7ος όροφος, Συντελεστής 1,60

9) 8ος όροφος, Συντελεστής 1,70

10) 9ος όροφος, Συντελεστής 1,80

11) 10ος όροφος, Συντελεστής 1,90

12) 11ος όροφος, Συντελεστής 2,00

13) 12ος όροφος, Συντελεστής 2,10

 

Για περισσότερους από 12 ορόφους προστίθεται για κάθε όροφο 0,1 της μονάδας.

 

Επιμερισμός δαπάνης για κάθε διαμέρισμα:

 

Αθροίζουμε αρχικά τους ανωτέρω συντελεστές των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρανομαστή κλάσματος με αριθμητή τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου.

 

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα και έτσι βρίσκεται η δαπάνη που αναλογεί σε κάθε όροφο.

 

Στη συνέχεια η δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά με το εμβαδόν κάθε διαμερίσματος του ορόφου, δηλαδή πολλαπλασιάζεται με κλάσμα που έχει σαν αριθμητή το εμβαδόν κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό εμβαδόν των διαμερισμάτων του ορόφου.

 

Παράδειγμα:

 

Έστω πενταώροφη πολυκατοικία με βατό δώμα που στον τρίτο όροφό της έχει 4 διαμερίσματα εμβαδού 30 m2, 40 m2, 50 m2 και 80 m2 και η συνολική δαπάνη λειτουργίας του ανελκυστήρα ανέρχεται σε 1260 δραχμές

 

α) Άθροισμα συντελεστών πενταώροφης πολυκατοικίας βάσει του σχετικού πίνακα.

 

Ισόγειο (βατό δώμα)

0,30

1ος όροφος

1,00

2ος όροφος

1,10

3ος όροφος

1,20

4ος όροφος

1,30

5ος όροφος

1,40

 

6,30

 

β) Δαπάνη κάθε ορόφου

 

Ισόγειο (βατό δώμα) 0,30 / 6,30 x 1.260 =

60 δραχμές

1ος όροφος 1,00 / 6,30 x 1.260 =

200 δραχμές

2ος όροφος 1,10 / 6,30 x 1.260 =

220 δραχμές

3ος όροφος 1,20 / 6,30 x 1.260 =

240 δραχμές

4ος όροφος 1,30 / 6,30 x 1.260 =

260 δραχμές

5ος όροφος 1,40 / 6,30 x 1.260 =

280 δραχμές

 

1.260 δραχμές

 

γ) Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων 3ου ορόφου

 

Συνολικό εμβαδόν των 4 διαμερισμάτων του ορόφου Α = 30 m2, Β = 40 m2, Γ = 50 m2 και Δ = 80 m2, δηλαδή σύνολον 200 m2.
Δαπάνη ορόφου προς κατανομή 240 δραχμές.

 

Α διαμερίσματος (των 30 m2) 30/200 x 240 =

36 δραχμές

Β διαμερίσματος (των 40 m2) 40/200 x 240 =

48 δραχμές

Γ διαμερίσματος (των 50 m2) 50/200 x 240 =

60 δραχμές

Δ διαμερίσματος (των 80 m2) 80/200 x 240 =

96 δραχμές

 

240 δραχμές

 

Οι παράγραφοι Γ και Δ θα ισχύουν μόνον στους οικισμούς που περιλαμβάνουν κτίρια διαθέτοντα Κεντρική Θέρμανση και Ανελκυστήρες.

 

Η παρούσα τροποποίηση θα μεταγραφεί και θα γίνει σχετική σημείωση στο οικείο περιθώριο των μεταγραφών.

 

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αποφασίζει η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εις εφαρμογήν του άρθρου 10 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 163/1967 ως αντικαταστάθηκε και ισχύει νυν.

 

Ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.