Απόφαση 3046/304/89 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ηχομόνωση - ηχορύπανση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στόχος

 

Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε μορφής θορύβους μέσα στα όρια της κατοικίας, του τόπου εργασίας και διαμονής τους, όταν οι θόρυβοι προέρχονται από άλλους. Δηλαδή, να εξασφαλίζεται αποδεκτή ακουστική άνεση, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα κτιριακής ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας.

 

Οι παράμετροι και τα κριτήρια ακουστικής άνεσης, από όπου εξαρτάται η ηχομόνωση - ηχοπροστασία για κάθε είδους κτιρίου ή χώρου αυτού, και οι κατηγορίες ακουστικής άνεσης καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Σε ειδικά κτίρια είναι δυνατόν να εφαρμόζονται κανονισμοί με αυστηρότητα κριτήρια.

 

2. Παράμετροι ακουστικής άνεσης.

 

Η ακουστική άνεση ενός κτιρίου είναι η ικανότητά του να προστατεύει τους ενοίκους του από εξωγενείς θορύβους και να παρέχει ακουστικό περιβάλλον κατάλληλο για διαμονή ή για διάφορες δραστηριότητες.

 

Η ακουστική άνεση ενός χώρου καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών παραμέτρων, που αφορούν την ηχομόνωση και ηχοπροστασία του χώρου από:

 

τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους.
τον κτυπογενή ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους.
τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται από κοινόχρηστες η ιδιωτικές εγκαταστάσεις του ίδιου κτιρίου.
τον αερόφερτο ήχο που παράγεται από εξωτερικές πηγές.

 

Οι ορισμοί των παραμέτρων ακουστικής άνεσης RW, R'W, L'NW, LAEQ,H, LPA φαίνονται στον πίνακα 1 της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

 

3. Κατηγορίες ακουστικής άνεσης.

 

Όλα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται μετά την ισχύ του παρόντος υπάγονται σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες ακουστικής άνεσης.

 

α. Κατηγορία Α: υψηλή ακουστική άνεση.

 

Όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 2 της παραγράφου 8.

 

β. Κατηγορία β: κανονική ακουστική άνεση.

 

Όταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3 της παραγράφου 8.

 

γ. Κατηγορία γ: χαμηλή ακουστική άνεση.

 

Όταν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3.

 

4. Κριτήρια ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας

 

Τα κριτήρια ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας είναι οι οριακές τιμές των παραμέτρων ακουστικής άνεσης για κάθε είδος ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας και κάθε κατηγορία ακουστικής άνεσης.

 

Οι απαιτήσεις για όλα τα είδη των κτιρίων εκφράζονται με εννέα συνολικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στους πίνακες 2 και 3.

 

Κατά τη σύνταξη μελετών, είναι δυνατόν να λαμβάνεται μεταξύ RW και R'W η σχέση που ορίζεται στον πίνακα 4. Κατά την κατασκευή, θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι διαφορές μεταξύ RW και R'W που οφείλονται στις πλευρικές μεταδόσεις να μην είναι μεγαλύτερες από τις τιμές που προκύπτουν από τον πίνακα 4. Μέτρα μείωσης των πλευρικών μεταδόσεων είναι, μεταξύ άλλων, η διακοπή συνέχειας των οικοδομικών στοιχείων μεταξύ των δυο χώρων και η αύξηση της επιφανειακής μάζας των πλευρικών στοιχείων (π.χ. άνω των 350 Kg/m2). Αν λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για τη μείωση των πλευρικών μεταδόσεων, είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές μικρότερες τιμές για τη διαφορά αυτή.

 

4.1. Ηχομόνωση από γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης και ηχομόνωση από χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.

 

Αφορά όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε:

 

δυο διαμερίσματα του ίδιου κτιρίου (κατοικίες).
χώρο κύριας χρήσης και γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης (όλα τα άλλα κτίρια εκτός από κατοικίες).
ένα διαμέρισμα ή ένα χώρο κύριας χρήσης και τους κοινής χρήσης χώρους του κτιρίου (εκτός από μονοκατοικίες).

 

Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους R'W σε ντεσιμπέλ (dB).

 

Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι μέγιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους L'NW σε ντεσιμπέλ (dB).

 

4.2. Ηχομόνωση κατοικίας (διαμερίσματος) από άλλο χώρο κύριας χρήσης. Αφορά όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα ανάμεσα σε ένα διαμέρισμα και χώρους κτιρίου, που προορίζονται για άλλη κύρια χρήση εκτός κατοικίας. Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους R'W σε ντεσιμπέλ (dB).

 

Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι μέγιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους L'NW σε ντεσιμπέλ (dB).

 

4.3. Ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους. Αφορά τον εξωτερικό θόρυβο περιβάλλοντος (κυκλοφοριακό, αστικό) που μεταδίδεται μέσα από όλα τα εξωτερικά οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα για όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια.

 

Το κριτήριο ηχοπροστασίας είναι οι μέγιστες τιμές της ωριαίας ισοδύναμης Α - ηχοστάθμης LAEQ,H σε ντεσιμπέλ Α (dB (Α)).

 

4.4. Ηχοπροστασία από εγκαταστάσεις.

 

Αφορά το θόρυβο που προέρχεται από τις κοινόχρηστες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, που μεταδίδεται μέσα από όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσματα και από όλες τις άλλες ηχητικές διαδρομές για όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια.

 

Το κριτήριο ηχοπροστασίας είναι οι μέγιστες τιμές της Α - ηχοστάθμης LPA σε ντεσιμπέλ - Α(dB) (Α)) μέσα στους χώρους κύριας χρήσης.

 

Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, είναι η υδραυλική, η ηλεκτρική, η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης - ψύξης - αερισμού, οι ανελκυστήρας, οι αντλίες και τα κάθε είδους μηχανήματα που εξυπηρετούν από κοινού τα διαμερίσματα και τους άλλους χώρους.

 

Ιδιωτικές εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις ανάλογες με τις κοινόχρηστες που εξυπηρετούν αποκλειστικά μια κατοικία ή ένα άλλο χώρο.

 

4.5. Ηχομόνωση ανάμεσα στους χώρους της ίδιας κατοικίας. Αφορά τα εσωτερικά κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσματα της ίδιας κατοικίας.

 

Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους R'W σε ντεσιμπέλ (dB).

 

4.6. Ηχομόνωση χώρου κύριας χρήσης από χώρους εγκαταστάσεων.

 

Αφορά τα κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσματα ανάμεσα σε χώρους κύριας χρήσης και χώρους εγκαταστάσεων για όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων εκτός από τα κτίρια κατοικίας.

 

Το κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα και τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι ελάχιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους R'W σε ντεσιμπέλ (dB).

 

To κριτήριο ηχομόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια χωρίσματα είναι οι μέγιστες τιμές του μονότιμου μεγέθους L'N,W σε ντεσιμπέλ -(dB).

 

5. Ελάχιστες απαιτήσεις ακουστικής άνεσης.

 

Όλα ανεξαιρέτως τα νέα κτίρια πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις της κατηγορίας ακουστικής άνεσης Β.

 

6. Μέτρηση και πιστοποίηση

 

Για την αντιμετώπιση των αναγκών σε μετρήσεις - πιστοποιήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, χρησιμοποιούνται εργαστήρια μετρήσεων κτιριακής ηχοπροστασίας. Αυτά λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη εξειδικευμένου διπλωματούχου μηχανικού και διαθέτουν εξοπλισμό για τις εργαστηριακές και επιτόπιες μετρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ.

 

7. Έλεγχος.

 

Ο έλεγχος των εργασιών ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας γίνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις ελέγχου που απαιτούν ειδικές συσκευές και εξειδίκευση, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια μετρήσεων της προηγούμενης παραγράφου 6.

 

8. Οι πίνακες 1, 2 και 3 που ακολουθούν προσδιορίζουν τις παραμέτρους ακουστικής άνεσης RW, R'W, L'NW, LAEQ,H, LPA καθώς και τις τιμές των κριτηρίων ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας για τις κατηγορίες (Α) και (Β). Ο πίνακας 4 προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ RW και R'W.

 

Πίνακας 1: Παράμετροι ακουστικής άνεσης

Είδος Ηχομόνωσης

Ηχοπροστασίας

Παράμετρος ακουστικής άνεσης

Μετρούμενο μέγεθος

 

Ονομασία

Σύμβολο

Μονάδα

Πρότυπο ΕΛΟΤ

Ονομασία

Σύμβολο

Μονάδα

Πρότυπο ΕΛΟΤ

Ηχομόνωση από αερόφερτο ήχο

Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης

RW

dB

461.1

Δείκτης ηχομείωσης

R

dB

370.3

Σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης ηχομείωσης

R'W

dB

461.1

Φαινόμενος δείκτης ηχομείωσης

R'

dB

370.4

Ηχομόνωση από κτυπογενή ήχο

Σταθμισμένη κανονικοποιημένη στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου

L'NW

dB

461.2

Κανονικοποιημένη στάθμη ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου

L'N

dB

370.7

370.8

Ηχοπροστασία από αερόφερτο ήχο εξωτερικών πηγών

Ωριαία ισοδύναμη Α - ηχοστάθμη

LAEQ,H

dB(Α)

230

Α - ηχοστάθμη

LPA

dB(Α)

230

Ηχοπροστασία από τον αερόφερτο θόρυβο που παράγεται από εγκαταστάσεις

Α - ηχοστάθμη

LPA

dB(Α)

229

Α - ηχοστάθμη

LPA

dB(Α)

229

 

Πίνακας 2: Κριτήρια ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας. Κατηγορία Α υψηλή ακουστική άνεση

 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ Ή ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.1)

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.2)

ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

Εξωτερικούς θορύβους

Θορύβους εγκαταστάσεων

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

R'W

L'NW

R'W

L'NW

LAEQ,H

LPA

R'W

R'W

L'NW

 

dB

dB

dB

dB

dB (Α)

dB (Α)

dB

dB

dB

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

54

55

-

-

30

25

48

60

45

ΓΡΑΦΕΙΑ -ΕΜΠΟΡΙΟ

52

60

58

52

35

30

-

55

55

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

57

58

58

52

30

25

-

60

45

ΥΓΕΙΑ

57

55

58

52

30

25

-

60

45

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

65

40

62

47

(25)

(25)

-

(65)

(40)

 

Παρατηρήσεις:

1. Οι τιμές σε παρενθέσεις αποτελούν μόνο οδηγό για σχεδιασμό θεάτρων, κινηματογράφων, αιθουσών συγκεντρώσεων, αιθουσών μουσικής, χώρων ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, εκκλησιών και άλλων χώρων, στους οποίους η αυξημένη ηχοπροστασία αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της εσωτερικής ακουστικής τους.

2. Για κτίρια στα οποία συνυπάρχουν επιμέρους τμήματα διαφορετικών κύριων χρήσεων, η επιλογή των τιμών των κριτηρίων γίνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ηχομόνωση, ηχοπροστασία κάθε χώρου κύριας χρήσης. Η επιλογή ακολουθεί τις τιμές των χώρων με περισσότερο αυξημένες απαιτήσεις, έτσι ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις των άλλων χώρων.

3. Οι τιμές της στήλης 9 αφορούν μόνο την επιφάνεια έδρασης των μηχανημάτων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Κριτήρια ηχομόνωσης - ηχοπροστασίας. Κατηγορία Β κανονική ακουστική άνεση.

 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ Ή ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.1)

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.2)

ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

Εξωτερικούς θορύβους

Θορύβους εγκαταστάσεων

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

R'W

L'NW

R'W

L'NW

LAEQ,H

LPA

R'W

R'W

L'NW

 

dB

dB

dB

dB

dB (Α)

dB (Α)

dB

dB

dB

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

50

60

-

-

35

30

42

55

50

ΓΡΑΦΕΙΑ -ΕΜΠΟΡΙΟ

40

65

52

55

40

35

-

53

60

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

50

65

55

55

35

30

-

55

50

ΥΓΕΙΑ

50

60

55

55

35

30

-

53

50

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

60

45

60

48

(25)

(25)

-

(62)

(45)

 

Παρατηρήσεις:

1. Οι τιμές σε παρενθέσεις αποτελούν μόνο οδηγό για σχεδιασμό θεάτρων, κινηματογράφων, αιθουσών συγκεντρώσεων, αιθουσών μουσικής, χώρων ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, εκκλησιών και άλλων χώρων, στους οποίους η αυξημένη ηχοπροστασία αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της εσωτερικής ακουστικής τους.

2. Για κτίρια στα οποία συνυπάρχουν επιμέρους τμήματα διαφορετικών κύριων χρήσεων, η επιλογή των τιμών των κριτηρίων γίνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ηχομόνωση, ηχοπροστασία κάθε χώρου κύριας χρήσης. Η επιλογή ακολουθεί τις τιμές των χώρων με περισσότερο αυξημένες απαιτήσεις, έτσι ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις των άλλων χώρων.

3. Οι τιμές της στήλης 9 αφορούν μόνο την επιφάνεια έδρασης των μηχανημάτων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σχέση μεταξύ RW και R'W

R'W (dB)

RW (dB)

έως 42

R'W + 0

από 43 έως 48

R'W + 2

από 48 έως 52

R'W + 3

από 53 έως 55

R'W + 4

από 56 έως 60

R'W + 6

 

9. Οι αποδεκτές κατασκευαστικές λύσεις είναι αυτές που αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές οδηγίες. Σε περίπτωση κατασκευαστικών λύσεων που δεν περιλαμβάνονται σε τεχνικές οδηγίες, απαιτούνται εργαστηριακές μετρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.