Απόφαση 37776/17

Απόφαση 37776/2645/2017: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 37776/2645/2017: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, (ΦΕΚ 1882/Β/2017), 30-05-2017.

 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), όπως ισχύει.

 

γ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2014 Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 176/Α/2014).

 

δ. Του προεδρικού διατάγματος 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (ΦΕΚ 208/Α/2016).

 

ε. Του προεδρικού διατάγματος 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

στ. Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 4402/88/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη (ΦΕΚ 127/Β/2017).

 

ζ. Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 20871/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 153/ΥΟΔΔ/2017).

 

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Γενικοί όροι

Άρθρο 4: Ενιαίος Φορέας

Άρθρο 5: Δεξαμενές, σωληνογραμμές και ηλεκτρολογικά δίκτυα

Άρθρο 6: Αντλίες και διανομείς καυσίμων

Άρθρο 7: Απαιτούμενα πιστοποιητικά

Άρθρο 8: Μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 9: Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Άρθρο 10: Αδειοδοτούσα Αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 11: Άδεια Λειτουργίας

Άρθρο 12: Εποπτεία - Έλεγχος - Κυρώσεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-05-2017

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.