Απόφαση 414985/85

Απόφαση 414985/1985: Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 414985/1985: Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, (ΦΕΚ 757/Β/1985), 18-12-1985.

 

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση ζ και άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

2. Την 20862/1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 481/Β/1985).

 

3. Την Υ53/1985 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραΐτη (ΦΕΚ 487/Β/1985) αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Έννοιες - Αρχές που διέπουν τη θηρευτική δραστηριότητα

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Μέσα θήρας

Άρθρο 5: Χρόνος θήρας και περιορισμοί

Άρθρο 6: Περιοχές θήρας

Άρθρο 7: Απαγορευόμενοι τρόποι και μέσα θήρας

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Κυρώσεις

Άρθρο 10: Παραρτήματα

Άρθρο 11: Καταργούμενες διατάξεις

 

Παράρτημα Ι

Παράρτημα II

Παράρτημα III

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29-11-1985

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.