Απόφαση 42288/17

Απόφαση 42288/2017: Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Ε', στον παραδοσιακό οικισμό Δημητσάνας (νομού Αρκαδίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 42288/2017: Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Ε', στον παραδοσιακό οικισμό Δημητσάνας (νομού Αρκαδίας), (ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/2017), 03-11-2017.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 25 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

4. Την υπ' αριθμόν 72677/3650/1987 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Δημητσάνας της Κοινότητας Δημητσάνας (νομού Αρκαδίας) (ΦΕΚ 1219/Δ/1987).

 

5. Την υπ' αριθμόν 79/1995 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας Καθορισμός ορίων - Κατηγοριοποίηση όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Δημητσάνας και Λαγκαδιών του νομού Αρκαδίας (ΦΕΚ 326/Δ/1995).

 

6. Την υπ' αριθμόν 8094/09-12-2010 απόφαση του Προϊσταμένου της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

7. Το υπ' αριθμόν 336/15-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.

 

8. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/211459/124459/7469/2650/2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

9. Την 190/2013 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας.

 

10. Την 73/συνεδρία 8η/16-12-2015 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

11. Την 17/συνεδρία 3η/06-02-2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την 141/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται κατά παρέκκλιση μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 15 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους του τρούλου για τον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου Ε' στον παραδοσιακό οικισμό Δημητσάνας (νομού Αρκαδίας) με αφετηρία μέτρησης αυτού κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

2. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλη έγκριση, απόφαση ή άδεια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ανέγερση, την εγκατάσταση καθώς και τη λειτουργία του εν λόγω Ιερού Ναού.

 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και ο έλεγχος των απαιτούμενων από αυτές δικαιολογητικών, πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία κατά την έκδοση της σχετικής έγκρισης δόμησης.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 13-10-2017

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.