Απόφαση 434/78

Απόφαση Γ3/434/1978: Περί της χορηγήσεως προεγκρίσεως αδείας σκοπιμότητας δια λήψη προς ανέγερση Οίκων Ευγηρίας κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Γ3/434/1978: Περί της χορηγήσεως προεγκρίσεως αδείας σκοπιμότητας δια λήψη προς ανέγερση Οίκων Ευγηρίας κ.λ.π., (ΦΕΚ 180/Β/1978), 01-03-1978.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Το άρθρο 2 της παραγράφου 2 του νόμου [Ν] 162/1973 (ΦΕΚ 227/Α/1973) περί μέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόμων.

 

2. Τις υπ' αριθμούς 150/1976 και 160/1977 αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής.

 

3. Την επιτακτική ανάγκην εκσυγχρονισμού των ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Οίκων Ευγηρίας, αποφασίζομεν:

 

Η προβλεπομένη υπό των υπ' αριθμών 114/1976, 125/1976 και 160/1977 αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής, προέγκριση αδείας σκοπιμότητος δια την χορήγηση δανείων υπό των Εμπορικών Τραπεζών δι' ανέγερση, εξοπλισμό νέων ή επέκτασιν υφισταμένων επιχειρήσεων περιθάλψεως υπερηλίκων ή εκ κινητικής αναπηρίας πασχόντων ατόμων, διανοητικά αναπήρων απροσάρμοστων παίδων και ειδικών αναπηριών, παρέχεται δι' αποφάσεως ημών, κατόπιν της προσκομίσεως υπό του ενδιαφερομένου των ακολούθων δικαιολογητικών:

 

1. Αίτησις που αναφέρει την επωνυμία της επιχειρήσεως, την έδρα, τον αριθμόν των κλινών και τον σκοπόν ταύτης (περίθαλψις ηλικιωμένων, ανιάτως πασχόντων ατόμων ή παίδων κ.λ.π. ως και εάν πρόκειται περί επεκτάσεως, ανεγέρσεως κ.λ.π.).

 

2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα τουλάχιστον 1:500 εις το οποίον να εμφαίνονται:

 

α) Η ακριβής θέσις και οι διαστάσεις του οικοπέδου επί του οποίου ευρίσκεται ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριον όπου θα στεγασθεί η υπό ίδρυση επιχείρησις.

 

β) Το οικοδομικό τετράγωνον όπου ευρίσκεται τούτο και

 

γ) Περιβάλλουσες αυτό οδοί και το εγκεκριμένο πλάτος αυτών.

 

δ) Η θέσις του κτιρίου στο οικόπεδο.

 

ε) Η κατεύθυνσις του βορρά.

 

στ) Προκειμένου περί οικοπεδικής εκτάσεως εκτός πόλεως, απαιτείται η θέσις ταύτης εν σχέσει με το υφιστάμενο σχέδιον πόλεως.

 

3. Σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων υπό κλίμακα 1:100 ή 1:50 θεωρημένων υπό του οικείου Πολεοδομικού Γραφείου περιλαμβάνονται:

 

α) Όλες τις κατόψεις του κτιρίου όπου θα σημειώνονται οι διαστάσεις των χώρων, ο προορισμός εκάστου τούτων και η θέσις του εξοπλισμού ενός εκάστου των εν λόγω χώρων.

 

β) Όψεις του κτιρίου ανταποκρινόμενες πλήρως προς τις κατόψεις αυτού.

 

γ) Δύο τουλάχιστον κατακόρυφες τομές του κτιρίου στις οποίες φαίνονται ο αριθμός των ορόφων και οι στάθμες του δαπέδου αυτών εν σχέσει με καθορισμένη υψομετρική αφετηρία.

 

4. Επεξηγηματική έκθεσις του μηχανικού, εις διπλούν, περιλαμβάνουσα συν τοις άλλοις:

 

α) Την συγκοινωνιακή εξυπηρέτησιν της περιοχής.

 

β) Τη δυνατότητα και την επάρκεια υδρεύσεως, φωτισμού, τηλεπικοινωνιακής συνδέσεως και αποχετεύσεως.

 

γ) Την κατάστασιν των οδών προσπελάσεως και το στάδιον προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

δ) Τον τρόπον θερμικής, υδραυλικής και ηχητικής μονώσεως του κτιρίου.

 

ε) Το είδος επιστρώσεως δαπέδων και επικαλύψεων.

 

στ) Τον τρόπον διαχωρισμού των κατηγοριών περιθαλπόμενων εις την περίπτωσιν μικτής επιχειρήσεως.

 

5. Βεβαίωσις του οικείου Αστυνομικού Τμήματος περί της αποστάσεως της επιχειρήσεως από βιομηχανική ζώνη, θορυβώδη Εργοστάσια και λοιπές ανθυγιεινές ή οχληρές εγκαταστάσεις (χώρος διαθέσεως απορριμάτων, ποιμνιοστάσια, σφαγεία, βουστάσια, χοιροστάσια κ.λ.π.).

 

Τα δικαιολογητικά ταύτα υποβάλλονται εις την αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας, διαβιβάζονται δε εις την παρ' ημίν αρμόδια Διεύθυνση μετά σχετικής προτάσεως.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 08-02-1978

 

Η Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.