Απόφαση 47493/84

Απόφαση 47493/1984: Εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών λατομείων αδρανών υλικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 47493/1984: Εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών λατομείων αδρανών υλικών, (ΦΕΚ 686/Β/1984), 21-09-1984.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις.

 

2. Την με αριθμό 6059/1984 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης των λατομείων αδρανών υλικών των δήμων και κοινοτήτων ως ακολούθως:

 

Κεφάλαιο Ι: Εκμίσθωση με δημοπρασία

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο II: Απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο III: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εδαφίου 3 του άρθρου 23 του νόμου 1428/1984.

 

Αθήνα, 13-09-1984

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.