Απόφαση 6961/85

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.0/6961/1985: Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύνταξη των Τεχνικών Μελετών νέων Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που προβλέπονται από τα άρθρα 9 παράγραφος 4 του νόμου 1428/1984 και τα άρθρα 4 και 97 της κατ' επιταγή του άρθρου 26 του ίδιου νόμου απόφασης Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΙΙ/5Η/Φ/17402/1984 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 931/Β/1984)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.0/6961/1985: Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύνταξη των Τεχνικών Μελετών νέων Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που προβλέπονται από τα άρθρα 9 παράγραφος 4 του νόμου 1428/1984 και τα άρθρα 4 και 97 της κατ' επιταγή του άρθρου 26 του ίδιου νόμου απόφασης Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΙΙ/5Η/Φ/17402/1984 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 931/Β/1984), (ΦΕΚ 387/Β/1985), 24-06-1985.

 

Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 1428/1984 Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα το άρθρο 9 παράγραφος 4 αυτού, και τα άρθρα 4 και 97 της κατ' επιταγή του άρθρου 26 του ίδιου νόμου ΙΙ/5Η/Φ/17402/1984 απόφαση Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1266/1982 για τα Όργανα ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.

 

γ) Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

δ) Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 574/1982 Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

ε) Το 22758/1984 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η γνώμη της Διοικούσης Επιτροπής του σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής του Μηχανικού Μεταλλείων για τη σύνταξη της Τεχνικής Μελέτης, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής του Μηχανικού Μεταλλείων για τη σύνταξη των Τεχνικών Μελετών νέων μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών που προβλέπονται από το άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου 1428/1984, καθώς και από τα άρθρα 4 και 97 της ΙΙ/5Η/Φ/17402/1984 απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/1984) ανάλογα με το συνολικό ύψος του αναλυτικού προϋπολογισμού της επένδυσης, μη συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, μηχανημάτων, και γενικά του κινητού εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1)ι)δ της ΙΙ/5Η/Φ.6/1/9468/1984 (ΦΕΚ 466/Β/1984) καθώς και στην παράγραφο 1)ε)ι)β του άρθρου 97 της ΙΙ/5Η/Φ/17402/1984 απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/1984) όπως στον πιο κάτω πίνακα.

 

Πίνακας ποσοστών αμοιβής Μηχανικού Μεταλλείων

 

α) Για ύψος προϋπολογισμού επένδυσης μέχρι 20.000.000 δραχμές ποσοστό αμοιβής 5%. και πάντως όχι μικρότερο των 50.000 δραχμών.

β) Για το επιπλέον ύψος προϋπολογισμού επένδυσης από 20.000.000 δραχμές μέχρι 50.000.000 δραχμές ποσοστό αμοιβής 3 ‰.

γ) Για το επιπλέον ύψος προϋπολογισμού επένδυσης από 50.000.000 δραχμές μέχρι 100.000.000 δραχμές ποσοστό αμοιβής 1 ‰.

δ) Για το επιπλέον ύψος προϋπολογισμού επένδυσης από 100.000.000 δραχμές και άνω ποσοστό αμοιβής 0,5%.

 

2. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής του Γεωλόγου που συνυπογράφει στη σύνταξη των Τεχνικών Μελετών νέων μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών ανάλογα με το ύψος των επενδύσεων των ερευνητικών μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών για εντοπισμό και αξιολόγηση κοιτασμάτων, τον υπολογισμό των γεωλογικών αποθεμάτων τους, και τον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους όπως στον πιο κάτω πίνακα.

 

Πίνακας ποσοστών αμοιβής γεωλόγων

 

α) Για ύψος προϋπολογισμού επένδυσης μέχρι 4.000.000 δραχμές ποσοστό αμοιβής 7 ‰ και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 δραχμών.

β) Για το επιπλέον ύψος προϋπολογισμού επένδυσης από 4.000.000 δραχμές μέχρι 10.000.000 δραχμές ποσοστό αμοιβής 4 ‰.

γ) Για το επιπλέον ύψος προϋπολογισμού επένδυσης από 10.000.000 δραχμές μέχρι 20.000.000 δραχμές ποσοστό αμοιβής 3 ‰.

δ) Για το επιπλέον ύψος προϋπολογισμού επένδυσης από 20.000.000 δραχμές και άνω ποσοστό αμοιβής 0,50 ‰.

 

3. Για τους λοιπούς μελετητές που συνυπογράφουν στην σύνταξη των Τεχνικών Μελετών, ο καθορισμός του ύψους της αμοιβής τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

 

4. Οι πραγματοποιούμενες δαπάνες για το σύνολο των ερευνών αναλύσεων δοκιμών, κ.λ.π. εργασιών που θα απαιτηθούν, για την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων προς σύνταξη των Τεχνικών Μελετών, βαρύνουν αποκλειστικά τον εκμεταλλευτή.

 

5. Για τα μεταλλεία και λατομεία που βρίσκονται σε λειτουργία την 01-03-1985, ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, οι εκμεταλλευτές, των οποίων οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος α αυτού, να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας προς θεώρηση Τεχνική Μελέτη για τις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες εργασίες και εγκαταστάσεις δεν απαιτείται η καθοριζόμενη κατά την προηγούμενη παράγραφο αμοιβή μελετητών ούτε η κατάθεση δικαιωμάτων του Δημοσίου και Ταμείων που αναφέρονται στην παράγραφο ι)ζ του άρθρου 97 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931/Β/1984).

 

6. Οι αποδείξεις κατάθεσης των αμοιβών των μελετητών, των δικαιωμάτων του Δημοσίου και Ταμείων, θα υποβάλλονται μετά από σχετικό έλεγχο της Τεχνικής Μελέτης και έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, με το οποίο θα καθορίζεται και το ύψος της αμοιβής των μελετητών.

 

7. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20-06-1985

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.