Απόφαση 70882/75

Απόφαση Φ.621.32/129/70882/1975: Περί κριτηρίων Φροντιστηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ.621.32/129/70882/1975: Περί κριτηρίων Φροντιστηρίων, (ΦΕΚ 423/Β/1975), 22-04-1975.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 2545/1940 περί Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων κ.λ.π.

 

2. Την υπ' αριθμόν Φ.621/32/114/70882/1975 απόφαση συγκροτήσεως Επιτροπής δια τον καθορισμό κριτηρίων καταλληλότητας των Φροντιστηρίων.

 

3. Την ανάγκην καθορισμού των απαραιτήτων προϋποθέσεων δια την χορήγηση αδείας στεγάσεως και λειτουργίας των φροντιστηρίων, αποφασίζομεν:

 

Παραγγέλνουμε, όπως οι Επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας διδακτηρίων, προκειμένου ν' αποφανθούν περί της καταλληλότητας φροντιστηρίων, εξετάζουν επιμελώς εάν πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις, απαραίτητοι δια την έκδοση της σχετικής αδείας στεγάσεως και λειτουργίας των φροντιστηρίων.

 

Α. Δια τις αίθουσες διδασκαλίας

 

1. Ελάχιστον επιτρεπόμενο εμβαδόν αιθούσης 14 m2. Ελάχιστη επιφάνεια ανά μαθητή 1.20 m2. Ελάχιστος κυβισμός ανά μαθητή 3.30 m3. Ειδικώς μόνον δια τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών με τμήματα έχοντα μαθητές ολιγότερους των 12, δύναται η Επιτροπή καταλληλότητας να δεχθεί μικρά παρέκκλιση ως προς το εμβαδόν του δαπέδου το οποίον εις ουδεμίαν περίπτωσιν δύναται να είναι μικρότερο των 12 m2.

 

2. Ύψος αιθουσών ουχί μικρότερο των 2,80 m.

 

3. Ελάχιστη απόστασις των θρανίων από του πίνακα 1,50 m.

 

4. Μεταξύ των σειρών των θρανίων εντός της αιθούσης διδασκαλίας θα υφίσταται απόστασις τουλάχιστον 0,50 m. Οι τελευταίες σειρές θρανίων δέον όπως έχουν ερεισίνωτα άλλως δέον να προσαρμόζεται επί του τοίχου ξύλινη επένδυσις εις το ύψος και πλάτος του ερεισίνωτου δια να μην εκτίθεται η πλάτη των μαθητών εις τον τοίχο.

 

5. Οι θύρες των αιθουσών δέον να ανοίγουν εκ των έσω προς τα έξω, το δε φύλλον της θύρας να έχει ελάχιστον πλάτος 0,80 m.

 

6. Ο φυσικός φωτισμός της αιθούσης επιβάλλεται να είναι εξ αριστερών η αμφίπλευρος ή εξ αριστερών και όπισθεν. Αποκλείεται φωτισμός εκ των όπισθεν. Ελαχίστη φωτιστική επιφάνεια 17% της επιφανείας του δαπέδου της αιθούσης.

 

7. Ο εξαερισμός των αιθουσών δέον να επιτυγχάνεται δια φεγγιτών, που ανοίγουν εκ των άνω προς τα κάτω. Εις ην περίπτωσιν το άνοιγμα του φεγγίτη δεν είναι ευχερές δι' απλού τρόπου, θα γίνεται δια μηχανικών μέσων. Εάν δεν υπάρχουν φεγγίτες δέον να εξασφαλισθούν ηλεκτρικοί αθόρυβοι εξαεριστήρες ή συσκευές κλιματισμού.

 

8. Το πλάτος των αιθουσών δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο των 7.00 m δια μονόπλευρο φωτισμό δύναται όμως να είναι το μέγιστον μέχρι και 8 μέτρα εφ' όσον υπάρχει αμφίπλευρος φωτισμός.

 

9. Επιβάλλεται τεχνητός και διάχυτος φωτισμός επαρκούς εντάσεως.

 

10. Απαγορεύονται υπόγειοι αίθουσες διδασκαλίας ή αίθουσες εργαστηρίων. Υπόγειοι αίθουσες νοούνται οι αίθουσες των οποίων το δάπεδον υπόκειται της επιφανείας του εδάφους. Εις το συνεχές και άνευ πρασιών οικοδομικό σύστημα ως αφετηρία στάθμης λαμβάνεται το πεζοδρόμιον. Εις την περίπτωσιν όμως επικλινών εδαφών επιτρέπεται η στάθμη του δαπέδου να υπόκειται κατά 0,60 m της υψηλότερης επιφανείας του εδάφους εις την θέσιν επαφής του εδάφους μετά του κατακορύφου τοίχου της αιθούσης.

 

Β. Δια τους Βοηθητικούς χώρους (διάδρομοι, κλίμακες κ.λ.π.)

 

1. Ελάχιστον πλάτος διαδρόμων εξυπηρετούντων μίαν πλευρά αιθουσών ορίζεται το 1.20 m. Εάν υπάρχουν εκατέρωθεν αίθουσες διδασκαλίας, το ελάχιστον πλάτος ορίζεται εις 1.80 m.

 

2. Ξύλινες ή μεταλλικές κλίμακες απαγορεύονται.

 

3. Κλίμακες με σφηνοειδείς βαθμίδες κατ' αρχήν απαγορεύονται.

 

Επί υφισταμένων κτιρίων δύναται να γίνει ανεκτή κατά την κρίσιν της αρμοδίας επιτροπής κλίμακα με αριθμόν σφηνοειδών βαθμίδων μέχρι τα 2/3 του συνόλου των βαθμίδων και όχι μεγαλύτερος των 12 εφ' όσον το πάτημα εις την στενότερη κατ' όροφο πλευρά δεν είναι μικρότερο των 0,15 m και εφ' όσον ο αριθμός των φοιτώντων δεν είναι μεγάλος, τηρουμένου όμως του 1,20 m ως ελευθέρου μήκους βαθμίδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 42301/1978 απόφαση (ΦΕΚ 705/Β/1978).

 

4. Το πλάτος και το ύψος της βαθμίδας δεν δύναται να είναι αντιστοίχως ολιγότερο των 0,26 m και μεγαλύτερο των 0,17 m.

 

5. Οι κλίμακες δέον να έχουν στηθαία ή κιγκλιδώματα ασφαλείας ύψους ουχί μικρότερου των 0,85 m. Το ύψος των στηθαίων ή κιγκλιδωμάτων των ανοικτών διαδρόμων και εξωστών δεν δύναται να είναι μικρότερο των 1,15 m.

 

6. Ο φωτισμός και αερισμός των διαδρόμων και των κλιμάκων δέον να είναι επαρκής.

 

7. Εφ' όσον ο αριθμός των μαθητών θα είναι μεγάλος κατά την κρίσιν της Επιτροπής θα απαιτείται μεγαλύτερο μήκος βαθμίδας του 1.20 m ή και δεύτερον κλιμακοστάσιον.

 

8. Ορίζεται ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων 1 ανά 50 μαθητές και 1 ανά 30 μαθήτριες.

 

9. Ορίζεται ελάχιστος αριθμός ουρητηρίων 1 ανά 30 μαθητές.

 

10. Εις τον χώρο των αποχωρητηρίων επιβάλλεται όπως υπάρχουν νιπτήρες πλύσεως των χειρών.

 

11. Εις τα φροντιστήρια δέον να υπάρχουν και κρουνοί ποσίμου ύδατος εις κατάλληλη θέσιν.

 

12. Εις τα αποχωρητήρια δέον όπως λειτουργεί πλήρης εγκατάστασις αποχετεύσεως, εξαερισμού και υδραυλικού καθαρισμού. Οι επιφάνειες των θαλάμων των αποχωρητηρίων θα κατασκευάζονται εξ υλικού επιδεκτικού συχνής πλύσεως, καθαρισμού και απολυμάνσεως.

 

13. Εις τα αποχωρητήρια των Φροντιστηρίων απαραιτήτως πρέπει να είναι εν λειτουργία εγκατάστασις ηλεκτρικού φωτός.

 

14. Οι θύρες των αποχωρητηρίων επιβάλλεται όπως ανοίγουν προς τα έσω.

 

15. Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων δυνατόν να είναι Ανατολικού ή Ευρωπαϊκού τύπου.

 

16. Η χρήσις των αποχωρητηρίων και νιπτήρων θα είναι αποκλειστική δια τους μαθητές των Φροντιστηρίων. Εάν συστεγάζεται και άλλο Φροντιστήριο εις τον αυτόν όροφο ή το αυτό κτίριον, δέον να έχει τούτο τα ιδικά του αποχωρητήρια και νιπτήρας.

 

Γ. Γενικά

 

1. Ο αυλισμός των μαθητών δεν επιτρέπεται να γίνεται εις το πεζοδρόμιον. Εις περίπτωσιν πολυωρόφου Φροντιστηρίου δέον να υπάρχει επαρκής εσωτερικός χώρος παραμονής των μαθητών κατά την διάρκειαν διαλειμμάτων αποκλειόμενης της παραμονής εις το κλιμακοστάσιον ή τους διαδρόμους.

 

2. Εις εκάστην αίθουσα θα υπάρχει μονίμως αναρτημένη επί της θύρας πινακίδα με τον αριθμό των μαθητών ως ενεκρίθη υπό της Επιτροπής καταλληλότητας. Η πινακίδα δυνατόν να είναι εξ οιουδήποτε υλικού πάντως ουχί εκ χάρτου.

 

3. Τα Φροντιστήρια υποχρεούνται να εφοδιασθούν απαραιτήτως δι' αναλόγων ειδικών πυροσβεστικών μηχανημάτων τοποθετουμένων εις κατάλληλη θέσιν.

 

4. Οι Επιτροπές καταλληλότητας συγκροτούνται υπό του Επιθεωρητού της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ην υπάγεται το Φροντιστήριον και αποτελούνται εκ του ιδίου ως Προέδρου ή του αναπληρωτού του, του υγειονομικού Επιθεωρητού ή Σχολίατρου και εξ ενός Μηχανικού του Διαμερίσματος της Νομαρχίας Αττικής ή της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού δια τις λοιπές περιοχές. Τα έξοδα κινήσεως της Επιτροπής καταλληλότητας ανέρχονται εις το ποσόν των 500 δραχμών οι οποίες καταβάλλονται εις το Γραφείον του οικείου Επιθεωρητού κατά την υποβολή της αιτήσεως προς μετάβαση της Επιτροπής δια την χορήγηση της αδείας λειτουργίας.

 

5. Δια τα ήδη λειτουργούντα η παρούσα θα ισχύσει από του προσεχούς σχολικού έτους 1976 - 1977.

 

6. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 12-04-1975

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση ανεστάλη με την υπ' αριθμόν 149251/1978 απόφαση (ΦΕΚ 1139/Β/1978).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.