Απόφαση 71937/9768/89

Απόφαση 71937/9768/1989: Αναπροσαρμογή αμοιβών μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 71937/9768/1989: Αναπροσαρμογή αμοιβών μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, 02-11-1989.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Αθήνα 02-11-1989

Αριθμός πρωτοκόλλου οίκοθεν 71937/9768/1989

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1558/1985, Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Το νόμο 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 2 παράγραφος 6 και 6 παράγραφος 7.

 

3. Την 15632/1337/1983 Απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για έγκριση προδιαγραφών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 50232/3897/1983 και 35564/2612/1983 του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την 39710/4184/1987 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για έγκριση τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών και μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

5. Την υπ' αριθμό 487/34/01-11-1989 γνωμοδότηση Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

1. Ορίζεται τιμολόγιο για τις μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ως εξής:

 

για πόλεις από 2.001 έως 10.000 κατοίκους 6.000.000 δραχμές.
για πόλεις από 10.001 έως 20.000 κατοίκους 9.000.000 δραχμές.
για πόλεις από 20.001 έως 40.000 κατοίκους 11.000.000 δραχμές.
για πόλεις από 40.001 έως 120.000 κατοίκους 21.000.000 δραχμές.

 

2. Στις εκπονούμενες μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και για τις ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και στο εξής, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή λ, με αφετηρία τις τιμές του β' εξαμήνου του 1989.

 

Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται με βάση τον τύπο:

 

Eqn126

 

όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν:

 

μ1, το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού.

μ2, το ημερομίσθιο του τεχνίτη.

 

Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χώρες οποιαδήποτε προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις όπως αυτά προσδιορίζονται από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων.

 

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Ήτοι η αμοιβή θα ισούται με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ12, όπου

 

λ2, ο συντελεστής του πρώτου εξαμήνου 1989 για τις εκπονούμενες μελέτες ή της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης για τις νέες και

λ1, ο εκάστοτε ισχύων τη χρονική στιγμή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη σύμβαση.

 

3. Σε περίπτωση προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών θα αφαιρούνται από την τελική υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.