Απόφαση 9465/84

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.1/9465/1984: Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής και λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.1/9465/1984: Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής και λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών, (ΦΕΚ 469/Β/1984), 10-07-1984.

 

Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 574/1982 για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1266/1982 για όργανα ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.

 

γ) Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 333/1983 για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων στους Νομάρχες.

 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1428/1984 για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών.

 

ε) Τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε ότι τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1428/1984, που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών κατασκευής και λειτουργίας, υπαιθρίων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων είναι τα παρακάτω:

 

2. Για τις άδειες κατασκευής.

 

α) Τριγωνομετρικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:2.000, όπου θα απεικονίζεται η θέση της αποθήκης εκρηκτικών υλών και εκείνη της αποθήκης καψυλίων και των λοιπών εγκαταστάσεων του λατομείου, καθώς και των τεχνικών έργων (δρόμοι, γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος κ.λ.π.) κτισμάτων, τουριστικών εγκαταστάσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σε ακτίνα ανάλογη της ποσότητας των εκρηκτικών υλών και καψυλίων που θα φυλαχθούν στην υπό κατασκευήν αποθήκη. (Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 178 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών). Στο ίδιο σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται τα όρια του λατομικού χώρου που θα προσδιορίζονται με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και θα ορίζεται το κέντρο φύλλου χάρτη υπό κλίμακα 1:100.000 μέσα στον οποίο εμπίπτει ο λατομικός χώρος με τα στοιχεία του δηλαδή δια του κέντρου του L (γεωγραφικό πλάτος) και του Μ (γεωγραφικό μήκος από Αθήνα).

 

Τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα πρέπει να υπογράφονται από Διπλωματούχους Τοπογράφους Μηχανικούς και Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς.

 

β) Αποδεικτικά στοιχεία για το δικαίωμα εδαφοχρησίας του χώρου, όπου πρόκειται να κατασκευασθούν οι αποθήκες.

 

γ) Οικονομοτεχνική μελέτη που θα περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

 

γ)α) Σκοπός της κατασκευής.

 

γ)β) Έκθεση με περιγραφή των κατασκευαστικών στοιχείων των αποθηκών με κατόψεις και τομές, ανάλογης κλίμακας και καθορισμό του είδους και της ποσότητας της εκρηκτικής ύλης και των καψυλίων, ώστε να δικαιολογείται η χωρητικότητα και η θέση των αποθηκών.

 

γ)γ) Αναλυτικός προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής. Την οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να υπογράφει Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων και άλλος αρμόδιος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Τεχνικός.

 

δ) Ειδικός κανονισμός, πυρασφάλειας που έχει εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

ε) Στατικές μελέτες για τις παραπάνω αποθήκες με αναλυτικό προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής.

 

Οι στατικές μελέτες υπογράφονται από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή άλλο αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τεχνικό.

 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 του εκπονήσαντος τις στατικές μελέτες Πολιτικού Μηχανικού ή άλλου αρμόδιου ότι κατά τη σύνταξη των στατικών μελετών τηρήθηκαν οι ισχύοντες κανονισμοί για το οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και όροι δόμησης που ισχύουν για την περιοχή του λατομείου.

 

ζ) Υπεύθυνες δηλώσεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 για ανάθεση και ανάληψη εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης και των στατικών μελετών.

 

η) Υπεύθυνες δηλώσεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 για ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης της κατασκευής των αποθηκών.

 

θ) Αποδείξεις κατάθεσης των αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων Δημοσίου και διαφόρων Ταμείων επί των αμοιβών μελετητών και του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι αποδείξεις αυτές θα υποβάλλονται μετά την έκδοση απ' την υπηρεσία εγγράφου με το οποίο θα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του έργου και θα υπολογίζονται οι αμοιβές των μελετητών και αυτών που θα επιβλέψουν την κατασκευή Διπλωματούχων Μηχανικών ή άλλων αρμοδίων τεχνικών.

 

3. Για τις άδειες λειτουργίας.

 

α) Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 του επιβλέψαντος την κατασκευή των αποθηκών στην οποία αναφέρεται ότι έγιναν σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας.

 

β) Υπεύθυνες δηλώσεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης λειτουργίας των αποθηκών από Διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων ο οποίος θα δηλώνει και ότι οι αποθήκες μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

 

γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

4. Για την ανανέωση των αδειών λειτουργίας.

 

α) Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 από τον επιβλέποντα Διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων ότι δεν έγινε καμιά αλλαγή στην κατασκευή και στον περιβάλλοντα χώρο σε ακτίνα που προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

 

β) Υπεύθυνες δηλώσεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης λειτουργίας των αποθηκών από Διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων.

 

5. Για τις υπόγειες αποθήκες έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

 

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 28-06-1984

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.