Απόφαση 95284/75

Απόφαση Φ.621.32/175/95284/1975: Περί κριτηρίων ιδιωτικών σχολείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ.621.32/175/95284/1975: Περί κριτηρίων ιδιωτικών σχολείων, (ΦΕΚ 1103/Β/1975), 04-10-1975.

 

Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940, το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1147/1972 ως και τις υφιστάμενες σήμερον ανάγκες δια τον καθορισμό των απαραιτήτων προϋποθέσεων δια την χορήγηση της σχετικής αδείας στεγάσεως και λειτουργίας των σχολείων, αποφασίζομεν:

 

Όπως από τούδε και εις το εξής: α) δια την ανέγερση των ιδιωτικών διδακτηρίων, β) δι' ιδιωτικά διδακτήρια μέλλοντα να λειτουργήσουν εις ήδη υπάρχοντα κτίρια μη ανεγερθέντα ως τοιαύτα ισχύουν τα εξής κριτήρια:

 

Α. Κριτήρια αφορώντα τα Νηπιαγωγεία

 

1. Τα κτίρια τα προοριζόμενα δια Νηπιαγωγεία δέον όπως είναι ισόγεια.

 

2. Εφ' όσον η πρόσβασις προς τις αίθουσες των Νηπιαγωγείων γίνεται δια κλιμάκων δέον όπως αυτές έχουν το μέγιστον 6 βαθμίδας και ει δυνατόν να αποφεύγονται αυτές που αντικαθίστανται δια κεκλιμένων επιπέδων με ελαφρά κλίση.

 

3. Προκειμένου περί των αιθουσών των Νηπιαγωγείων ορίζεται ως ελάχιστον εμβαδόν ανά νήπιον 1.40 m2 και ελάχιστον ελεύθερον ύψος αιθούσης 2.80 m.

 

4. Δια τα αποχωρητήρια ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων 1 ανά 15 νήπια, ταύτα δε θα συνδέονται με τις αίθουσες μέσω προστατευομένου διαδρόμου.

 

5. Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων θα είναι χαμηλές ειδικού τύπου δια νήπια.

 

6. Ελάχιστος αριθμός κρουνών 1 ανά 15 νήπια.

 

7. Ελαχίστη φωτιστική επιφάνεια 20% της επιφανείας του δαπέδου της αιθούσης.

 

8. Οι θύρες των αιθουσών δέον να ανοίγουν εκ των έσω προς τα έξω.

 

9. Αύλειος χώρος 2,50 m2 ανά νήπιον.

 

10. Λοιποί χώροι: Εκτός των αιθουσών δέον όπως υπάρχουν.

 

α) Ιματιοθήκη.

β) Γραφείον Νηπιαγωγού.

γ) Κουκλοθέατρο.

δ) Μικρός χώρος κουζίνας (office).

 

Β. Κοινά κριτήρια αφορώντα τα σχολεία στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως

 

1. Το ελάχιστον εμβαδόν ανά μαθητή προκειμένου περί αιθουσών διδασκαλίας ορίζεται εις 1,20 m2 ανά μαθητή.

 

2. Το εμβαδόν των αιθουσών διδασκαλίας δέον όπως μη είναι μικρότερο του απαιτουμένου ίνα περιλάβει 16 μαθητές.

 

3. Η ελαχίστη απόστασις των θρανίων από του πίνακα δέον να είναι 1,80 m οι δε μεταξύ των στίχων των θρανίων διάδρομοι δέον να έχουν πλάτος 0,50 m κατ' ελάχιστον.

 

4. Το ελάχιστον ελεύθερον ύψος των αιθουσών διδασκαλίας ορίζεται εις 3.00 μέτρα το δε μέγιστον εις 5.00 m.

 

5. Η ελαχίστη φωτιστική επιφάνεια δέον να είναι 20% του εμβαδού της αιθούσης.

 

6. Ο φωτισμός των αιθουσών διδασκαλίας δέον να γίνεται εξ αριστερών ή εξ αριστερών και δεξιών ή εξ αριστερών και όπισθεν.

 

7. Ο εξαερισμός των αιθουσών δέον να επιτυγχάνεται δια φεγγιτών οι οποίοι θα ανοίγουν εκ των άνω προς τα κάτω δι' εύχρηστων μηχανικών μέσων σε απόλυτη δε ανάγκη δια καταλλήλων ηλεκτρικών εξαεριστήρων.

 

8. Το πλάτος της αιθούσης να μην είναι μεγαλύτερο των 8.00 m το δε μήκος να μην υπερβαίνει τα 9.00 m η απόστασις δηλαδή από την θέσιν του πίνακα επί του τοίχου έως τον έναντι τοίχο.

 

9. Οι θύρες των αιθουσών δέον όπως ανοίγουν εκ των έσω προς τα έξω.

 

10. Απαγορεύονται οι κλίμακες με σφηνοειδείς βαθμίδας. Δύναται όμως να γίνει ανεκτή κλίμακα με μικρόν αριθμόν (1 - 6) σφηνοειδών βαθμίδων, όταν το πάτημα εκάστης τούτων εις την στενότερη πλευρά δεν είναι μικρότερο των 0,15 m τηρουμένου όμως του 1,20 m ως ελεύθερου μήκους βαθμίδας.

 

11. Το μήκος των βαθμίδων πρέπει να είναι ανάλογο προς τον αριθμόν των μαθητών του σχολείου, υφ' ων χρησιμοποιείται η κλίμακα, αλλά ουχί μικρότερο του 1,20 m.

 

12. Οι ξύλινες κλίμακες απαγορεύονται.

 

13. Οι ανοικτοί διάδρομοι δέον όπως έχουν πλάτος 1,20 m.

 

14. Οι κλειστοί διάδρομοι που εξυπηρετούν εκ της μιας πλευράς αιθούσης διδασκαλίας δέον όπως έχουν ελάχιστον πλάτος 1.50 m.

 

15. Οι κλειστοί διάδρομοι που εξυπηρετούν αμφίπλευρες αίθουσες διδασκαλίας δέον όπως έχουν ελάχιστον πλάτος 2.00 - 2,50 m αναλόγως των εξυπηρετουμένων αιθουσών.

 

16. Δια τα αποχωρητήρια ισχύουν τα εξής:

 

α) Ελάχιστος αριθμός αποχωρητηρίων 1 ανά 30 μαθητές και 1 ανά 20 μαθήτριες.

 

β) Ελάχιστος αριθμός ουρητηρίων 1 ανά 30 μαθητές.

 

γ) Εις τα αποχωρητήρια δέον όπως λειτουργεί πλήρης υδραυλική εγκατάστασις καθαρισμού και αποχετεύσεως, οι δε λεκάνες των αποχωρητηρίων επιβάλλεται να είναι οθωμανικού τύπου.

 

δ) Εις τα διδακτήρια ένθα συστεγάζονται και λειτουργούν σχολεία Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης τα δι' εκάστην βαθμίδα εκπαιδεύσεως προοριζόμενα αποχωρητήρια δέον όπως είναι τελείως κεχωρισμένα.

 

ε) Απαραιτήτως δέον όπως προβλεφθούν αποχωρητήρια δια το προσωπικόν.

 

17. Δια τους αύλειους χώρους ισχύουν τα κάτωθι:

 

α) Ελάχιστον εμβαδόν αύλειου χώρου ανά μαθητή Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως ή Γυμνασίου ορίζεται 2,50 m.

β) Προκειμένου δια νυκτερινά σχολεία ορίζεται ως ελάχιστον εμβαδόν αύλειου χώρου ανά μαθητή εις 1.50 m2.

γ) Η αυλή δέον όπως προστατεύεται κατά το δυνατόν εκ της κατευθύνσεως του Βορρά.

 

18. Εις το εμβαδόν της αυλής συνυπολογίζονται και τα υπόστεγα. Επίσης οι ανοικτοί διάδρομοι και τα δωμάτια των διδακτηρίων εφ' όσον είναι εξασφαλισμένη πλήρως η αντοχή αυτών και εφ' όσον προστατεύονται απολύτως εκ της κατευθύνσεως του Βορρά και έχουν τόσον στηθαίον, όσον και κιγκλίδωμα ασφαλείας ή μόνον το εν εκ τούτων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1.40 m. Επί των δωμάτων των διωρόφων και άνω διδακτηρίων δέον όπως προβλέπεται απαραιτήτως εγκατάστασις ποσίμου ύδατος και αριθμός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων αναλόγως προς τον αριθμόν των μαθητών, οίτινες θα αυλίζονται επ' αυτών.

 

19. Οι προς αυλισμό των μαθητών των νυκτερινών γυμνασίων χώροι πρέπει να φωτίζονται επαρκώς δι' ηλεκτρικού ρεύματος.

 

20. Εις κατάλληλη θέσιν της αυλής δέον όπως προβλέπεται εγκατάστασις ποσίμου ύδατος οι κρουνοί του οποίου δέον όπως έχουν κατά προτίμηση πίδακες, και ποσοτικώς ανάλογοι προς τον αριθμόν των μαθητών.

 

21. Εις α διδακτήρια συστεγάζονται και λειτουργούν σχολεία στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως δέον όπως υπάρχει ιδία αυλή μονίμως ξεχωρισμένη, ως επίσης και ιδιαιτέρα εγκατάστασις ποσίμου ύδατος εις τον ιδιαίτερο προς αυλισμό χώρο εκάστου σχολείου.

 

22. Εις τα Σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως δέον όπως προβλεφθεί αίθουσα Φυσικής-Χημείας μετά παρασκευαστήριου.

 

Γ. Γενικοί Όροι

 

1. Κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας υπάρχοντος κτιρίου δέον όπως ελέγχεται η αντοχή του κτιρίου ως και οι υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις συμφώνως προς τους ισχύοντας Ελληνικούς Τεχνικούς Κανονισμούς, υπό διπλωματούχων Μηχανικών αναλόγου ειδικότητος οριζομένων υπό των ενδιαφερομένων.

 

2. Προκειμένου περί της συστάσεως επιτροπών ελέγχου καταλληλότητας των διδακτηρίων εφαρμογήν έχουν τα υπό του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 άρθρο 16 παράγραφος 2 οριζόμενα.

 

3. Οι οικοπεδικοί χώροι εφ' ων ανεγείρονται τα σχολεία δέον όπως μη έχουν κοινά όρια με νοσοκομεία, νεκροταφεία, κλινικές, εργοστάσια και συνεργεία, απέχουν δε από ασκεπείς αγωγούς ακαθάρτων υδάτων και γενικώς από εγκαταστάσεις αίτινες δύνανται να επιφέρουν δυσχέρειες εις την λειτουργία του Σχολείου ή να παραβλάψουν αμέσως ή εμμέσως την υγείαν των μαθητών.

 

4. Δια τα Σχολεία των οποίων τα σχέδια θεωρήθηκαν υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων χορηγείται άδεια λειτουργίας εφ' όσον ταύτα ανεγέρθηκαν συμφώνως προς την θεωρηθείσα μελέτη.

 

5. Η εις ανεγερθησόμενα νέα σχολεία πρόβλεψις μιας κατοικίας Διευθυντού δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι ανεξάρτητος της κινήσεως του διδακτηρίου.

 

6. Εις λειτουργούντα σχολεία δεν δίδεται άδεια ανεγέρσεως νέων αιθουσών διδασκαλίας και δεν θεωρούνται σχέδια προσθηκών και μεταρρυθμίσεως εφ' όσον το ούτως νέον τμήμα του διδακτηρίου που θα ανεγερθεί δεν θα πληροί τους όρους της παρούσης.

 

7. Η χρήσις τύπου θρανίων μη εγκεκριμένου υπό του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί κώλυμα δια την χορήγηση αδείας λειτουργίας σχολείου ή τάξεως αυτού.

 

8. Άπαντα τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνται απαραιτήτως να διαθέτουν ειδικά πυροσβεστικά μηχανήματα.

 

9. Τα Δημοτικά Σχολεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 3 ορόφους (ήτοι ισόγειο και δύο όροφοι υπέρ το ισόγειο) τα δε Γυμνάσια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 4 ορόφους (ήτοι ισόγειο και 3 όροφοι υπέρ το ισόγειο) εφ' όσον επιτρέπουν και οι Πολεοδομικοί κανονισμοί της περιοχής. Δύναται όμως να εγκριθεί πέμπτος όροφος δια τα Γυμνάσια, προκειμένου δια βοηθητικούς χώρους.

 

10. Προκειμένου περί των υφισταμένων και ήδη λειτουργούντων ιδιωτικών διδακτηρίων.

 

α) Ισχύει η υπ' αριθμόν 112433/1957 υπουργική απόφαση εάν τα διδακτήρια ανεγέρθηκαν εξ υπαρχής ως τοιαύτα και βάσει ταύτης.

 

β) Ισχύει η υπ' αριθμόν 112433/1957 υπουργική απόφαση επί μίαν τριετία εάν τα διδακτήρια δεν ανεγέρθηκαν εξ υπαρχής ως τοιαύτα.

 

11. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, καταργείται η υπ' αριθμόν Φ.621.32/52/132013/1973 απόφαση.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 17-09-1975

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.