Απόφαση d11-f16-8500/91

Απόφαση Δ11/Φ16/8500/1991: Προσδιορισμός κατωτάτων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ11/Φ16/8500/1991: Προσδιορισμός κατωτάτων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση, (ΦΕΚ 174/Δ/1991), 26-03-1991.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Το νόμο 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/1987) και ειδικότερα τις παραγράφους 1, 2, και 5 του άρθρου 9.

 

β) Την με αριθμό 1014/1988 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τη συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Υδάτων (ΔΕΥΔ).

 

γ) Την ΑΠ/Φ.16/Γ5/1990 γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Υδάτων πάνω σε σχετική πρόταση της Διεύθυνσης Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

1. Τον προσδιορισμό κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση, για το σύνολο της χώρας.

 

2. Τα όρια αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 

α) Αυτά που αφορούν υδρεύσεις οικισμών, εφαρμόζονται δηλαδή σε περιπτώσεις φορέα διανομής νερού ύδρευσης με συλλογικό δίκτυο και ορίζονται σε 100 λίτρα νερού την ημέρα, κατά κάτοικο, το κατώτατο και σε 250 λίτρα νερού την ημέρα, κατά κάτοικο, το ανώτατο.

 

Τα όρια αυτά δεν περιλαμβάνουν τις απώλειες και αναφέρονται στο σύνολο των αναγκών που εξυπηρετεί το κάθε υδρευτικό δίκτυο.

 

β) Αυτά που αφορούν μεμονωμένη χρήση και ορίζονται σε 100 λίτρα την ημέρα, ανά κάτοικο, το κατώτατο και 200 λίτρα την ημέρα, ανά κάτοικο, το ανώτατο.

 

γ) Αυτά που αφορούν τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, camping, επιπλωμένα διαμερίσματα, εγκαταστάσεις μεικτής λειτουργικής μορφής, κ.λ.π. πλην ενοικιαζομένων δωματίων, τα οποία εντάσσονται στις περιπτώσεις α και β και ορίζονται ως εξής:

 

Τουριστικές εγκαταστάσεις

Όρια Ύδρευσης (σε l/άτομο 24 ώρες)

Κατηγορία

Τάξη

Κατώτατο

Ανώτατο

Α. Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

πολυτελείας

400

500

Ξενοδοχεία

Α

300

400

Ξενοδοχεία

Β

250

350

Ξενοδοχεία

Γ + ξενοδοχεία νεότητας

200

300

Ξενοδοχεία

Δ

150

250

Ξενοδοχεία

Ε

100

200

Ξενοδοχεία Τύπου Μοτέλ

Α

350

420

Ξενοδοχεία Τύπου Μοτέλ

Β

300

360

Ξενοδοχεία Τύπου Ξενώνα

Α

350

420

Ξενοδοχεία Τύπου Ξενώνα

Β

300

360

Ξενοδοχεία Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων

Α

350

420

Ξενοδοχεία Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων

Β

300

360

Ξενοδοχεία Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων

Γ

250

300

Ξενοδοχεία Τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων

Δ

150

200

Ξενοδοχεία Μικτής Λειτουργικής Μορφής (Τουριστικά Χωριά)

ΑΑ

450

550

Ξενοδοχεία Μικτής Λειτουργικής Μορφής (Τουριστικά Χωριά)

Α

350

420

Β. Camping

Camping απλά

Α

150

180

Camping απλά

Β

150

180

Camping απλά

Γ

150

180

Camping απλά

Δ

150

180

Camping με οικίσκους

Α

150

180

Camping με οικίσκους

Β

150

180

Camping με οικίσκους

Γ

150

180

Γ. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (Self catering)

Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις

βλέπε παραγράφους

2)α, 2)β

 

 

Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

βλέπε παραγράφους

2)α, 2)β

 

 

Δ. Τουριστικές εγκαταστάσεις διημέρευσης

Τουριστικά κέντρα εστίασης - αναψυχής

-

65

100

Ολοκληρωμένα κέντρα τουριστικά παραδοσιακής βιοτεχνίας, ψυχαγωγίας και εστίασης

-

65

100

Ε. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

Α

βλέπε παραγράφους 2)α, 2)β

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

Β

βλέπε παραγράφους 2)α, 2)β

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

Γ

βλέπε παραγράφους 2)α, 2)β

ΣΤ. Τουριστικές εγκαταστάσεις με ειδικές χρήσεις

Κέντρα παραθερισμού γυμνιστών

 

 

 

Τυπικά ξενοδοχεία

ΑΑ

400

500

Τυπικά ξενοδοχεία

Α

300

400

Τυπικά ξενοδοχεία

Β

250

350

Τυπικά ξενοδοχεία

Γ

200

250

Κέντρα παραθερισμού γυμνιστών

 

 

 

Ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων

Α

350

420

Ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων

Β

300

360

Ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων

Γ

250

300

 

3. Τα όρια της παραγράφου 2 αποτελούν τις μέσες ημερήσιες τιμές για τον υπολογισμό των ετησίων πραγματικών αναγκών χρήσης για ύδρευση. Ακόμη ορίζεται ανώτατο ημερήσιο όριο χρήσης σε περίοδο αιχμής η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 μέση ημερήσια τιμή επί συντελεστή 1.5.

 

Ειδικότερα για την παράγραφο 2)γ οι ετήσιες ανάγκες υπολογίζονται με βάση την περίοδο λειτουργίας της μονάδας.

 

4. Για τον καθορισμό των πραγματικών αναγκών εντός των παραπάνω ορίων λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες.

 

α) οι ιδιαίτερες τοπικές κλιματολογικές, γεωμορφολογικές κ.λ.π. συνθήκες της περιοχής.

 

β) οι υδρολογικές - υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής.

 

γ) το πληθυσμιακό μέγεθος της περιοχής που θα υδρευτεί και η εποχιακή του διακύμανση.

 

5. Οι τυχόν απώλειες του δικτύου διανομής υπολογίζονται σε ποσοστό μέχρι 20% σε περίπτωση νέων δικτύων (ηλικίας έως 35 ετών) και μέχρι 40% για τα παλαιότερα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός της ποσότητας νερού που απαιτείται στην κεφαλή του δικτύου υπολογίζεται με διαίρεση της τιμής των πραγματικών αναγκών δια του ποσοστού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των απωλειών. (Δηλαδή σε περίπτωση απωλειών 20% με διαίρεση δια του 0.80).

 

6. Τα παραπάνω όρια είναι δυνατό να τροποποιηθούν με παρόμοια απόφαση εφόσον στην πορεία εφαρμογής της, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι (έρευνα, βελτίωση τεχνολογίας, κ.λ.π.).

 

7. Η απόφαση αυτή αφορά όρια για εφαρμογή στις χρήσεις του νερού για ύδρευση και δεν αποτελεί μεθοδολογία για την εκπόνηση μελετών.

 

Ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 22-03-1991.

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.