Ανασγκαστικός νόμος 261/68

ΑΝ261/1968: Περί χρόνου ανακλήσεως παρανόμων Διοικητικών Πράξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αναγκαστικός Νόμος 261/1968: Περί χρόνου ανακλήσεως παρανόμων Διοικητικών Πράξεων, (ΦΕΚ 12/Α/1968), 23-01-1968.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

με πρόταση του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Ατομικές διοικητικές πράξεις, εκδοθείσες κατά παράβασιν νόμου, ανακαλούνται υπό της Διοικήσεως ελευθέρως και άνευ οιασδήποτε δια το Δημόσιον συνεπείας, εντός ευλόγου από της εκδόσεως αυτών χρόνου. Επιφυλασσομένων των ειδικώς, άλλως οριζουσών, διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, χρόνος, ήσσων της πενταετίας τουλάχιστον από της εκδόσεως των κατά τα άνω ανακλητέων πράξεων, εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να θεωρηθεί ως μη εύλογος προς ανάκληση, ανεξαρτήτως τυχόν κτήσεως υπό τρίτων βάσει αυτών οιουδήποτε δικαιώματος.

 

2. Οι διατάξεις του εδαφίου β' της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και επί των προ της ισχύος του παρόντος εκδοθεισών κατά παράβασιν νόμου διοικητικών πράξεων και των τούτων ανακλητικών, ως και των καθ' ην εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτήσεις ακυρώσεως. Εμπράγματα όμως επί κινητών δικαιώματα τρίτων, καλόπιστα κτηθέντα ήδη εν τω χρόνω της ανακλήσεως, βάσει τίτλου ερειδομένου επί των κατά την παρούσα παράγραφο ανακαλούμενων διοικητικών πράξεων, δεν αναιρούνται.

 

3. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως.

 

Εν Αθήναις τη 18-01-1968.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.