Βασιλικό διάταγμα 26/7/59b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 266/Α/1955) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{18. Προκειμένου περί των εν συνεχεία ειδικών και περιοριστικών αναφερόμενων κτιρίων, ήτοι:

 

α) Ναών

β) Νοσοκομείων κανονικής δυνάμεως μείζονος των 100 κλινών

γ) Εκπαιδευτηρίων κανονικής δυνάμεως μείζονος των 300 μαθητών

δ) Βιομηχανικών εγκαταστάσεων μη απλών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από [ΒΔ] 24-01-1953 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 24-01-1953 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 346/Α/1953)

ε) Καπναποθηκών συγκέντρωσης και επεξεργασίας καπνού χωρητικότητας μείζονος των 500 τόνων και

στ) Εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνίας του Δημοσίου ή Δημόσιων Οργανισμών

 

δύναται να επιτραπεί παρέκκλιση από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικά τιθέμενων τοιούτων, εφόσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινόμενη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση της Κρατικής Υπηρεσίας της αρμόδιας επί του ελέγχου και εγκρίσεως των μελετών των ως άνω κτιρίων ή εγκαταστάσεων, και γνώμη του Συμβουλίου Οικισμού.

 

Οι ως άνω παρεκκλίσεις είναι επιτρεπτές μόνο εφόσον τα κτίρια εκ κατασκευής προορίζονται και πραγματικά χρησιμοποιούνται αμιγώς για κάποιες από τις ως άνω χρήσεις.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 266/Α/1955) ήτοι από τη φράση παρέκκλιση από των ισχυόντων εκάστοτε μεγίστων ποσοστών κ.λ.π. μέχρι τέλους του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Επιτρέπεται πάντοτε κάλυψις μέχρι 50 m2 άνευ περιορισμού εκ ποσοστού καλύψεως και μέχρις 100 m2, εφ' όσον δι' αυτής δεν καλύπτονται πλέον των ογδόντα εκατοστών (0,80) του όλου εμβαδού του οικοπέδου, έστω και αν ούτω προκύπτει υπέρβασις των ως άνω καθοριζομένων ποσοστών καλύψεως ή των ειδικώς τυχόν τοιούτων εκάστοτε κατά τόπους ισχυόντων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.