Βασιλικό διάταγμα 30/8/55 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Μέγιστος αριθμός ορόφων - Μέγιστα ύψη οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός υπέρ το έδαφος ορόφων και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη οικοδομών εν Αθήναις ορίζονται ως εις τον ακόλουθο πίνακα 1 κατά τομείς της πόλεως εμφαινόμενους εις το υπ' αριθμόν 1 διάγραμμα, το θεωρημένο ως απόσπασμα του παρόντος διά της υπ' αριθμόν Ε/38590/1955 έ.έ. πράξεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού. Στο ως άνω διάγραμμα ορίζονται ως όρια εκάστου τομέως οι εντός εκάστου τούτων, παρά τα σημειούμενα όρια αυτών, τελευταίες οδοί του σχεδίου ρυμοτομίας.

 

Πίνακας 1

Τομέας

Μέγιστος αριθμός ορόφων

Μέγιστο ύψος οικοδομών (m)

Δ

9

31

Κ

8

27.5

Α

7

24

Ε

7

24

Ζ

6

21

Ι

5

17.5

Β

5

16.5

Λ

4

14.5

Η

3

11

Γ

3

10

Θ

2

7

 

2. Εις οδούς και εις πλατείες των τομέων Δ, Κ και Α τα κατά τον ως άνω πίνακα ύψη, αυξάνονται κατά 1 m, εάν και εφ' όσον το πλάτος της οδού ή της πλατείας είναι ίσον ή μεγαλύτερο, εις τον τομέα Δ των 13 m, εις τον τομέα Α των 9.5 m και εις τον τομέα Κ των 14 m.

 

3. Ο αριθμός ορόφων των οικοδομών και το ύψος αυτών εις τον υπό στοιχείον Η τομέα επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερα της ανωτέρω (παρ. 1) οριζομένων, κατά τις θέσεις του τομέως Η τις γειτνιάζουσες προς τον περιβάλλοντα τομέα μείζονος αριθμού ορόφων Ζ ή και I, και δη ως ακολούθως:

 

Διά τα ακίνητα του τομέως Η, τα όμορα προς τα ακραία ακίνητα του τομέως Ζ (εξαώροφων) και γενικώς επί των ιδίων με αυτά οικοδομικών τετραγώνων κείμενα, ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται εις 5, ο αριθμός δ' αυτός ισχύει και διά τα επί της ετέρας πλευράς των περιμετρικών οδών του τομέως Η έναντι των ως άνω πενταώροφων κείμενα ακίνητα. Διά τα περαιτέρω ακίνητα του τομέως Η, το όμορα προς τα ως άνω οριζόμενα ως πενταώροφα, και γενικώς επί των ιδίων με αυτά οικοδομικών τετραγώνων κείμενα, ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται εις 4, ο δ' αριθμός αυτός ισχύει και διά τα προς την ετέρα πλευρά μιας και της αυτής οδού, έναντι των ως άνω τετραώροφων, κείμενα ακίνητα. Διά δε τα λοιπά ακίνητα του τομέως Η ισχύει ο εν τη παράγραφος 1 οριζόμενος αριθμός ορόφων 3. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και εις ας περιπτώσεις ο τομεύς Η περιβάλλεται υπό του τομέως I (πενταώροφων), οπότε το όμορα κ.λ.π. προς τα ακραία του τομέως I ακίνητα του τομέως Η οικοδομούνται με 4 το πολύ ορόφους κ.ο.κ.

 

Το μέγιστον ύψος των ως άνω οικοδομών ορίζεται κατά τον πίνακα I παράγραφος 1, αναλόγως του αριθμού των ορόφων.

 

4. Τα κατά την ως άνω παραγρ. 3 οριζόμενα διά τον τομέα Η ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και διά ακίνητα του τομέως Β, κείμενα εις θέσεις γειτνιάζουσες προς τους περιβάλλοντες εν εκάστη θέσει τον τομέα Β τομείς μείζονος αριθμού ορόφων, Κ, Λ και Ε.

 

5. Επί οικοπέδων περιλαμβανομένων εις περισσότερους του ενός των στων ανωτέρω τομέων εφαρμόζονται τα ισχύοντα διά τον τομέα του μείζονος αριθμού ορόφων, έκτος αν πρόκειται περί των υπό στοιχεία Γ, Η και Θ τομέων ή περί των κατά το άρθρον 2 οδών και πλατειών, οπότε εφαρμόζονται τα διά τους τομείς τούτους και τις οδούς και πλατείας αυτές ισχύοντα ως προς τον αριθμόν των ορόφων και το ύψος των οικοδομών και μέχρι βάθους 15 τουλάχιστον m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.