Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Εξωτερικές βαθμίδες επί κοινόχρηστων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ανιούσες βαθμίδες των εισόδων των οικοδομών δεν πρέπει να προεξέχουν επί του χώρου του πεζοδρομίου πλέον των 0,15 m από της κυρίας επιφανείας της προσόψεως. (Σχήμα 80)

 

bd.9.8.55.80

Σχήμα 80

 

Εντός του αυτού ορίου επιβάλλεται να τοποθετούνται και τα τυχόν επί του πεζοδρομίου εξαρτήματα καθαρισμού των υποδημάτων. Εις οικοδομές τοποθετούμενος οικειοθελώς εσώτερο της ρυμοτομικής γραμμής επιτρέπεται ή επέκτασις των βαθμίδων μέχρι της ρυμοτομικής γραμμής, άλλα μόνον εφ όσον κατά την κρίσιν της Αρχής δεν δημιουργείται εκ τούτου κίνδυνος, δια το κοινό εκ της τυχόν ελευθέρας χρησιμοποιήσεως του μεταξύ της οικοδομικής και της ρυμοτομικής γραμμής χώρου ως κοινοχρήστου.

 

Εις ειδικά κτίρια ελευθέρως ανεγειρόμενα επί τμημάτων ευρέων κοινοχρήστων χώρων δύνανται να επιτρέπονται παρά της αρμοδίας Αρχής και μεγαλύτερες προεξοχές ανιουσών βαθμίδων.

 

2. Εγκαταστάσεις κατιουσών βαθμίδων των οικοδομών επί κοινοχρήστου χώρου απαγορεύονται. Η πρώτη ή το πολύ ή δευτέρα κατιούσα βαθμίδα εφ' όσον ή έναρξις της κατιούσας κλίμακας γίνεται εις απόσταση μικροτέρα των 0,30 m εσώτερο της ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να διαμορφώνεται εις πλατύσκαλο με πλάτος τουλάχιστον 0,60 m. (Σχήμα 81)

 

bd.9.8.55.82

Σχήμα 82

 

Εις περίπτωσιν τοποθετήσεως της οικοδομής εσώτερο της ρυμοτομικής γραμμής και εφ' όσον ο μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής και της οικοδομής χώρος παραμένει απερίφρακτη ή εγκατάσταση επί του χώρου τούτου βαθμίδων δύναται να γίνει μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Αρχής, που προκρίνει την ασφαλέστερη δια το κυκλοφορούν κοινόν διάταξη αυτών, και υπό τον όρο της τοποθετήσεως καταλλήλου προστατευτικού κιγκλιδώματος περί αυτές. Εις πάσαν περίπτωσιν εγκαταστάσεως (κατιουσών βαθμίδων επί κοινοχρήστων χώρων (π.χ. κάθοδοι υπογείων σιδηροδρόμων, υπόγεια μεμονωμένων κτιρίων επί ευρέων κοινοχρήστων χώρων ή επί αυλών συγκεντρώσεως και κυκλοφορίας του κοινού κ.λ.π.) πρέπει αυτές να διατάσσονται κατά τον ασφαλέστερο δια την κυκλοφορία του κοινού τρόπον, και να περιβάλλονται καταλλήλως δια προστατευτικού στηθαίου ή κιγκλιδώματος.

 

3. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε οπές, προεξοχές ή ανωμαλίες ως και εγκατάστασις οιωνδήποτε τυχόν εξαρτημάτων επί των πεζοδρομίων ή των όψεων των οικοδομών ή των περιφραγμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.