Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Προστεγάσματα άνωθεν κοινόχρηστων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται ή κατασκευή προστεγασμάτων μονίμων ή κινητών (τέντες) άνωθεν κοινοχρήστων χώρων ή υφισταμένων οδών, υπό τους ακολούθους περιορισμούς (Σχήμα 86).

 

α) Το χαμηλότερον σημείον μονίμου προστεγάσματος πρέπει να ευρίσκεται εις ύψος από του πεζοδρομίου τουλάχιστον τριών (3.00 m) Το αυτό ισχύει και δια τον σκελετό κινητού προστεγάσματος. Το εξ υφάσματος όμως ή παρεμφερούς υλικού κάλυμμα αυτού δύναται να φθάνει κατά την παρυφή του προστεγάσματος, μέχρι ύψους 2,00 m από του πεζοδρομίου,

 

β) Η προεξοχή των προστεγασμάτων, παγίων ή κινητών πρέπει να περιορίζεται εις απόσταση εσώτερο του κρασπέδου του πεζοδρομίου τουλάχιστον 0,50 m. (Σχήμα 86)

 

bd.9.8.55.86

Σχήμα 86

 

Μεμονωμένα προστεγάσματα άνωθεν εισόδων κατοικιών μη αποτελούντα συνέχεια προστεγασμάτων καταστημάτων, δεν δύνανται ποτέ να έχουν προεξοχή μεγαλύτερη του 1,50 μέτρου ουδέ να φθάσουν, εν οριζόντια προβολή, εις απόσταση από του άκρου του πεζοδρομίου μικροτέρα των 0,50 m. Η Αρχή δικαιούται να περιορίσει την προεξοχή των προστεγασμάτων εάν προκύπτει ζημία εις τις δενδροστοιχίας, ως και να επιτρέψει, ασχέτως πλάτους πεζοδρομίου, προεξοχή κινητού προστεγάσματος μέχρι 1.00 m εις ύψος χαμηλότερον των 3.00 m άνωθεν καταστημάτων εις στενές οδούς χαρακτηριστικώς εμπορικές, εφόσον κατά την κρίσιν της δεν δημιουργείται κίνδυνος δια την κυκλοφορία. (Σχήμα 87)

 

bd.9.8.55.87

Σχήμα 87

 

γ) Τα εκ των μονίμων προστεγασμάτων όμβρια ύδατα πρέπει να οδηγούνται προς την πρόσοψη και να αποχετεύονται υπό το πεζοδρόμιον εις το ρείθρον αυτού.

 

δ) Ο όλος όγκος των κινητών προστεγασμάτων (σκελετού και καλύμματος) μετά την σύμπτυξη αυτού δεν πρέπει να εξέχει της προσόψεως πλέον των 0,30 m.

 

ε) Απαγορεύονται κατ' αρχήν επί κοινοχρήστων χώρων και υφισταμένων οδών υποστυλώματα ή οποιεσδήποτε επί του εδάφους συνδέσεις δια σχοινιών κ.λ.π. προς στήριξιν ή συγκράτηση των μονίμων ή των κινητών προστεγασμάτων. Κατ' εξαίρεση δύναται να επιτρέπεται υπό της Αρχής ή τοιαύτη επί κοινοχρήστων χώρων στήριξις ή συγκράτησις κινητών προστεγασμάτων εις κτίρια έχοντα πρόσοψη επί παραλιακών οδών. Ο συνδυασμός μονίμων μετά κινητών προστεγασμάτων, ήτοι ή επέκτασις των μονίμων δια κινητών επιτρέπεται.

 

2. Τα μόνιμα προστεγάσματα επί κοινοχρήστων χώρων επιτρέπονται μόνον άνωθεν καταστημάτων και εισόδων οικοδομών, και ή χρήσις αυτών περιορίζεται μόνον εις την προστασία του υπό αυτά χώρου, απαγορευόμενης οιασδήποτε άλλης χρήσεως αυτών. Εφόσον το μόνιμο προστέγασμα αποτελεί δάπεδον ανοικτού εξώστη το κιγκλίδωμα τούτου πρέπει να περιορίζεται εντός των ορίων του άρθρου 36 παράγραφος 1 (Σχήμα 82).

 

3. Τα μόνιμα προστεγάσματα πρέπει κατά κανόνα να είναι ελαφρά την εμφάνιση. Ο σκελετός και η επικάλυψη αυτών πρέπει να είναι από απόψεως είδους και ποιότητος υλικών ως και του τρόπου κατασκευής ευπρόσωποι και έντεχνοι.

 

Ο σκελετός των κινητών προστεγασμάτων πρέπει να είναι ελαφρός την εμφάνιση και συμπτύσσεται.

 

Η Αρχή δύναται να καθορίζει δι' αποφάσεως του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων εντός των ορίων του παρόντος τα της τοποθετήσεως και των διαστάσεων εν γένει των πάσης φύσεως προστεγασμάτων, επίσης το είδος και την ποιότητα των υλικών τον τρόπον κατασκευής αυτών ως και τα της τοποθετήσεως εν γένει επ' αυτών διαφημίσεων εις τα κυριότερα κατά την κρίσιν της μέρη των οικισμών, προς επίτευξη καταλλήλου αρχιτεκτονικής μορφής του συνόλου. Ωσαύτως δύναται να προβεί εις κατεδάφισαν υφισταμένων προστεγασμάτων πάσης φύσεως οποτεδήποτε κατασκευασθέντων και αντικειμένων εις τις διατάξεις του παρόντος, δια λόγους ασφαλείας του κοινού ή και ευπρόσωπου εμφανίσεως της πόλεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.