Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/18 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Συμβουλευτική επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης 71/306/ΕΟΚ 1, εφεξής αποκαλούμενη η επιτροπή.

 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης [ΕΟΚ] 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: [EOK] (1) ΕΕ L 185 της 16-08-1971, σελίδα 15. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση 77/63/ΕΟΚ (ΕΕ L 13 της 15-01-1977, σελίδα 15).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.