Νόμος 1032/80 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 360/1976 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Συνίσταται Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος αποτελούμενο εκ του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Γεωργίας, Πολιτισμού και Επιστημών, Βιομηχανίας και Ενέργειας, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Έργων, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Εμπορικής Ναυτιλίας. Του Συμβουλίου δύναται να συμμετέχουν, καλούμενοι προς τούτο υπό του Προέδρου του Συμβουλίου και έτεροι αρμόδιοι επί των συζητούμενων θεμάτων Υπουργοί ή Υφυπουργοί. Δύνανται επίσης να καλούμενοι να μετέχουν, άνευ ψήφου, εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή εν γένει νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, Τραπεζών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή ετέρων οργανισμών και υπηρεσιακοί παράγοντες.

 

2. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, αναπληρούμενος υπό του Υπουργού Συντονισμού, εξυπηρετείται δε τούτο δια την εν τη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου Γραμματείας.}

 

2. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος δύναται να τροποποιούνται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 360/1976 οι αφορώσες εις την σύνθεση και την αρμοδιότητα της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, ως και εις τον τρόπον και την διαδικασίαν εγκρίσεως των Περιφερειακών και Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων και Προγραμμάτων και των Σχεδίων και Προγραμμάτων Προστασίας του Περιβάλλοντος. Δι' ομοίως εκδιδομένου διατάγματος δύναται να καθορισθεί επίσης ο τρόπος και η διαδικασία εγκρίσεως των ρυθμιστικών σχεδίων.

 

3. Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος υποβάλλει εις την Βουλή, εντός του μηνός Μαρτίου εκάστου έτους, έκθεση περιλαμβάνουσα τον απολογισμό της εφαρμοσθείσας χωροταξικής πολιτικής. Τα της συζητήσεως επί της εκθέσεως αυτής καθορίζονται υπό του Κανονισμού της Βουλής. Η πρώτη τοιαύτη έκθεσις θα υποβληθεί τον Μάρτιο του 1981.

 

4. Δια προεδρικού διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθορίζονται τα των υπόχρεων εις σύνταξιν των κατά την παράγραφο 4.2.2. του άρθρου τετάρτου της από 23-03-1979 αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 1021/Β/1979) εκθέσεων χωροταξικών και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, τα της διαδικασίας και των συνεπειών παραλείψεως καταρτίσεως των εκθέσεων τούτων, τα του ειδικότερου προσδιορισμού του περιεχομένου και των περιπτώσεων καταρτίσεως τοιούτων εκθέσεων και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.