Νόμος 1416/84 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Όροι για την εκτέλεση έργων και εργασιών για τη διενέργεια προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 198 του νόμου [Ν] 1065/1980 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης έργου, εργασίας ή μεταφοράς ή διενέργειας προμήθειας απευθείας από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας μετά από εξουσιοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή δική του απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 196 και 197, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση να είναι ποιοτικά κατώτερη ή δαπανηρότερη από την αξία που προβλέπει η σχετική μελέτη, που στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται να συντάσσεται με βάση τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 197 και της τυχόν αναθεώρησης των τιμών, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αν διαπιστωθεί επιπλέον διαφορά της δαπάνης, η διαφορά αυτή καταλογίζεται με απόφαση του νομάρχη στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο κοινότητας, που εκτέλεσε το έργο ή την εργασία ή έκανε την προμήθεια ή τη μεταφορά καθώς και του συνυπεύθυνου μηχανικού που είχε την επίβλεψη, κατά το μέρος που ευθύνεται καθένας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη έργου, προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς, τυχόν καταλογισμός σε βάρος δημάρχου ή προέδρου κοινότητας γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 119 του Κώδικα.

 

4. Οι μελέτες των έργων, προμηθειών, εργασιών ή μεταφορών καταρτίζονται και θεωρούνται, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία από την τεχνική υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων της νομαρχίας. Κατ' εξαίρεση η θεώρηση μελετών έργων αξίας πάνω από πενήντα εκατομμύρια και μέχρι εκατό εκατομμύρια δραχμές γίνεται από τις αυτές υπηρεσίες μετά από γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου δημοσίων έργων και για όσες έχουν αξία πάνω από εκατό εκατομμύρια δραχμές γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από γνωμοδότηση του συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών έργων και θεώρησης μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών.}

 

2. Η θεώρηση των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών και των συγκριτικών πινάκων έργων γίνεται από τα όργανα της παραγράφου 4 του άρθρου 198 του νόμου [Ν] 1065/1980, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συμβουλίου έργων και εφαρμόζεται και σε έργα που έχουν δημοπρατηθεί ή ανατεθεί χωρίς διαγωνισμό πριν από την ισχύ του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.