Νόμος 1416/84 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Βεβαίωση εσόδων - Προσφυγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άσκηση προσφυγής, κατά πράξης βεβαίωσης δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων και εισφορών δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού που βεβαιώθηκε, εφόσον η βεβαίωση αυτή στηρίχτηκε σε στοιχεία που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο στο δήμο ή την κοινότητα ή σε άλλη αρχή ή υπηρεσία του δημόσιου τομέα.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 344/1988 (ΦΕΚ 71/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η βεβαίωση μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας αν: α) είναι άγνωστος ο υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής, γ) η βεβαίωση έγινε σε πρόσωπο που δεν είναι μερική ή ολική φορολογική υποχρέωση και δ) η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α/1969) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Σε κάθε μέλος της επιτροπής για κάθε κτηνοτροφική περίοδο καταβάλλεται κατ' αποκοπή αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 δραχμές.}

 

4. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 318/1969 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Απόσπασμα των βεβαιωτικών καταλόγων κοινοποιείται με απόδειξη στο φορολογούμενο, για πόσο μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες δραχμές. Για τους οφειλέτες ποσού μέχρι δέκα χιλιάδες δραχμές η κοινοποίηση των αποσπασμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4260/1962 (ΦΕΚ 186/Α/1962).}

 

5. Το ποσό των χιλίων δραχμών, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 505/1976 (ΦΕΚ 353/Α/1976), αυξάνεται στις δέκα χιλιάδες δραχμές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.