Νόμος 1416/84 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Απόσπαση υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 133 του νόμου 1188/1981 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 133

 

1. Ειδικές διατάξεις νόμων που επιτρέπουν την απόσπαση υπαλλήλων σε κρατικές υπηρεσίες ή σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να ισχύουν. Η απόσπαση γίνεται πάντοτε ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον οποίο αποσπάται ο υπάλληλος. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου αν ένας μόνο υπηρετεί στον κλάδο στον οποίο αυτός ανήκει.

 

2. Αν υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη, με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας μπορεί να αποσπασθεί έως ένα έτος υπάλληλος δήμου ή κοινότητας σε δημοτικό ή κοινοτικό ίδρυμα ή δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο ή αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση του ίδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε αναπτυξιακό σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος ή η κοινότητα από τον οποίο γίνεται η απόσπαση και αντίστροφα. Η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται με την ίδια διαδικασία για ένα ακόμη έτος.

 

3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομάρχη, αν η απόσπαση γίνεται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ίδιου νόμου, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων για διορισμό οργάνων και των υπηρεσιακών συμβουλίων. Η απόσπαση γίνεται για ένα έτος και μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη. Δεν επιτρέπεται νέα απόσπαση στον ίδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν περάσει πενταετία από την πρώτη απόσπαση. Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης ο υπάλληλος υποχρεούται να εμφανισθεί στο δήμο, από τον οποίο αποσπάστηκε.

 

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 αυτού του άρθρου οι αποδοχές και αποζημιώσεις του υπαλλήλου που αποσπάστηκε και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν το φορέα στον οποίο έγινε η απόσπαση.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζονται οι πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις στους υπαλλήλους που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.