Νόμος 1512/85 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ειδικοί γραμματείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος συνιστώνται δύο (2) θέσεις μετακλητών ειδικών γραμματέων με βαθμό α της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Ο διορισμός και η απόλυση των ειδικών γραμματέων γίνεται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η πλήρωση των θέσεων των ειδικών γραμματέων μπορεί να γίνει με απόσπαση, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις ή με ανάθεση καθηκόντων, υπαλλήλων μόνιμων ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982. Όταν λήξει η απόσπαση, οι ειδικοί γραμματείς επανέρχονται στην υπηρεσιακή και μισθολογική σχέση που είχαν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ο χρόνος της υπηρεσίας τους ως ειδικών γραμματέων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας στην προηγούμενη θέση τους.

 

3. Στους ειδικούς γραμματείς ανατίθενται καθήκοντα που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Οι ειδικοί γραμματείς του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος προσυπογράφουν τα έγγραφα που υπογράφονται από τον Υπουργό, εφόσον αναφέρονται σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού. Επιτρέπεται επίσης να μεταβιβάζεται σε αυτούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η εξουσία να υπογράφουν με εντολή Υπουργού, αποφάσεις έγγραφα και άλλες πράξεις.

 

5. Οι ειδικοί γραμματείς έχουν μηνιαίες αποδοχές που ορίζονται στο 90% των αποδοχών του βαθμού α' της κατηγορίας ειδικών θέσεων και έξοδα παραστάσεων που ανέρχονται στο 80% των εξόδων παραστάσεων του γενικού γραμματέα.

 

6. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλων που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο δημόσιο τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 ο αποσπώμενος λαμβάνει τη διαφορά των αποδοχών της θέσεώς του από τις αποδοχές που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.