Νόμος 1558/85 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες αντιπροέδρων της Κυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αντιπρόεδροι ασκούν:

 

α) Τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Πρωθυπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους αντιπροέδρους της Κυβέρνησης μπορεί να ανατεθούν και αρμοδιότητες, που ανήκουν σε υπουργείο άλλο από εκείνο που ενδεχομένως προΐστανται. Στην περίπτωση αυτή προΐστανται των υπηρεσιών και του προσωπικού που ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να τους ανατεθεί η εποπτεία ορισμένων τομέων της κυβερνητικής δραστηριότητας.

β) Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ορίζει ο νόμος.

 

2. Όπου, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται η συμμετοχή αντιπροέδρου της Κυβέρνησης σε συμβούλια ή επιτροπές, συμμετέχει σ' αυτά κατά τη σειρά προβαδίσματος. Αν δεν υπάρχουν αντιπρόεδροι ή κωλύονται, στα παραπάνω συμβούλια μετέχει υπουργός κατά τη σειρά του άρθρου 21 παράγραφος 3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να ορίζονται διαφορετικά τα θέματα της συμμετοχής στα παραπάνω συμβούλια και επιτροπές.

 

3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται η άσκηση αποφασιστικής αρμοδιότητας από αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ή πρόταση ή εισήγησή του, αν έχει διορισθεί αντιπρόεδρος, οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται κατά τη σειρά προβαδίσματος. Αν δεν έχει διορισθεί, ασκούνται από μόνο τον υπουργό, στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα αυτή. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου έχει ανάλογη εφαρμογή και στην παράγραφο αυτή.

 

4. Ο διοριζόμενος υπουργός ως αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί με προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Πρωθυπουργού, να απαλλαγεί των καθηκόντων του ως υπουργού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.