Νόμος 1650/86

Ν1650/1986: Για την προστασία του περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1650/1986: Για την προστασία του περιβάλλοντος, (ΦΕΚ 160/Α/1986), 16-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Βασικές έννοιες

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Προστασία του περιβάλλοντος από έργα και δραστηριότητες

 

Άρθρο 3: Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων

Άρθρο 4: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Άρθρο 5: Περιεχόμενο και δημοσιότητα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Άρθρο 6: Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων - ανταποδοτικά τέλη

 

Κεφάλαιο Γ: Προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση

 

Άρθρο 7: Ποιότητα ατμόσφαιρας και δίκτυο παρακολούθησης

Άρθρο 8: Μέτρα για την προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας

Άρθρο 9: Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης

Άρθρο 10: Μέτρα για την προστασία των νερών

Άρθρο 11: Μέτρα για την προστασία του εδάφους

Άρθρο 12: Στερεά απόβλητα

Άρθρο 13: Συσκευασία προϊόντων - επιβάρυνση προϊόντων, απόβλητα από μέσα μεταφοράς

Άρθρο 14: Προστασία από το θόρυβο

Άρθρο 15: Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

Άρθρο 16: Παρακολούθηση των φυσικών αποδεκτών, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων

Άρθρο 17: Μέτρα προστασίας από τη ραδιενέργεια

 

Κεφάλαιο Δ: Προστασία της φύσης και του τοπίου

 

Άρθρο 18: Αντικείμενα προστασίας και διατήρησης

Άρθρο 19: Κριτήρια χαρακτηρισμού και αρχές προστασίας

Άρθρο 20: Προστασία και διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας

Άρθρο 21: Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου

Άρθρο 22: Οικονομικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων και ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 23: Ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων

Άρθρο 24: Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος

 

Άρθρο 25: Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος

Άρθρο 26: Κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος

Άρθρο 27: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο νομάρχη

 

Κεφάλαιο Ζ: Κυρώσεις και αστική ευθύνη

 

Άρθρο 28: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 29: Αστική ευθύνη

Άρθρο 30: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 31: Τροποποίηση άλλων διατάξεων

Άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 10-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.