Νόμος 1892/90 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Ειδικές δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 12 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Ειδικές δαπάνες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γραφείων γενικού τουρισμού

 

1. Στις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στα γραφεία γενικού τουρισμού του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976), ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, αναγνωρίζεται δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους, για την κάλυψη εξόδων προβολής και διαφήμισης, ποσού χωρίς δικαιολογητικά, που υπολογίζεται για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ποσοστό 2% στα έσοδα που προέρχονται από αλλοδαπούς πελάτες και για τα γραφεία γενικού τουρισμού σε ποσοστό 2% στο σύνολο του συναλλάγματος που δραχμοποιούν. Στα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, προκειμένου να υπολογισθεί η πιο πάνω έκπτωση, περιλαμβάνονται και τα έσοδα του κυλικείου και εστιατορίου που προέρχονται από αλλοδαπούς πελάτες.

 

Αν τα έσοδα από αλλοδαπούς πελάτες δεν προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης, υπολογίζονται με επιμερισμό του συνόλου των εσόδων του ξενοδοχείου, κυλικείου και εστιατορίου με βάση τις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών και ημεδαπών πελατών. Ως ξενοδοχειακή επιχείρηση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρείται και η επιχείρηση CAMΡΙΝG.

 

2. Η ζημιά, που τυχόν προκύπτει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα γραφεία γενικού τουρισμού μετά τη διενέργεια της έκπτωσης που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος του παρόντος άρθρου, δεν συμψηφίζεται με τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή με τα κέρδη από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή τα εισοδήματα από άλλες πηγές. Η ζημιά αυτή, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μπορεί να μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη από την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου, κυλικείου και εστιατορίου και στα γραφεία γενικού τουρισμού με τα κέρδη από τη δραστηριότητά τους στις επόμενες πέντε συνεχείς χρήσεις με την προϋπόθεση ότι και στις χρήσεις αυτές η επιχείρηση τηρεί ειλικρινή βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Ο συμψηφισμός της ζημίας αυτής για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν και άλλους κλάδους εκμετάλλευσης, ενεργείται στα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου, κυλικείου και εστιατορίου. Σε περίπτωση αδυναμίας λογιστικού διαχωρισμού των καθαρών κερδών που προκύπτουν από κάθε κλάδο, τα κέρδη αυτά υπολογίζονται με επιμερισμό του συνόλου των καθαρών κερδών της επιχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε κλάδου.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01-01-1990 μέχρι 31-12-1991.}

 

2. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 προστίθεται υποπερίπτωση ε)ε', που έχει ως εξής:

 

{ε)ε. Τα ποσά τα οποία διατίθενται από τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης για την κάλυψη ειδικών δαπανών, για τις οποίες λόγω της φύσεώς τους δεν είναι εφικτή η λήψη αποδεικτικών στοιχείων. Το εκπιπτόμενο ποσό ορίζεται σε ποσοστό 3%, υπολογιζόμενο επί των ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από διαφημίσεις.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Επίσης, στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στην αλλοδαπή, αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για την αντιμετώπιση ειδικών δαπανών με βάση τα ποσοστά που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή για τους εξαγωγείς προϊόντων και που υπολογίζονται μόνο στα έσοδα που προέρχονται από παρεχόμενες υπηρεσίες στην αλλοδαπή.}

 

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από 01-01-1990 μέχρι 31-12-1991.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.