Νόμος 1892/90 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Επιστροφή επιχορήγησης που έχει καταβληθεί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 

1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπαχθεί στο νόμο αυτόν ή στο νόμο 1262/1982, εφόσον από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής και πριν παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, παύσουν για οποιονδήποτε λόγο να λειτουργούν ή μεταβιβάσουν αναγκαστικά πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση ή μεταβιβαστούν αναγκαστικά ή οι μέτοχοι ή οι εταίροι αυτών μεταβιβάσουν αναγκαστικά μετοχές ή εταιρικά μερίδια πέραν ενός ποσοστού που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή μειώσουν το εταιρικό τους κεφάλαιο χωρίς η μείωση να επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, η απόφαση υπαγωγής της επένδυσής τους θεωρείται αυτοδικαίως ως μηδέποτε εκδοθείσα και η καταβληθείσα επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου καθίσταται ολικά ή μερικά αμέσως απαιτητή, η δε επιχείρηση υποχρεούται σε άμεση επιστροφή των ως άνω ποσών εισπραττομένων κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, η υποχρέωση για άμεση επιστροφή των ως άνω ποσών επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου βαρύνει εις ολόκληρον και τους μετόχους ή εταίρους που μεταβίβασαν μετοχές ή μερίδιά τους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες καθίσταται αμέσως απαιτητό το σύνολο της καταβληθείσας επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου, καθώς και εκείνες για τις οποίες καθίσταται αμέσως απαιτητό συγκεκριμένο τμήμα της.

 

Σε περίπτωση που, μέσα στο διάστημα, που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, η επιχείρηση μεταβιβάσει εκούσια πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση ή εκμισθώσει εν όλω ή εν μέρει την υπαχθείσα στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή του νόμου 1262/1982 επένδυση, υποχρεούται σε μερική ή ολική επιστροφή της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής του νόμου αυτού.

 

Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού του νόμου ή του νόμου 1262/1982 μπορούν, μέσα στο διάστημα που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, να μεταβιβαστούν εκουσίως κατά κυριότητα ή επικαρπία ή οι μέτοχοι ή οι εταίροι αυτών να μεταβιβάσουν εκούσια μετοχές ή εταιρικά μερίδια πέραν του ποσοστού που θα καθοριστεί με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της παρούσας απόφαση ή να μεταβάλουν τη νομική μορφή τους ή να μεταβιβάσουν εκουσίως πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση και τα οποία θα αντικαταστήσουν μέσα σε έξι (6) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής. Η πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων μπορεί να γίνεται μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία, με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την κρίση της γνωμοδοτικής επιτροπής ούτε την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του αιτήματος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης των ως άνω πράξεων για τις οποίες το σχετικό αίτημα απορρίπτεται, επιστρέφεται ολικά ή μερικά η καταβληθείσα επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου, στη δε απορριπτική απόφαση προσδιορίζεται το ακριβές ύψος του επιστρεφόμενου ποσού. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, η υποχρέωση για επιστροφή των ως άνω ποσών της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου βαρύνει εις ολόκληρον και τους μετόχους ή εταίρους που μεταβίβασαν μετοχές ή μερίδιά τους.

 

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι που πρέπει να τίθενται στις αποφάσεις υπαγωγής των επενδύσεων στις διατάξεις του παρόντος νόμου σχετικά με το αμεταβίβαστο είτε του συνόλου των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων είτε αυτών που αντιστοιχούν στο ποσό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στην επένδυση, ανάλογα με την πολυμετοχική ή μη σύνθεση του κεφαλαίου της εταιρείας φορέα της επένδυσης και τη σχέση του ποσού της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση προς το κεφάλαιο της εταιρείας.

 

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής που σχετίζονται με τη μεταβίβαση μετοχών δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο από της εισαγωγής των τίτλων τους σε αυτό και για όσο διάστημα είναι εισηγμένοι. Επίσης, οι συνέπειες της παραγράφου αυτής δεν επέρχονται στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν υπαχθεί στα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του παρόντος νόμου ή του νόμου 1262/1982 και οι οποίες καταστράφηκαν μερικά ή ολικά από πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλα φυσικά φαινόμενα, είτε κατά το στάδιο υλοποίησής τους είτε μέσα στη δεκαετία από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, μη εφαρμοζομένων για τις περιπτώσεις αυτές των λοιπών ρυθμίσεων της παραγράφου αυτής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις των παραπάνω επιχειρήσεων σε περίπτωση που υποβάλλουν νέα αίτηση υπαγωγής επένδυσης που σχετίζεται με την αποκατάσταση της καταστραφείσας επένδυσής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 36 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995).

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της πράξης υπαγωγής στις διατάξεις του των επιχειρήσεων που έχουν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο ενισχυθεί, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.