Νόμος 1892/90 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Επανασύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής νόμου 27/1975 και νόμου 29/1975 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και αναφέρεται στις λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου [Ν] 27/1975 και του νόμου [Ν] 29/1975.

 

2. Η σύνθεση της γνωμοδοτικής επιτροπής προκειμένου περί εξετάσεως θεμάτων αναφερόμενων στην εφαρμογή του νόμου [Ν] 27/1975 ορίζεται ως ακολούθως:

 

α. Από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φορολογίας ή άλλο ανώτερο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Α' αρμοδιότητας Διεύθυνσης Φορολογίας, ως προέδρου.

β. Από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ποντοπλοΐας και Ναυτιλιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ. Από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προτεινόμενο μετά του αναπληρωτή του από το διοικητικό συμβούλιο αυτής.

 

3. Στην επιτροπή μετέχει ως εισηγητής άνευ ψήφου ο αρμόδιος για τη φορολογία των πλοίων προϊστάμενος του τμήματος ή άλλος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της αρμόδιας διεύθυνσης του ίδιου υπουργείου.

 

Όταν εξετάζονται θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του νόμου [Ν] 29/1975, στην επιτροπή μετέχουν επίσης και οι:

 

α. Ο διευθυντής του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου της Διεύθυνσης Εισφορών και Πόρων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και

β. Εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προτεινόμενος μετά του αναπληρωτή του από το διοικητικό συμβούλιο αυτού.

 

4. Τα μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας μετά των αναπληρωτών της καθώς και ο εισηγητής διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, και εφαρμόζονται ως προς τη συγκρότηση, απαρτία, πλειοψηφία, αναπλήρωση, λήψη αποφάσεων και γενικά τη λειτουργία της επιτροπής οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988.

 

5. Δραστηριότητες γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 814/1978 (ΦΕΚ 144/Α/1978), αφορούν πλοία άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου.

 

6. α. Το δίκαιο της πολιτείας, της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο, ρυθμίζει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και την έκταση του περιορισμού της ευθύνης ή της οφειλής του πλοιοκτήτη.

 

β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμβάσεων, τις οποίες έχει κυρώσει ή στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελληνική Πολιτεία, αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων που επιδικάζουν αποζημιώσεις για ζημίες προερχόμενες από ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος κηρύσσονται εκτελεστές στην Ελλάδα στο βαθμό που δεν υπερβαίνουν το καθοριζόμενο από την ελληνική νομοθεσία ή διεθνή σύμβαση ισχύουσα στην Ελλάδα όριο της Ευθύνης ή της οφειλής του πλοιοκτήτη.

 

7. α. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η κοινή απόφαση με αριθμό 3232/41/27-04-1989 των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά του συνημμένου σ' αυτήν παραρτήματος, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 400/Β/1989) και (ΦΕΚ 527/Β/1989), εκτός από το άρθρο 1 της αποφάσεως αυτής, που καταργείται.

 

β. Στο τέλος του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως προστίθεται η εξής περίοδος:

 

{Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι διετής.}

 

8. α.1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου μπορεί να προσδιορίζονται ο τύπος και τα είδη του ναυτολογίου ή ναυτολογίων, η διάρκειά τους, η διαδικασία εκκαθάρισής τους, ο τρόπος και χρόνος καταβολής των εισφορών προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και τα λοιπά κεφάλαια, ταμεία ή νομικά πρόσωπα για τα οποία το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο εισπράττει εισφορές, ο τρόπος κατανομής των πόρων αυτών μεταξύ των πιο πάνω ταμείων, κεφαλαίων ή νομικών προσώπων και ο τρόπος εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους σχέσεων, ο τύπος των προσωρινών ή οριστικών φύλλων εκκαθαρίσεως και όλες οι άλλες συναφείς λεπτομέρειες. Τον ειδικότερο προσδιορισμό ορισμένων από τις πιο πάνω λεπτομέρειες ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να αναθέσει στη Διοίκηση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

α.2. Με μεταβατική διάταξη στις πιο πάνω αποφάσεις ο Υπουργός μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο εκκαθαρίσεως των ναυτολογίων, που έχουν λήξει μέχρι το χρόνο της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και να ορίσει ότι, για όσα ναυτολόγια δεν έχει γίνει μέχρι τότε εκκαθάριση, η εκκαθάριση αυτών ή ορισμένων κατηγοριών πλοίων μπορεί να γίνει με βάση τη νόμιμη σύνθεση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν υπεράριθμοι ναυτικοί και πρόσθετες εισφορές εκ της αναδρομικής εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων, χωρίς όμως να μπορούν να αναζητηθούν καταβολές που έχουν γίνει ήδη για τα ναυτολόγια αυτά με βάση την πραγματική σύνθεση.

 

β.1. Για τα μεταφερόμενα με πλοία αυτοκίνητα μεταξύ ελληνικών λιμένων καθιερώνεται τέλος υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, καταβαλλόμενο από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου στον εκδίδοντα το αποδεικτικό μεταφοράς του αυτοκινήτου.

 

Το ύψος του τέλους ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ναύλου των μεταφερόμενων αυτοκινήτων.

 

Η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους ορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ή, σε περίπτωση που η είσπραξη ή απόδοση ή ο έλεγχος αυτών γίνεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

β.2. Το εισπραττόμενο τέλος αυτοκινήτων, καθώς και ποσοστό 75% των εσόδων του κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατικών εξ ασφαλίστρων, αποτελούν πόρο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

β.3. (Παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 1957/1991 (ΦΕΚ 114/Α/1991) και με τις παραγράφους γ και δ του άρθρου 10 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.