Νόμος 1892/90 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Σύσταση Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης συνιστώνται Γενικές Διευθύνσεις

 

(α) Διοικητικής οργάνωσης και Διαδικασιών και

(β) Κατάστασης Προσωπικού.

 

2. Σκοπός των συνιστώμενων γενικών διευθύνσεων είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των φορέων του δημόσιου τομέα και ειδικότερα:

 

α) Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών, η οργανωτική δομή και λειτουργία, η ανάπτυξη του αποκεντρωτικού συστήματος, η αύξηση της παραγωγικότητας, η στέγαση των υπηρεσιών, ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιολόγηση των θέσεων, οι συνθήκες και η οργάνωση εργασίας, η κωδικοποίηση νομικών πληροφοριών, η απλούστευση των διαδικασιών και η βελτίωση των σχέσεων κράτους πολίτη.

β) Της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, η καθιέρωση και παρακολούθηση της εφαρμογής συστημάτων και διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού και η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.

 

3. Οι γενικές διευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν επίσης ως αποστολή το συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των φορέων του δημόσιου τομέα που είναι αρμόδιες σε θέματα αντίστοιχα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της προηγούμενης παραγράφου. Στο πλαίσιο της αποστολής τους οι ανωτέρω γενικές διευθύνσεις παρέχουν οδηγίες και εκδίδουν αποφάσεις που προσδιορίζουν και εναρμονίζουν το έργο των υπηρεσιακών μονάδων των φορέων του δημόσιου τομέα.

 

Οι μονάδες αυτές, οι οποίες ασκούν καθήκοντα αντίστοιχα προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, στον τομέα ευθύνης τους, έχουν επίσης ως έργο την επεξεργασία των σχεδίων κανονιστικών πράξεων του φορέα, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

 

4. Οι συνιστώμενες γενικές διευθύνσεις συγκροτούνται από τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που είναι αρμόδιες για τα αντίστοιχα κατά περίπτωση θέματα.

 

5. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών οι υπηρεσιακές μονάδες που τη συγκροτούν, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες των υπουργείων και των γενικών γραμματειών υπουργείων στελεχώνονται από υπαλλήλους διυπουργικών κλάδων, που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1586/1986. Στους υπαλλήλους των διυπουργικών αυτών κλάδων χορηγείται ειδικό επίδομα προσέλκυσης και παραμονής κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 79/Α/1989).

 

6. Των Γενικών Διευθύνσεων

 

α) Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών και

β) Κατάστασης Προσωπικού

 

προΐστανται γενικοί διευθυντές, υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικής Οργάνωσης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Εισηγητών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Μετά τη σύσταση του οικείου διυπουργικού κλάδου, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών γενικός διευθυντής ορίζεται υπάλληλος του κλάδου αυτού αντίστοιχης ειδικότητας.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών συνιστώνται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, διυπουργικού χαρακτήρα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης, διαδικασιών και πληροφορικής. Οι συγκεκριμένες ειδικότητες των προσλαμβανόμενων καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες ειδικούς επιστήμονες ή σε γραφεία μελετών και οργάνωσης η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση ειδικών εργασιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και σε θέματα πληροφορικής, με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των απασχολουμένων και κάθε άλλη σχετική με την εκτέλεση του έργου λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.