Νόμος 1892/90 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Απόσπαση ή διάθεση σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1104/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων και υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα, είτε ως εθνικών εμπειρογνωμόνων σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είτε για απασχόλησή τους σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της εθνικής διοίκησης και των κοινοτικών υπηρεσιών ή των διοικήσεων των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους αποσπώμενους καταβάλλονται και τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση μέχρι τριάντα κατ' ανώτατο όριο διανυκτερεύσεις ή ημέρες αντίστοιχα, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής. Μετά την πάροδο των τριάντα ημερών καταβάλλεται επίδομα αλλοδαπής που καθορίζεται με την απόφαση απόσπασης, κατ' αντιστοιχία ή αναλογία προς το παρεχόμενο στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο έτη, επιτρεπόμενης της παράτασής της για ένα ακόμη έτος.

 

Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οργανικά οι υπάλληλοι, περιλαμβανόμενων και των τακτικών τους αποδοχών.

 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, που διατίθενται σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τοποθετούνται με βαθμούς Α1 έως και Α5 της κλίμακας της ιεραρχίας του Κανονισμού Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπηρετούν επί τετραετία, η οποία δύναται να παραταθεί επί τέσσερα ακόμα έτη μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Ο χρόνος της διάθεσης αυτής λογίζεται για κάθε συνέπεια, πλην της λήψεως αποδοχών, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οργανικά οι υπάλληλοι.

 

Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στους ήδη υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες εθνικούς εμπειρογνώμονες αναδρομικά από της ημερομηνίας ισχύος της απόφασης της επιτροπής της 26-07-1988 (ΠΕΕ/894/88) είτε οι πράξεις διάθεσης έγιναν βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 1104/1980 είτε βάσει των διατάξεων της απόφασης της επιτροπής.}

 

2. Η παράγραφος Α4 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται εφάπαξ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση οποιωνδήποτε περιορισμών που προκύπτουν από γενικές ή ειδικές διατάξεις, ο επανακαθορισμός της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με συμμετοχή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις αιρετών μελών ή μελών υποδεικνυόμενων από τις επαγγελματικές οργανώσεις ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μελών με γνώσεις ή εμπειρίες σε θέματα οικονομικά, διοίκησης και οργάνωσης. Από τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα αιρετά συλλογικά όργανα, τα νομαρχιακά συμβούλια της νομαρχίας και τα περιφερειακά συμβούλια της περιφέρειας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.