Νόμος 1947/91 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είναι δυνατό, κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, να εγκρίνεται οικιστική καταλληλότητα σε εκτάσεις ιδιοκτησίας των αιτούντων, προς εξυπηρέτηση μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης, όπως αυτές καθορίζονται με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987), όπως ισχύει.

 

Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστη ενιαία επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 50 στρεμμάτων και να βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορισθέντων βάσει του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσμία 2 μηνών από τότε που περιέρχεται στο δήμο ή κοινότητα η σχετική μελέτη. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δύναται να εγκρίνεται η οικιστική καταλληλότητα χωρίς τη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά την έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας αντί για τη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νοείται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.

 

Η έγκριση παρέχεται ύστερα από εκτίμηση της θέσης της έκτασης, της ιδιομορφίας του εδάφους, των κρατουσών συνθηκών στον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, των προβλέψεων εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου ή τυχόν άλλων χωροταξικών ή πολεοδομικών μελετών, καθώς και των γενικών αρχών της πολεοδομικής επιστήμης. Αποκλείεται η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας περιοχής υπαγόμενης σε νομικό καθεστώς (π.χ. δάση, αρχαιολογικοί χώροι), το οποίο αποκλείει τη χρήση της για οικιστικούς σκοπούς, καθώς και η έγκριση της οικιστικής καταλληλότητας εφ' όσον αυτό θα ήταν επιβλαβές για την εθνική οικονομία ή το φυσικό ή το πολιτιστικό περιβάλλον.

 

Εάν εντός της περιοχής υπάρχουν δασικές εκτάσεις, η έγκριση αυτής ως οικιστικής επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο διατήρησης του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, εφαρμοζόμενης της περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άνω β' εδάφιο της παραγράφου 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

2. Με την απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας, καθορίζονται επίσης:

 

το ποσοστό της έκτασης, το οποίο θα διατεθεί για χώρους κοινόχρηστους και κοινωφελών σκοπών, καθώς και τυχόν άλλες σχετικές δεσμεύσεις
οι γενικές χρήσεις γης
ο μέγιστος δυνάμενος να αναπτυχθεί στο σύνολο της έκτασης συντελεστής δόμησης
κάθε άλλη αναγκαία δέσμευση ή υποχρέωση σχετική με τους όρους ανάπτυξης της έκτασης.

 

Η απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συνοδεύεται από υψομετρικό και τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο φαίνονται τα όρια της έκτασης και οι τυχόν άλλες δεσμεύσεις χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης.

 

3. Το κατά την παράγραφο 2 καθοριζόμενο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% της έκτασης, ο δε συντελεστής δόμησης στο σύνολο τη έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,4.

 

4. Η ανάπτυξη των περιοχών, περί των οποίων η παράγραφος 1, γίνεται βάσει πολεοδομικής μελέτης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα κατά την παράγραφο 2 οριζόμενα στην οικεία απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας και περιέχει:

 

α) τις χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις,

β) τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής,

γ) τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, καθώς και τους οικοδομήσιμους χώρους,

δ) τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, οι οποίοι μπορεί να ορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ή και τμήμα οικοδομικού τετραγώνου, εφ' όσον αυτό επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του εδάφους ή τις ανάγκες προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλους ειδικούς πολεοδομικούς όρους.

 

Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά την αυτήν, όπως στην παράγραφο 1, διαδικασία, συνοδεύεται από πολεοδομικό σχέδιο συντασσόμενο σε οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα και έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923.

 

Η αρμοδιότητα τροποποίησης της κατά το παρόν εγκρινόμενης πολεοδομικής μελέτης ανήκει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την έκδοση της απόφασης οικιστικής καταλληλότητας και για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

6. Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης αποτελεί η υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλει στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ειδική εισφορά σε χρήμα ίση προς την αξία της γης, η οποία θα έπρεπε να διατεθεί στην ίδια θέση για να καλύψει την επί πλέον συνολική προκύπτουσα δομήσιμη επιφάνεια βάσει του καθοριζόμενου στην πολεοδομική μελέτη συντελεστή δόμησης και της εναπομένουσας έκτασης μετά την αφαίρεση των κοινόχρηστων κοινωφελών χώρων, μειωμένη κατά το ποσό των 4.500.000 x Ε, όπου Ε το συνολικό εμβαδόν της έκτασης, μετρούμενο σε στρέμματα.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και για τον υπολογισμό της διαφοράς της επιπλέον δομήσιμης επιφάνειας, ο συντελεστής δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής λαμβάνεται ίσος με 0,15. Το ποσό των 4.500.000 δραχμών αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο εκάστου έτους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), με την υπ' αριθμόν 1991/947/1993 απόφαση (ΦΕΚ 32/Β/1993).

 

7. Η ειδική εισφορά αποτελεί έσοδο του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, δεν επιστρέφεται (εν όλω ή εν μέρει) σε περίπτωση μη εξάντλησης του καθοριζόμενου με την πολεοδομική μελέτη συντελεστή δόμησης, δεν οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης τυχόν δε μεταγενέστερη αύξηση του συντελεστή δόμησης συνεπάγεται εκ νέου καταβολή συμπληρωματικής ειδικής εισφοράς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.

 

8. Η ειδική εισφορά υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία γης κατά το χρόνο έγκρισης της κατά την παράγραφο 1 απόφασης οικιστικής καταλληλότητας. Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας γης ανεξάρτητα από το ύψος αυτής γίνεται:

 

α) για τις περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων σύμφωνα με τον τρόπο του συστήματος αυτού, της αξίας γης λαμβανομένης από τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών

 

β) για τις λοιπές περιοχές από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων, που επιλαμβάνονται κατόπιν αιτήσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Η εκτίμηση γίνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και θεωρείται από τον οικονομικό έφορο.

 

Δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση της έκθεσης εκτίμησης μετά τη δημοσίευσή της κατά την παράγραφο 1 υπουργικής απόφαση. Εάν πριν τη δημοσίευση της απόφασης αυτής η έκθεση εκτίμησης αμφισβητηθεί από κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος, αναστέλλεται κάθε ενέργεια για τη δημοσίευση της απόφασης.

 

Η κατά τα ανωτέρω εκτιμηθείσα αγοραία αξία είναι ανακοινώσιμη σε τρίτους, μπορεί δε να τύχει και δημοσιότητας. Η εκτίμηση πρέπει να έχει γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών προ της δημοσίευσης της οικείας υπουργικής απόφασης έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας.

 

9. Το 20% του συνόλου της κατά τις παραγράφους 6 και 8 προκύπτουσας ειδικής εισφοράς χρήματος καταβάλλεται από τον αιτούντα το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων προ της υπογραφής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων του σχεδίου προεδρικού διατάγματος έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Ομοίως προ της υπογραφής του ως άνω σχεδίου προεδρικού διατάγματος κατατίθεται από τον αιτούντα στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων τραπεζών της χώρας ίση προς το υπόλοιπο 80% της εισφοράς. Το υπόλοιπο αυτό δέον να καταβληθεί το αργότερο εντός διετίας στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, το οποίο και επιστρέφει την εγγυητική επιστολή. Άλλως, μετά την πάροδο της διετίας, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει οριστικά υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη διεκδίκηση του αιτούντος εκ μέρους του Δημοσίου.

 

10. Το χρονικό διάστημα μεταξύ έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας της έκτασης και έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο της διετίας. Μετά την πάροδο του χρόνου τούτου, η απόφαση έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας ανακαλείται υποχρεωτικά.

 

11. Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, η οποία συνεπάγεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, είναι δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση καταβολής από τον αιτούντα συμπληρωματικής ειδικής εισφοράς σε χρήμα ίσης προς την αξία γης, η οποία θα έπρεπε να διατεθεί για να καλύψει την επί πλέον συνολική προκύπτουσα δομήσιμη επιφάνεια βάσει του νέου αυξημένου συντελεστή δόμησης.

 

Η ως άνω ειδική εισφορά υπολογίζεται με βάση την αγοραία αξία γης κατά το χρόνο τροποποίησης του προεδρικού διατάγματος της πολεοδομικής μελέτης και καταβάλλεται στο σύνολό της πριν από την υπογραφή του σχεδίου προεδρικού διατάγματος τροποποίησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 8.

 

12. Η δαπάνη της μελέτης κατασκευής και εκτέλεσης των έργων υποδομής της κατά την παράγραφο 1 έκτασης βαρύνει τον αιτούντα, ο οποίος απαλλάσσεται κατά τα λοιπά της εισφοράς σε γη και χρήμα του νόμου 1337/1983.

 

13. Από την έκδοση της απόφασης έγκρισης οικιστικής καταλληλότητας, η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων ή κτιρίων ή ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, ως και η σύσταση πράξεων διηρημένης ιδιοκτησίας εντός των οικείων εκτάσεων επιτρέπεται μόνον μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και την ολοκλήρωση εκτέλεσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου πόλης, εφόσον υπάρχει στην περιοχή). Στους εν γνώσει παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία της συνολικής επιφάνειας της έκτασης της οποίας εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη υπολογίζεται προς 10.000 δραχμές ανά m2 γης και δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με ανάλογη απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής από τους ενδιαφερομένους δύναται:

 

α. να ανατεθεί μετά από συμφωνία στους αρμόδιους οργανισμούς (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας κ.λ.π.),

 

β. να αναληφθεί από τους ενδιαφερόμενους μετά από θεώρηση των σχετικών μελετών από τους αρμόδιους οργανισμούς,

 

γ. να αναληφθεί από τους ενδιαφερομένους με βάση προδιαγραφές, που θα τους παραδοθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και που έχουν συνταχθεί από τους οικείους οργανισμούς (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας), προκειμένου βάσει αυτών να εκτελεσθούν τα αντίστοιχα έργα υποδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

14. Σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 100 στρεμμάτων είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη χρόνος ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής κατά φάσεις, που αντιστοιχούν σε τμήματα έκτασης επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των 50 στρεμμάτων έκαστο. Στην περίπτωση αυτήν οι διατάξεις της παραγράφου 13 ισχύουν για κάθε φάση χωριστά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

15. (πρώην 13) Στις εντασσόμενες κατά το παρόν σε σχέδιο εκτάσεις, η μέριμνα για τη συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, η συντήρηση των έργων υποδομής, η φροντίδα για τη βελτίωση και προστασία των χώρων πρασίνου, επιφυλασσομένων των υποχρεώσεων των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, ανήκει σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων της έκτασης από κοινού, ασκείται δε βάσει κανονισμού, ο οποίος καθορίζει το ποσοστό ψήφων κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας της έκτασης και τον τρόπο εκπροσώπησης των ιδιοκτητών στη γενική τους συνέλευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 (πρώην 13) αριθμήθηκε σε 15 με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.