Νόμος 2009/92 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

1. Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από:

 

α. τον πρόεδρο,

 

β. τον αντιπρόεδρο,

 

γ. το διευθυντή σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

δ. ένα Σύμβουλο του τμήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

ε. ανά έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους αντίστοιχους Υπουργούς,

 

στ. ανά έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από τις αντίστοιχες οργανώσεις.

 

Καθήκοντα γραμματέως ασκεί υπάλληλος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ή μόνιμος εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καθήκοντα εισηγητή στο διοικητικό συμβούλιο ασκεί ο οριζόμενος από τον πρόεδρο υπάλληλος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος μπορεί να εισηγείται ο ίδιος θέματα.

 

3. Αν οι υπηρεσίες και οι φορείς που αναφέρονται, δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους για το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά. Τα ελλείποντα δε μέλη μπορούν να ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

4. Η πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα γίνει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

5. Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι τριετής. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου παρατείνεται έως την ημερομηνία λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που συγκροτήθηκε με τη με αριθμό Α/14435/2004 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 201/Α/2004), η οποία είναι η 30-08-2007.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3369/2005 (ΦΕΚ 171/Α/2005).

 

6. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης ή ελλείψεως για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, ορίζεται με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Μέχρι τον ορισμό νέου μέλους, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τεσσάρων.

 

7. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του προεδρεύοντος. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα και συγκαλείται από τον πρόεδρό του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκλησή του, εκπρόσωποι και άλλων υπουργείων, οργανισμών και φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και να καλούνται εμπειρογνώμονες, προκειμένου να εκφράσουν απόψεις τους για θέματα, που απασχολούν τον Οργανισμό.

 

8. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

 

9. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

 

α. Χαράσσει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

β. Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού, του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, του απολογισμού και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.

 

γ. Καθορίζει τις αρμοδιότητες του αντιπροέδρου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πέρα από την αναπλήρωση του προέδρου του.

 

δ. Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας.

 

ε. Αποφασίζει για τις μετακινήσεις του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός ή εκτός της χώρας.

 

στ. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του Οργανισμού.

 

ζ. Αποφασίζει για αγορές και μισθώσεις ακινήτων, προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και για συμβάσεις ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και προμηθειών ύψους ανωτέρου των 5.000.000 δραχμών.

 

η. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και τους υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

θ. Αποφασίζει για τους διορισμούς του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

ι. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του ανατίθεται ή που δεν ανήκει σε άλλο όργανο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

10. Το διοικητικό συμβούλιο, μπορεί, με απόφασή του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να εκχωρεί αρμοδιότητές του στον πρόεδρο του Οργανισμού.

 

11. Κατά τα λοιπά, ως προς τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης που εκάστοτε ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.