Νόμος 2081/92 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα προστίθεται νέο άρθρο, το οποίο αριθμείται σε άρθρο 29Α και έχει ως ακολούθως.

 

{Άρθρο 29Α: Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

 

1. Η κατά νομοθετική εξουσιοδότηση έκδοση από οποιοδήποτε διοικητικό όργανο κανονιστικών διοικητικών πράξεων που συνεπάγονται κάθε είδους δαπάνες σε βάρος του Δημοσίου επιτρέπεται εφεξής μόνο αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους.

 

2. Στο κείμενο κάθε κανονιστικής πράξης και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή σε ιδιαίτερη ακροτελεύτια διάταξη με τον τίτλο κάλυψη δαπάνης αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης και η κατανομή της σε οικονομικά έτη και βεβαιώνεται επίσης υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση της όργανο ο ειδικός φορέας του προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), από τους οποίους πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η απόφασή του Υπουργού Οικονομικών, η οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό με ισόποση της προκαλούμενης δαπάνης αυξομείωση, νέα εγγραφή, αύξηση ή μεταφορά πιστώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 17, 18 του νομοθετικού διατάγματος 321/1969 Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού ή εν πάση περιπτώσει η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη.

 

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικής ασφάλισης και σε όλα τα άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και στα κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Στην περίπτωση αυτή, στο κείμενο κάθε κανονιστικής πράξης σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή σε ιδιαίτερη ακροτελεύτια διάταξη με τον τίτλο κάλυψη δαπάνης αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης και η κατανομή της σε οικονομικά έτη και βεβαιώνεται επίσης υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση ή την έγκριση της πράξης όργανο, η πίστωση, αναγράφεται η πράξη των αρμοδίων οργάνων με την οποία τροποποιείται ο προϋπολογισμός του νομικού προσώπου για τη δημιουργία της αναγκαίας πίστωσης.

 

4. Η αναφορά των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων στο σώμα της κανονιστικής πράξης αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοσή της. Σε περίπτωση παράλειψης της αναφοράς αυτής η κανονιστική πράξη δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Η κοινή απόφαση [ΚΥΑ] με αριθμό 50148/542/1992 (ΦΕΚ 4720/Β/1992) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

6. Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.