Νόμος 2145/93 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1756/1988 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{6. Στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο Αθηνών καθορίζεται από το τριμελές συμβούλιο διοικήσεως υποχρεωτικά ιδιαίτερο ποινικό τμήμα με ειδικό κανονισμό, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε έτους, και εγκρίνεται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του ίδιου μήνα από την ολομέλεια του οικείου δικαστηρίου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τα προβλεπόμενα στον παράγοντα νόμο. Με τον ίδιο κανονισμό ορίζονται οι πρόεδροι και οι δικαστές του ποινικού τμήματος, που δεν μπορούν να είναι λιγότεροι του 1/3 των υπηρετούντων δικαστών και οι οποίοι θ' ασχολούνται αποκλειστικά σε αυτό για όλο το αντίστοιχο δικαστικό έτος. Στις ποινικές συνεδριάσεις του δικαστηρίου και του δικαστικού συμβουλίου μετέχουν με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας αυτοί που ανήκουν στο ποινικό τμήμα. Κατ' εξαίρεση στις συνθέσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου μπορούν να συμμετέχουν πάρεδροι που δεν ανήκουν στο ποινικό τμήμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Των εφετείων, των εφετείων ανηλίκων και των ορκωτών εφετείων Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου, Πατρών, Κρήτης, Αιγαίου, Λάρισας, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας ο δικαστής που διευθύνει το εφετείο:

 

α)α. Της Αθήνας για τα πέντε πρώτα,

β)β. του Πειραιά για τα δύο αμέσως επόμενα και

γ)γ. της Θεσσαλονίκης για τα τρία τελευταία

 

παραγγέλλει να μεταβούν από το εφετείο για τη σύνθεση δικασίμων, όσοι εφέτες χρειάζονται.}

 

3. α. Στο άρθρο 15 παράγραφος 3)α περίπτωση 3 του νόμου [Ν] 1756/1988 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά στο Πολιτικό Πρωτοδικείο Αθηνών μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου και Αρεοπαγίτης.}

 

β. Το άρθρο 16 παράγραφος 2 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. πρωτοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς εφετών από την οικεία εισαγγελία εφετών.}
 

4. Στο άρθρο 51 του νόμου [Ν] 1756/1988 προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:

 

{7. Δικαστικοί λειτουργοί είναι δυνατό να αναλαμβάνουν καθήκοντα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στις Βρυξέλλες με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η ανάληψη καθηκόντων γίνεται για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας και δεν είναι δυνατό να υπερβεί την τριετία.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 1756/1988 μετά τη λέξη Θεσσαλονίκης προστίθενται οι λέξεις Δυτικής Μακεδονίας.

 

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 1756/1988 μετά τις λέξεις για τα εφετεία Θράκης προστίθενται οι λέξεις Δυτικής Μακεδονίας.

 

7. Στο άρθρο 108 του νόμου [Ν] 1756/1988 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η προηγούμενη παράγραφος 2 εφαρμόζεται και για πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρόεδρο πρωτοδικών και εφέτη των πολιτικών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και εισαγγελέα πρωτοδικών και αντεισαγγελέα εφετών.}

 

8. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή εξόδου από την υπηρεσία κατά οποιονδήποτε τρόπο δικαστικού λειτουργού που είχε μετάσχει σε σύνθεση δικαστηρίου, η συζήτηση της υπόθεσης δεν ματαιώνεται αν η διάσκεψη είχε ολοκληρωθεί και η δημοσίευση της απόφασης μπορεί να γίνει μετά την αποχώρησή του.

 

Αν προαχθεί ή μετατεθεί δικαστικός λειτουργός που είχε μετάσχει σε σύνθεση δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμούν υποθέσεις για έκδοση απόφασης, η συζήτηση των υποθέσεων αυτών δεν ματαιώνεται με την κοινοποίηση του οικείου διατάγματος ούτε με την ανάληψη των καθηκόντων του στη νέα θέση. Για τη συμμετοχή του στις σχετικές διασκέψεις μπορεί να μεταβαίνει στην έδρα του δικαστηρίου που εκκρεμούν οι υποθέσεις ύστερα από έγκριση του προέδρου εφετών της οικείας περιφέρειας για τους δικαστές των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και του Προέδρου του Αρείου Πάγου για τους λοιπούς δικαστές. Η έγκριση μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο. Ματαίωση και επανασυζήτηση υπόθεσης γίνεται μόνο, αν είναι εξαιρετικά δυσχερής η μετάβαση του δικαστή στην παλαιά θέση του ή λόγω συνδρομής άλλου σοβαρού λόγου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2207/1994 (ΦΕΚ 65/Α/1994).

 

9. Όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται και στους δικαστικούς λειτουργούς των διοικητικών δικαστηρίων. Στην περίπτωση αυτήν την άδεια παρέχει ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας.

 

10. Πάρεδροι πρωτοδικείου και εισαγγελέας, που έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό της 25-05-1990, κρίνονται και διορίζονται σε θέσεις πρωτοδικών και αντεισαγγελέων Πρωτοδικών μετά την συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών υπηρεσίας παρέδρου. Το ίδιο ισχύει και για τους παρέδρους διοικητικών δικαστηρίων που έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό της 11-06-1990.

 

11. Δεν διορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, όσοι πάσχουν από γενική αναπηρία ή έχουν απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους ψυχικής ασθενείας.

 

12. Οι οργανικές θέσεις των αρεοπαγιτών αυξάνονται κατά δύο (2) και των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά μία (1) με αντίστοιχη περικοπή δύο θέσεων προέδρων εφετών και μιας εισαγγελέα εφετών.

 

13. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υφιστάμενες κενές θέσεις παρέδρων στα πρωτοδικεία και τις εισαγγελίες πρωτοδικών πληρούνται με διορισμό από εκείνους που πέτυχαν κατά το διαγωνισμό της 01-10-1992 μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού τους.

 

14. Σε αρεοπαγίτες, συμβούλους της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας στις 30-06-1993 μπορεί να απονεμηθεί τιμητικά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο τίτλος του Αντιπροέδρου των οικείων δικαστηρίων, αν είχαν άνω των 5 ετών ευδόκιμη υπηρεσία Αρεοπαγίτη ή Συμβούλου της Επικρατείας ή Ελεγκτικού Συνεδρίου και διακρίθηκαν ιδιαίτερα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απονομή του τίτλου μνημονεύεται στο προεδρικό διάταγμα της αποχωρήσεως λόγω ορίου ηλικίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.