Νόμος 2145/93 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας, πλην των Υποθηκοφυλακείων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω - Λέρου, μπορούν να μετατρέπονται σε άμισθα. Με την απόφαση αυτήν ορίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο παύει να λειτουργεί ως έμμισθο το υποθηκοφυλακείο.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης οι υποθηκοφύλακες, οι οποίοι υπηρετούν στα μετατρεπόμενα υποθηκοφυλακεία, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της αποφάσεως της προηγούμενης παραγράφου, να παραμείνουν στο ίδιο υποθηκοφυλακείο ως άμισθοι ή να διορισθούν ξανά δικηγόροι στο πρωτοδικείο, στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από τον διορισμό τους ως υποθηκοφύλακες ή να διορισθούν συμβολαιογράφοι ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από τα άρθρα 18 και 19 του νόμου [Ν] 670/1977, σε κενή θέση, στην έδρα ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου, όπου υπηρετούσαν. Επίσης μπορούν να μεταταγούν σε δικαστικές υπηρεσίες ή άλλες υπηρεσίες αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, του ίδιου ή άλλου νόμου, σε προσωρινά συνιστώμενες θέσεις, της ίδιας κατηγορίας, βαθμού ή μισθολογικού κλιμακίου.

 

3. Το μόνιμο προσωπικό, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των μετατρεπόμενων υποθηκοφυλακείων της παραγράφου 1 μετατάσσεται ή μεταφέρεται σε ομοιόβαθμες αντίστοιχες με τα τυπικά τους προσόντα κενές οργανικές ή προσωρινά συνιστώμενες θέσεις δικαστικών υπηρεσιών ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας της έδρας του υποθηκοφυλακείου με αίτησή του, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης. Η μετάταξη ή μεταφορά θέσης γίνεται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ή κοινή απόφαση των συναρμοδίων υπουργών στην περίπτωση που η αιτούμενη θέση υπάγεται σε άλλη δημόσια υπηρεσία.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ο υποθηκοφύλακας και οι υπάλληλοι δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους και όταν προσληφθεί το προσωπικό που θα τους αντικαταστήσει, όχι όμως πέραν του τριμήνου. Η πληρωμή τους βαρύνει τις υπηρεσίες, στις οποίες έχουν μεταταγεί. Ο χρόνος υπηρεσίας των υποθηκοφυλάκων και των υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων, ο οποίος μεσολαβεί από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι το νέο διορισμό τους, θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία στην υπηρεσία όπου μετατάσσονται.

 

Μέχρι να διορισθεί ο άμισθος υποθηκοφύλακας, το Δημόσιο εξακολουθεί να καταβάλλει τα έξοδα στεγάσεως και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες του υποθηκοφυλακείου.

 

5. Τα εισπραττόμενα αναλογικά δικαιώματα για ποσό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών των άρθρων 3, 5 και 12 του νόμου [Ν] 325/1976 αυξάνονται κατά ένα τοις χιλίοις. Από το ποσοστό αυτό του ενός τοις χιλίοις, ο άμισθος υποθηκοφύλακας, πέραν των ήδη υπ' αυτού παρακρατουμένων, παρακρατεί επιπλέον το ένα τέταρτο (1/4) για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου, καθώς και για την εισαγωγή συστήματος πληροφορικής, η οποία θα γίνει με δαπάνη του. Ο χρόνος ενάρξεως του ως άνω συστήματος πληροφορικής κατά υποθηκοφυλακείο, η εφαρμογή ενιαίου συστήματος και τα στάδια μηχανοργανώσεως καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, σε περίπτωση υπαίτιας καθυστερήσεως ενάρξεως ή περατώσεως των σταδίων της μηχανογραφήσεως, διακόπτεται εφεξής η παρακράτηση του εν λόγω ποσού υπέρ του υποθηκοφύλακα και αποδίδεται στο Δημόσιο, αφαιρουμένων των ποσών που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του υποθηκοφυλακείου.

 

Τα εν λόγω παρακρατούμενα δικαιώματα υποθηκοφύλακα, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του υποθηκοφύλακα και υπάγονται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 4640/2019 (ΦΕΚ 190/Α/2019).

 

6. Τα εισπραττόμενα αναλογικά δικαιώματα του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 325/1976, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, εισπράττονται εφεξής και από τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία.

 

7. Το ποσοστό του ενός τοις χιλίοις των άρθρων 5 και 12 του νόμου [Ν] 325/1976, που εισπράττεται επιπλέον από τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία για ποσά άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) δρχ. αποδίδεται στα ΤΑΧΔΙΚ.

 

Από το ποσοστό αυτό έως το ένα όγδοο (1/8) διατίθεται για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των έμμισθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εφάπαξ, καθορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες, για την κάλυψη των οποίων διατίθεται το παραπάνω ποσόν, ο τρόπος κατανομής και χορήγησης του ποσού απόδοσης του λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2298/1995 (ΦΕΚ 62/Α/1995).

 

8. Η περιφέρεια: α) του Δήμου Καισαριανής αποσπάται από το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών και υπάγεται στο ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου. β) του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής αποσπάται από το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέας Ιωνίας και υπάγεται στο ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέας Φιλαδέλφειας και γ) του Δήμου Νέου Ψυχικού αποσπάται από το ειδικό έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χαλανδρίου και υπάγεται στο ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Παπάγου. Οι αποστάσεις των περιφερειών αυτών και η υπαγωγή τους στα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία γίνονται χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του κωδικοποιημένου διατάγματος της 19/23-07-1941 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 434/1937, [Ν] 1933/1939, [Ν] 2182/1940 και [Ν] 2532/1940 περί Οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους.

 

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 3680/1957 προστίθεται εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο ως εξής:

 

{Την ίδια διαδικασία γίνεται και η απόσπαση περιφέρειας από υποθηκοφυλακείο και η υπαγωγή της σε άλλο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.