Νόμος 2160/93 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Απαλλοτριώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδιοκτησίες που τυχόν υφίστανται εντός της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα δύνανται να απαλλοτριωθούν υπέρ του Δημοσίου, με δαπάνες του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση του σκοπού, για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Η απαλλοτρίωση θεωρείται κατεπείγουσα και κηρύσσεται για δημόσια ωφέλεια με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατά τα λοιπά ισχύει το νομοθετικό διάταγμα 797/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971).

 

2. Εάν από την εκτέλεση των έργων του λιμένα σχηματισθούν γήπεδα από πρόσχωση, τεχνητή ή φυσική, στη θάλασσα ή στον αιγιαλό, η κυριότητά τους ανήκει στο Δημόσιο. Τα γήπεδα αυτά περιλαμβάνονται στη ζώνη του τουριστικού λιμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εν γένει ανάγκες του τουριστικού λιμένα και για την εκτέλεση των έργων, εγκαταστάσεων και λοιπών κατασκευών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του παρόντος, παραχωρούμενης της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών στο φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα.

 

3. Μισθώσεις ή άλλα ενοχικά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσεως, που αφορούν με οποιονδήποτε τρόπο τις παραχωρούμενες από το Δημόσιο εκτάσεις για τη δημιουργία ή την επέκταση τουριστικού λιμένα, καταργούνται αυτοδικαίως από τη χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όποιος έχει τη νομή ή κατοχή της παραχωρούμενης έκτασης ή τμήματος αυτής αποβάλλεται από το φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

4. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της ζώνης του τουριστικού λιμένα από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς τη συγκατάθεση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, απαγορεύεται. Το Δημόσιο υποχρεούται στην έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και διαταγών, ώστε να παρέχεται αποτελεσματική προστασία στο φορέα διαχείρισης.

 

5. Επιτρέπεται για τη διευκόλυνση της ελεύθερης επικοινωνίας με τη ζώνη του τουριστικού λιμένα, κατόπιν συντάξεως και εγκρίσεως τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, η αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων προς διάνοιξη των απαιτούμενων οδών προσπέλασης ικανού πλάτους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.