Νόμος 2160/93 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αρχές - Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι βασικές αρχές που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τον έλεγχο των καζίνων συνίστανται ιδίως:

 

α. Στην εντιμότητα και ανταγωνιστικότητα των φορέων λειτουργίας των καζίνων.

 

β. Στον αυστηρό έλεγχο όλων των προσώπων, χώρων, φορέων,δραστηριοτήτων και συνθηκών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία των καζίνων ώστε η λειτουργία αυτή να είναι απαλλαγμένη από ύποπτα, επικίνδυνα ή εγκληματικά στοιχεία.

 

γ. Στον αυστηρό έλεγχο των κατασκευαστών, προμηθευτών και διανομέων των διαφόρων μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού που προμηθεύονται τα καζίνα.

 

δ. Στην ελευθερία πρόσβασης του κοινού στα καζίνα με τη δυνατότητα επιβολής απαγορεύσεων ή περιορισμών για λόγους δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος.

 

2. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:

 

α. καζίνο νοείται ο χώρος εντός του οποίου διεξάγονται τυχερά ή μη παιχνίδια μετά από χορήγηση άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου,

 

β. παιχνίδι νοείται οποιοδήποτε επιτρεπόμενο κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου παιχνίδι,

 

γ. μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιχνιδιού νοείται οποιοδήποτε μηχάνημα,υλικό ή μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή παιχνιδιού που επηρεάζει η καθορίζει την έκβαση του,

 

δ. μηχάνημα με νομίσματα νοείται οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρονική ή άλλη συσκευή ή εγκατάσταση, είτε διαθέτει οθόνη είτε όχι, η οποία λειτουργεί με την εισαγωγή νομίσματος, μάρκας ή παρεμφερούς αντικειμένου, ή με την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού και το αποτέλεσμα της λειτουργίας της, είτε εξαιτίας επιδεξιότητας του παίκτη είτε εξαιτίας της τύχης είτε εξαιτίας συνδυασμού των στοιχείων αυτών, μπορεί να αποδώσει στον παίκτη χρηματικό ποσό, μάρκες, αγαθά ή άλλη αξία, ανεξάρτητα αν η καταβολή γίνεται αυτόματα από το ίδιο το μηχάνημα είτε με άλλο τρόπο,

 

ε. Οι περιπτώσεις ε' έως και ι)η' καταργήθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.