Νόμος 2190/94 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ειδικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2080/1992 (ΦΕΚ 153/Α/1992) καταργούνται. Υπάλληλοι δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου υπαγομένων στην καταργούμενη διάταξη, οι οποίοι υπηρετούν σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 10-10-1993 θεωρούνται νομίμως διατεθέντες.

 

2. Επιτρέπεται εφεξής η διάθεση υπαλλήλων των υπηρεσιών και νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου στα γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1878/1990 (ΦΕΚ 33/Α/1990) και των άρθρων 2 και 3 του νόμου [Ν] 1895/1990 (ΦΕΚ 116/Α/1990), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 1968/1991 (ΦΕΚ 150/Α/1991). Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1878/1990 και στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1895/1990 αριθμός υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται σε τρεις από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

Ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών ορίζεται σε τέσσερις (4), εφόσον ο Βουλευτής δεν κάνει χρήση της αποφάσεως υπ' αριθμού 4775/1982 της Ολομέλειας της Βουλής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994).

 

3. Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπώνται κατά την προηγούμενη παράγραφο από Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και Ολυμπιακή Αεροπορία στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης για διάθεσή τους στα γραφεία των βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 1 υπάλληλο για κάθε βουλευτή από καθεμία εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων και οργανισμού, επιφυλασσομένου του ορίου 4% της διάταξης της παραγράφου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 19/1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1878/1990 (ΦΕΚ 33/Α/1990).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8)β του άρθρου 35 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

4. Εφεξής η απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης για διάθεσή τους σε βουλευτές και Έλληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται με απόφαση μόνο του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, μετά εξακρίβωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.

 

5. Το άρθρο 91 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) καταργείται. Το δικαίωμα συνεργατών βουλευτών για διορισμό εξακολουθεί να ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις του καταργούμενου άρθρου 91, για συνεργάτες βουλευτών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής 4775/19-11-1982, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η κατά το καταργούμενο άρθρο 91 διετία μπορεί να συμπληρώνεται αθροιστικά με υπηρεσία σε δύο βουλευτές.

 

6. Πίνακες προακτέων έτους 1993 αναπέμπονται στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, κατά το άρθρο 173 του [Π] Υπαλληλικού Κώδικα, προς επανεξέταση, εφόσον περιλαμβάνονται σε αυτούς υπάλληλοι, οι οποίοι κρίθηκαν δυσμενώς, ως προκύπτει από τη σχετική αιτιολογία, εξαιτίας της διάθεσης τους στα γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στα γραφεία των κομμάτων στη Βουλή ή της απόσπασης τους σε πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών ή γενικών γραμματέων. Αν μετά την επανεξέταση αναμορφωθούν οι πίνακες προακτέων και ανακύπτει δικαίωμα προαγωγής των υπαγόμενων στην παρούσα παράγραφο υπαλλήλων και έχουν ήδη προαχθεί επόμενοι στη σειρά του αναμορφωμένου πίνακα προακτέων, προάγονται και οι ανωτέρω αναδρομικώς από την ημερομηνία που έπρεπε να προαχθούν και αν δεν υπάρχει κενή θέση του βαθμού τους συνιστάται προσωποπαγής θέση με την απόφαση προαγωγής τους. Οι προαγόμενοι σε προσωποπαγή θέση καταλαμβάνουν την πρώτη θέση του βαθμού τους που θα κενωθεί και καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση.

 

7. Εκθέσεις αξιολόγησης έτους 1992 των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που συντάχθηκαν σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992), οι οποίες διαλαμβάνουν βαθμολογία 9 ή 10, χωρίς ειδική αιτιολογία, βάσει πραγματικών στοιχείων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 (παράγραφοι 8 και 9) του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, επανεξετάζονται από τις ειδικές επιτροπές αξιολόγησης του άρθρου 54 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1943/1991. Αν από την επανεξέταση αυτή προκύψει διαφοροποίηση της βαθμολογίας, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 13 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος, οι οικείοι πίνακες προακτέων, όπου έχουν καταρτισθεί, αναπέμπονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο για αναμόρφωση και ανακαλούνται τυχόν προαγωγές υπαλλήλων, οι οποίοι, μετά την αναμόρφωση των πινάκων προακτέων, δεν δικαιούνται προαγωγή.

 

8. Η απαγόρευση της τοποθέτησης νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων στα μεγάλα αστικά κέντρα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2085/1992, ισχύει μόνο για αριθμό θέσεων του οικείου κλάδου ίσο με τον αριθμό των υπαλλήλων του ίδιου κλάδου, των οποίων η αίτηση μετάθεσης σε αυτά συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις αποδοχής της.

 

9. Για τις προαγωγές των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, λαμβάνονται εφεξής υπόψη οι εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας οκταετίας.

 

10. Ειδικώς για το έτος 1993, οι κανονικές άδειες των υπαλλήλων, που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, επιτρέπεται να χορηγηθούν μέχρι και το τέλος Μαρτίου 1994. Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται και η χορήγηση υπολοίπων κανονικών αδειών έτους 1991, εφόσον οι υπάλληλοι δεν επιθυμούν τη λήψη της αποζημίωσης που δικαιούνται. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που υπάγονται στο πρώτο μέρος και στο κεφάλαιο Α' του δεύτερου μέρους του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 1188/1981, (ΦΕΚ 204/Α/1981)).

 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1586/1986 (ΦΕΚ 37/Α/1986) για μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, όταν το τυπικό προσόν της ανώτερης κατηγορίας το οποίο κατέχουν δεν προβλέπεται ή δεν αντιστοιχεί σε κανένα κλάδο της υπηρεσίας τους, εφαρμόζονται και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στις διατάξεις του [Π] Υπαλληλικού Κώδικα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται τρίμηνη από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

12. Η δημοσίευση του οριστικού πίνακα εισαγομένων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με τον Η' εισαγωγικό διαγωνισμό, η οποία έγινε την 21-05-1993 (ΦΕΚ 13/Π/1993), ισχύει από 03-05-1993, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

 

13. Το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/1992), για παραμονή υπαλλήλων στην υπηρεσία πέρα της 35ετίας, καταργείται. Υπάλληλοι, που παραμένουν βάσει της καταργούμενης διατάξεως, αποχωρούν από την υπηρεσία αυτοδικαίως την επόμενη της δημοσίευσης του παρόντος. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται εντός μηνός από την ανωτέρω ημερομηνία. Κατ' εξαίρεση οι υπάλληλοι της Βουλής αποχωρούν την επόμενη της ανάκλησης, υπό του Προέδρου της, της απόφασης παραμονής τους.

 

14. Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2247/1994 (ΦΕΚ 182/Α/1994)

 

15. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2085/1992 καταργούνται. Μέχρι την έναρξη της ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 14 επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977) και του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1586/1986, που καταργήθηκαν με την παράγραφο Θ3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2085/1992. Οι διατάξεις που επανέρχονται σε ισχύ παύουν να ισχύουν από 01-08-1994.

 

16. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990) καταργούνται.

 

17. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2085/1992 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Υπέρβαση του ποσοστού πέντε τοις χιλίοις (5%ο) μπορεί να γίνεται με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου φορέα.}

 

18. Επιτρέπεται ο διορισμός υπαλλήλων και λειτουργών του κατά το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) δημόσιου τομέα σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών γενικών διευθυντών, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες.

 

Σε περίπτωση αποχώρησης τους από τις παραπάνω θέσεις, επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία. Η υπηρεσία στις θέσεις της παρούσας παραγράφου λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί που διορίζονται στις θέσεις αυτές από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής. Οι αποδοχές της θέσης που κατείχαν πριν από το διορισμό τους διακόπτονται αυτοδικαίως, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στα ταμεία που ασφαλίζονταν πριν το διορισμό τους στη νέα θέση και καταβάλλουν τα ποσά που κατέθεσαν τον τελευταίο μήνα πριν το διορισμό τους προσαυξανόμενα κάθε φορά με τις νόμιμα καθοριζόμενες ποσοστιαίες αυξήσεις αυτών των ασφαλίστρων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναδρομικά και για όσους διορίσθηκαν στις θέσεις αυτές μετά την 01-09-1993. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για διορισμό σε θέσεις γενικών διευθυντών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον δεν προβλέπεται η εκ της ιεραρχίας κάλυψή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2Α του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/1998).

 

19. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνεται και με απόσπαση από θέσεις του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή και με απασχολούμενους με πάγια αντιμισθία δικηγόρους τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

20. Επιτρέπεται η διάθεση υπαλλήλων και δικηγόρων, που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία, του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείτο πριν την ισχύ του άρθρου 51 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), στα ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα. Η διάθεση του προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού πανεπιστημιακού ινστιτούτου, υπό την προϋπόθεση ότι η απόσπαση δεν γεννά ανάγκη πλήρωσης της θέσης του αποσπώμενου με διορισμό ή πρόσληψη. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων ή δικηγόρων στην υπηρεσία στην οποία αποσπώνται ή διατίθενται λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση.

 

21. Προσωπικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, που απολύθηκε από 01-12-1989 έως 31-10-1993, μπορεί να επαναπροσληφθεί με αίτηση του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 25 παράγραφος 13 εδάφια α' έως δ' του νόμου αυτού. Οι σχετικές αιτήσεις κρίνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 4 και επόμενα.

 

Με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία μπορούν να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου όσοι προσέφεραν δημοσιογραφικές ή άλλες συναφείς με την παραγωγή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος υπηρεσίες στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές ανάγκες της εταιρίας.

 

Για τους υπαγόμενους στην παρούσα παράγραφο ισχύει η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.

 

22. Η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μπορούν για την κάλυψη ειδικών αναγκών τους να συνάπτουν συμβάσεις για την εκτέλεση έργου δημοσιογραφικού, μεταφραστικού ή άλλου συναφούς, Συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, εφόσον υποκρύπτουν σύμβαση εργασίας, είναι άκυρες και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 16 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.